วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 

 ดังนั้น....

อย่านอนหลับเหมือนคนอื่นๆ

แต่ให้ตื่นตัว และมีสติอยู่เสมอ 

(1 เธสะโลนิกา 5:6)

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา 

https://youtu.be/9SPNxvJffKo

 

https://youtu.be/3A_B7pZsI_k

 

ความรักมั่นคง

http://youtu.be/h_6ByVXp3tA

 

 

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน :

2 ยน 1:4-9

ลก 17:26-37

 

การหลง ยึดติด ผูกพัน อยู่กับความสุขชั่วคราว

ไม่ทันระวังตั้งตัว ทำให้สูญเสียความสุขที่ยั่งยืน

พระเยซูเจ้า จำเป็นต้องสอนศิษย์ ไม่ให้หลงยึดติด 

กับสิ่งชั่วคราว ที่หามาได้ ด้วยการรู้จัก ตัดใจ

 

สำหรับ ผู้มีความเชื่อ....

จดหมายนักบุญยอห์น สอนแนวทาง 

เพื่อไม่ให้หลงยึดติด กับสิ่งของชั่วคราวบนโลกนี้น้ัน

จงหันมา ดำเนินชีวิตยึดติดกับ ธรรมบัญญัติ

ปฎิบัติความรัก ต่อเพื่อนพี่น้อง

 

หมายเหตุ..

สุขแท้...ของคนที่คิดได้ว่า...

“ได้มา ไม่ยึดติด เสียไป ไม่เศร้าโศก

เพราะของบนโลกนี้ มัน ชั่วคราว

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 20 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา 

บทอ่าน 2 ยน 4-9 / ลก 17:26-37

ที่บ้านพักคนชราของพวกซิสเตอร์ผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง มีซิสเตอร์ที่เกษียณอายุและเจ็บป่วยจำนวนหลายคนอยู่รวมกัน  แต่ที่บ้านพักแห่งนี้ ทุกคนมีความร่าเริงแม้จะทำงานไม่ได้และเจ็บป่วย พระสงฆ์ท่านหนึ่งเล่าว่า การประกอบมิสซาที่บ้านนี้ เต็มไปด้วยพระพร ในยามเจ็บป่วยและทำงานไม่ได้ ในพระวรสารวันนี้ได้เล่าเรื่องการเสด็จมาครั้งสุดท้ายของพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อทำการพิพากษาครั้งสุดท้าย และยังได้บรรยายต่อไปว่า  พระศาสนจักรได้เรียกการพิพากษาว่า เป็นการพิพากษาพวกเรา ในเวลา สถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ที่แสดงให้เราเห็นมิติสองด้านของชีวิตของเรา ในฐานะเป็นคริสตชน

ประการที่หนึ่ง มีมิติความจริงของเวลาครั้งสุดท้าย เป็นเวลาที่พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า จะสิ้นสุดการทำพันธกิจที่ได้รับมอบหมายมาจากพระเยซูเจ้า พระวรสารยังได้เสริมอีกว่า มีแต่พระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียวที่จะกำหนดการสิ้นสุดของเวลา ไม่มีมษุษย์คนใดสามารถทำนายล่วงหน้าได้ ความปลอดภัยของเราไม่ควรจะตั้งอยู่บนคนที่ไม่รู้ถึงการเสด็จมาของพระองค์ แต่เราควรจะเจริญชีวิตในปัจจุบันตามที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเรา ประการที่สอง มีมิติของการเตรียมตัวสำหรับการมาถึงของพระอาณาจักร  ขณะที่เราทราบถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจ้า เราก็ควรจะรู้ว่า เราควรจะเจริญชีวิตในปัจจุบันอย่างไร

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2017 พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เทศน์เกี่ยวกับเรื่องความตายว่า “เมื่อเราพูดถึงความตาย เราต้องเตือนตัวเองถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของเรา  และสิ่งที่เราเลือกบนโลกนี้ จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะมีชีวิตนิรันดรในสวรรค์อย่างไร” พระองค์ได้ตรัสว่า “จุดหมายที่สำคัญของคริสตชน คือ การที่เรามีความคาดหวังที่จะพบกับพระเป็นเจ้า ความตายเปรียบเสมือนทางสองแพร่งที่ อยู่ต่อหน้าเรา ตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ คือ เส้นทางนำไปสู่ชีวิตกับพระเป็นเจ้า หรือ เส้นทางนำไปสู่ความตาย ที่อยู่ห่างจากพระองค์..โดยพระองค์ได้อ้างบทเพลงสดุดีว่า ‘วิญญาณข้าพเจ้ากระหายหาพระเป็นเจ้า ผู้ทรงชีวิต ข้าพเจ้าจะมาถึงพระองค์ และเห็นพระพักตร์ของพระองค์เมื่อใด.”

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)