วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2020 ระลึกถึง น.โยซาฟัต พระสังฆราชและมรณสักขี

 

 

 

บางครั้ง ...

ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลย

เพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีต

และหันมาขอบพระคุณพระเจ้า

สำหรับปัจจุบัน ...ที่มีอยู่

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2020

ระลึกถึง น.โยซาฟัต พระสังฆราชและมรณสักขี

https://youtu.be/uGhzVL70P60

 

https://youtu.be/TLGXsYNBfdc

 

เวลานี้
https://youtu.be/_dYs-yNQkYQ

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2020

ระลึกถึง น.โยซาฟัต พระสังฆราชและมรณสักขี

อ่าน :

ฟม 1:7-20 

ลก 17:20-25

 

พระเยซูเจ้า ทำให้ฟาริสีเข้าใจชัดว่า..

“อาณาจักรของพระเจ้า ไม่ใช่ดินแดนที่กว้างไกล

แต่มันอยู่ในส่วนเล็ก ๆ ของหัวใจ 

และที่ใดก็ตามที่มี “ความรัก”

 

หัวใจของ เปาโลชื่นชมยินดี 

เปี่ยมด้วยความสงบสุขอีกครั้ง

เมื่อท่านได้รับ “ความรัก” จากฟิเลโมน 

และด้วยความรักเดียวกันนี้ที่เปาโล ได้ขอร้องฟิเลโมน 

เพื่อ “ให้อภัย” ต่อ “โอเนสิมัส”

ผู้เคยกระทำผิดต่อฟิเลโมน

 

โดยอาศัยจิตตารมณ์ของการภาวนา เป็นพลังที่ผลักดัน

ให้ท่านนักบุญโยซาฟัต สามารถอุทิศตน ด้วยความร้อนรน

ในการทำหน้าที่ปกครอง เพื่อนำพา พระศาสนจักร 

ไปสู่ความเป็นเอกภาพที่แท้จริง

 

หมายเหตุ…

การกระทำเดียวกัน  จะแตกต่างในคุณค่า...

ถ้าเมื่อใดที่ทำด้วย “ใจรัก” มิใช่ทำเพราะเป็น “หน้าที่”

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 12 พฤศจิกายน 20 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา 

บทอ่าน ฟม  1:7-20 / ลก 17:20-25

ในบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายถึงฟีเลโมนในวันนี้  เราจะเห็นว่าเปาโลได้เขียนจดหมายส่วนตัวฉบับนี้ให้แก่เพื่อนชื่อฟีเลโมน ขณะที่อยู่ในคุกที่กรุงโรม เพื่อบอกท่านว่า โอเนสิมัสทาสของท่านที่เคยหนีไป เป็นบุคคลที่เปาโลได้สอนให้กลับใจ บัดนี้ได้กลับมาหาแล้ว จดหมายฉบับนี้เป็นข้อเขียนที่สั้นมาก และเปาโลได้เขียนด้วยลายมือของตนเอง จดหมายฉบับนี้แสดงให้เห็นลักษณะอ่อนโยนของเปาโล และยังแสดงให้เห็นด้วยว่า เปาโลมีทรรศนะอย่างไรในระบบของทาส ในขณะที่สังคมถือว่านายเป็นเจ้าของทาส แต่ทั้งฟีเลโมนและโอเนสิมัสควรดำเนินชีวิตฉันพี่น้อง รับใช้พระเป็นเจ้านายองค์เดียวกัน (ฟม 16 เทียบ คส 3:22;4:1) เปาโลมีความคิดว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชนนั้น จะต้องไม่มีความแตกต่างกันในด้านสถานะภาพทางเศรษฐกิจและสังคม อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา “ ไม่มีชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่มีทาสหรือไท ไม่มีชายหรือหญิงอีกต่ไป เพราะทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเยซู  ” (กท 3:28)

พระเยซูเจ้าทรงต้องการบอกเราว่า พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้านั้นมาถึง ณ. บัดนี้ และกำลังจะมาถึงในอนาคต พระอาณาจักรที่พระองค์ได้ทรงตั้งขึ้น ในช่วงหนึ่งของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ตามที่พระองค์ได้ตรัสว่า “เพราะอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลายแล้ว” คนที่เคยมีประสบการณ์ในการเจริญชีวิตในตัวเองเรื่องพระอาณาจักร ย่อมทราบเรื่องนี้ดี  และได้ขยายออกไปยังผู้อื่นด้วย ถ้าเราเจริญชีวิตด้วยความรัก ด้วยความยินดี  ด้วยสันติสุข ด้วยความอดทน ด้วยใจเมตตากรุณา ด้วยความดีงาม และด้วยการรู้จักควบคุมตัวเอง แสดงว่าเราได้เจริญชีวิตด้วยจิตตารมณ์ของพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าแล้ว และนั่น คือ ความจริงที่ปรากฏในชีวิตของท่าน  และทำให้คนอื่นมองเห็นเช่นเดียวกัน พระอาณาจักรนี้จะได้รับการสร้างให้อยู่ตลอดไป จนกระทั่งถึงเวลาที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมา ในวันสิ้นโลก ให้เราให้ความมั่นใจต่อตัวเองว่า พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้ามาถึง ณ บัดนี้แล้ว เพื่อเราจะได้เตรียมตัวรับ ในอนาคตด้วย เพื่อให้คำสอนของพระเยซูเจ้าสอดคล้องอย่างดีกับข้อคิดของเปาโลในจดหมายถึงฟีเลโมนในวันนี้.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)