วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

 


ขอบพระคุณพระเจ้า...

สำหรับ "วันนี้"

เพราะทุกวันก็คือ วันพิเศษ

การมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร"

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/3zhg0taxZb0

 

https://youtu.be/-4wk_8niscc

 

 You Are Mine

http://youtu.be/g1rCIw_o03E

 

 

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2020

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

ฟป 4:10-19 

ลก 16:9-15

 

เงินทองกลับกลายเป็นพระเจ้าสำหรับมนุษย์ เมื่อใช้

ทำทุกสิ่งเพื่อ “ตนเอง” เพื่อไม่ให้ศิษย์ติดยึดกับ

พระเจ้าแห่งเงินตรา พระเยซูเจ้าสอนพวกเขาให้ใช้

เพื่อสร้างมิตร คิดถึงคนอื่นด้วย

 

มิตรภาพของเปาโล กับคริสตชนที่เมืองฟิลิปปี

ทำให้เปาโลได้เรียนรู้ว่า “เงินไม่ได้กลายเป็นพระเจ้า”

สำหรับท่าน เพราะท่านได้เรียนรู้ ที่จะพอใจในสภาพของตน

ใช้ชีวิตอย่างอดออม พร้อมที่จะเผชิญทุกสิ่งในทุกกรณี

 

หมายเหตุ..

ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย 

ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 20 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา 

บทอ่าน ฟป 4:10-19 / ลก 16:9-15

คงไม่มีใครที่ไม่ชอบเงินทอง  แต่มีคนน้อยที่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อเงินทอง   มีความปรารถนาที่จะได้เอาเงินมามากๆ แต่ไม่ค่อยรู้ว่าเอาเงินมาได้อย่างไรดีและใช้เงินอย่างไรดี น่าเสียดายที่คริสตชนส่วนใหญ่ขาดความรู้เกี่ยวกับหลักการเงินตามที่พระคัมภีร์บอกไว้ และไม่ค่อยมีปรัชญาและจริยธรรมต่อเงินทองด้วยมุมมองของคริสตชน

           เงินเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมในการดำเนินชีวิต  เงินเป็นสิ่งที่ดี หรือชั่ว เงินช่วยหรือทำลายชีวิต  จริงๆแล้ว เงินนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีหรือชั่ว   พระคัมภีร์ได้พูดถึงเงินทองมากกว่า 700 ครั้ง   คำอุปมาที่พระเยซูทรงใช้หลายเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทอง   สิ่งเหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่า เงินทองก็เกี่ยวข้องกับชีวิตคริสตชนมากพอสมควร   คริสตชนบางคนได้ถูกทดลองเพราะเงินทอง   บางคนขาดมิสซาเพราะไม่ว่างในวันอาทิตย์ ต้องทำการค้าขายเพราะวันอาทิตย์ค่อนข้างขายดี   เพราะเหตุนี้ เราในฐานะคริสตชนควรมีทัศนคติต่อเงินทองอย่างถูกต้องตามแนวพระคัมภีร์

“เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้น”   บางคนมีเงินเพราะพ่อแม่มีเงิน   บางคนมีเงินเพราะตัวเองทำงานและได้เงินมา   ถึงอย่างไรก็ตาม สิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมดล้วนแต่มาจากพระเจ้า และโดยพระองค์      พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสิ่งสารพัดที่อยู่ในนั้นรวมทั้งชีวิตมนุษย์ด้วย   ดังนั้น พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่าง   พระเจ้าทรงประกาศกับโยบว่า “... สิ่งใดๆที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์ทั้งสิ้นก็เป็นของเรา” (โยบ 41:11) และได้ทรงตรัสกับโมเสสว่า “...แผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเรา” (อพย19:5)   

           พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของของเงินทอง และเราเป็นผู้ดูแลเงินทองที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เรา   เรามีเงินมากน้อยเท่าไร คงไม่เป็นประเด็น  เรื่องสำคัญก็คือเราต้องสัตย์ซื่อต่อเงินทองนั้น เพราะว่าเงินนั้นเป็นของพระเจ้า และเราเป็นผู้ดูแลเท่านั้น.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 https://youtu.be/qXjD8iMhyy0