วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2020 ระลึกถึงน.ชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

 

 

 

 

บางครั้ง....

ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลย

เพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีต

และหันมาขอบพระคุณพระเจ้า

สำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2020

ระลึกถึงน.ชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

https://youtu.be/zPBeYHahUQ8

https://youtu.be/AclLMbxgjZg

Morning Has Broken

https://youtu.be/h5D3LEjGF8A

 

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2020

ระลึกถึงน.ชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

อ่าน 

ฟป 2:12-18 

ลก 14:25-33

 

พระเยซูเจ้าทรงย้ำกับ ผู้ที่กำลังติดตามพระองค์...

ให้คิดดี ๆ เพราะหนทางของการติดตามนั้น จำเป็นต้อง

“รัก”.. พระองค์ก่อนสิ่งอื่นใด และบางครั้ง

จำเป็นที่จะต้องยอมสู้ทน  เพื่อก้าวผ่านหนทางที่ยากลำบาก

 

นักบุญเปาโล แนะนำ เพื่อจะได้ชื่อว่า

เป็นผู้ติดตามที่คู่ควรของพระเจ้า

เป็นแสงสว่างท่ามกลางโลกที่คดโกง เอารัดเอาเปรียบ

จงยึดพระวาจาแห่งชีวิต...ทำดี...โดยไม่ต้องบ่น..หรือโต้เถียง

ขอเพียงทำอย่างซื่อสัตย์ มั่นคง

 

แม้จะประสบความสำเร็จอย่างมาก ในงานอภิบาลที่ทำ

ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการัฐของพระสันตะปาปา

เป็นพระอัครสังฆราช ปกครองดูแล คนมากมาย

สร้างโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานสงเคราะห์หลายแห่ง

แต่นักบุญชาร์ล โบโรเมโอ มิได้โอ้อวดในสิ่งที่ตนทำ

สิ่งเดียวที่ท่านตระหนักคือ นำคนให้มารู้จัก และรักพระเจ้า

มิใช่ หลงไหล ติดใจ ในสิ่งที่ท่านได้ทำ

 

หมายเหตุ..

การติดตามอะไรสักอย่าง....ใครสักคน

พร้อมกับ เรียนรู้ที่จะ...

“พอใจ” กับสิ่งที่มี  แล้วยินดี ในสิ่งที่เป็น

เพื่อ “เห็นคุณค่า” ในสิ่งที่เลือก

แค่นี้ชีวิตก็คง.. “สุข” แล้ว

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 20 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา 

บทอ่าน ฟป  2:12-18 / ลก 14:25-33

ช่างเป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง เวลากลางคืนจะมีแต่ความมึดมน ถ้าไม่มีดวงดาวในท้องฟ้า มีใครบ้างในพวกเรา ที่ไม่ต้องการเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งมหัศจรรย์บนท้องฟ้า  ที่มีแสงสว่างเป็นที่สนใจต่อทุกคน พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงให้โอกาสแก่เรา ในการเสนอพระวรสารที่ให้ความหวัง ให้แก่โลกที่ขาดแคลน แต่เราจะสามารถที่จะส่องแสงความสว่างของพระเป็นเจ้าได้อย่างไร? นักบุญเปาโลได้มอบกุญแจเรื่องนี้ให้แก่เรา:พระเป็นเจ้าทรงทำงานในท่าน  เพื่อให้ท่านมีทั้งความปรารถนา และความสามารถ ที่จะทำงานตามพระประสงค์ จงทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่บ่นหรือโต้เถียง พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อความรอดของเรา ใช่หรือไม่?  แน่นอนพระองค์ได้ทรงทำเช่นนั้น  พระองค์ได้ทรงยกบาปทั้งสิ้นให้แก่เรา และทรงทำให้เราเป็นคนชอบธรรมต่อพระเป็นเจ้า  แต่ถ้าเราต้องการรู้ความจริง และความลึกซึ้งของการให้อภัยบาปของพระองค์ พระองค์ได้ทรงขอร้องให้เรา ทำตามพระประสงค์ของพระองค์

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้ทรงท้าทายผู้ฟังพระวาจาของพระองค์ เพื่อจะเป็นผู้ติดตามพระองค์ การเกลียดบิดา มารดาภรรยาและลูกๆ (ลก 14:26) ดูเหมือนว่า เป็นสิ่งตรงข้ามกับเรื่องความรัก ที่พระองค์ได้เคยตรัสก่อนหน้านี้ คำสั่งเรื่องความรักและความเกลียดชังจะรวมกันได้อย่างไร?  ทั้งความรักและความเกลียดชังล้วนต้องการความสมัครใจ ในเรื่องการเสียสละสิ่งที่เรารักมากที่สุด เพื่อพระองค์ เป็นการเรียกร้องที่ต้องการให้เรามอบความรักต่อทุกคน และต่อทุกสิ่ง เพื่อความรักที่เรามีต่อพระองค์ โดยตั้งพระประสงค์ของพระองค์เป็นอันดับแรก และสำคัญที่สุดในหัวใจของเรา พระองค์ทรงสั่งเรา เพราะทรงทราบดีว่า เมื่อเรารักและให้เกียรติพระองค์ เหนือกว่าคนอื่น เราก็จะสามารถรักคนอื่นได้ง่ายขึ้น  ด้วยความรักต่อพระเป็นเจ้า และชีวิตของเรา เราจะสามารถมีพลังที่จะรัก มากกว่าความสามารถตามธรรมชาติของเรา...นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตากล่าวว่า “ กิจการแห่งความรักทุกชนิด ที่ทำด้วยหัวใจทิ่ยิ่งใหญ่ ย่อมนำคนให้มาใกล้ชิดพระเป็นเจ้ามากขึ้น”...”ดิฉันเชื่อว่า พระเป็นเจ้าทรงรักโลกผ่านทางเรา ผ่านทางท่านและดิฉัน”.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)