วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

 

 

ทรงคล้ายแสงอรุโณทัยช่วยให้รอด

ส่องตลอดเงามืดมนทั่วคนอยู่

แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพรู
นำเราสู่สันติสุขไร้ทุกข์ครอง

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020

 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

https://youtu.be/I2UBRxPFo1w

 

https://youtu.be/UVH24br5E7Y

 

ความสุขแท้จริง

https://youtu.be/vWdrr8H-UoM

 

 

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

อ่าน :

วว 7:2-4, 9-14

1 ยน 3:1-3

มธ 5:1-12

 

พระเยซูเจ้าทรงสอน...

เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหง ใส่ร้าย 

เราสามารถมีความสุขได้

ด้วยการ ยึดพระไว้ในใจ

แล้วสร้างสันติ ให้เป็นบุคคลมีหัวใจเมตตา

อ่อนโยน บริสุทธิ์ แสวงหาความชอบธรรม

แล้วนนั้น สวรรค์ จะเป็นของเขา

 

วิวรณ์ นำเสนอภาพล่วงหน้า

ของเมืองสวรรค์ ที่เปิดกว้างต้อนรับทุกคน

เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วย บุคคลที่พบความสุขแท้ 

เปี่ยมไปด้วย คนที่มีจิตบริสุทธิ์

 

จดหมายนักบุญยอห์น ตอกย้ำ...

เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ณ เวลานี้

แต่อนาคต จะเป็นอย่างไรนั้นไม่แน่ชัด ดังนั้น

ทุกคนที่หวังในพระองค์ จำเป็นต้อง

ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์

 

หมายเหตุ....

นักบุญทั้งหลาย โปรดเสนอวิงวอนเพื่อเราเทอญ..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 20 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

บทอ่าน วว 7:2-4,9-14 / 1ยน 3:1-3 / มธ 5:1-12ก

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เทศน์ในวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย เมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน 2018 ว่า“ถ้าคริสตชนคนหนึ่งต้องการไปสวรรค์ เขา/เธอจะต้องถามตัวเองว่า  พวกเขาเจริญชีวิตเพื่อความสนุกสนานฝ่ายโลกนี้หรือไม่ หรือว่า พวกเขาเจริญชีวิตเพื่อแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการทุ่มเทพลังทั้งหมดของพวกเขาหรือไม่” พระองค์ยังได้ตรัสเสริมอีกว่า “ให้เราถามตัวเองว่า เราอยู่ฝ่ายใด:ฝ่ายสวรรค์หรือฝ่ายโลก? เราเจริญชีวิตเพื่อพระเป็นเจ้า หรือเพื่อตัวเราเอง เพื่อความสุขนิรันดร หรือเพื่อความสำเร็จในปัจจุบัน? “ พระองค์ยังได้ตรัสถึงความศักดิ์สิทธิ์ว่า “ ให้เราถามตัวเองว่า:เราต้องการความศักดิ์สิทธ์จริงๆหรือไม่? หรือเราพึงพอใจที่เป็นคริสตชน โดยไม่ต้องการคำสรรเสริญ เพราะเราเชื่อในพระเป็นเจ้า พูดสั้นๆก็คือ ต้องการความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ต้องการอะไรเลย”

พระองค์ทรงนำสวดบทเทวทูตถือสารจากหน้าต่าง ไปหาฝูงชนที่หน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร ในโอกาสสมโภชนักบุญทั้งหลาย ก่อนที่จะสวดภาวนา พระองค์ได้ตรัสว่า เป็นสิ่งดีงามสำหรับบรรดาคาทอลิก ที่จะได้รับแรงบันดาลใจจากบรรดานักบุญ ที่ไม่ได้เจริญชีวิตครึ่งๆกลางๆ พระองค์ยังได้ตรัสอีกว่า “ในสวรรค์ บรรดานักบุญส่งเสียงให้กำลังใจแก่ทุกคนบนโลกนี้ เมื่อพวกท่านเห็นพวกเขาเลือก พระเป็นเจ้า ความสุภาพถ่อมตน ความอ่อนโยน ความเมตตากรุณา ความบริสุทธิ์ เพราะนักบุญทุกท่านเข้าใจเรา รักเรา พวกท่านรู้ว่า ความดีงามที่แท้จริงของเราเป็นอะไร พวกท่านช่วยเหลือเรา และรอคอยพวกเรา พวกท่านมีความสุข และต้องการให้เราทุกคนมีความสุขพร้อมกับพวกท่านในสวรรค์” บรรดานักบุญส่งเสริมให้ทุกคนเจริญชีวิตตามมหาบุญลาภ ที่เป็น”เส้นทางดำเนินชีวิตไปสู่ความสุข” เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายดาย เพราะว่าจิตตารมณ์ฝ่ายโลกจะสอนว่า เป็นคนร่ำรวยต่างหากที่จะมีความสุข ไม่ใช่คนที่มีจิตใจยากจน หรือคนที่มีจิตใจอ่อนโยน ขอให้เราวิงวอนขอพระแม่มารีย์ พระมารดาพระเจ้า พระราชินีของนักบุญทั้งหลาย โปรดให้เรามั่นคงในการเจริญชีวิตสู่ความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญ.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)