วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 

เราทุกคนมีเวลาที่จำกัดในโลก 

การใช้ชีวิตในโลกเป็น‘โอกาส’ 

ที่เราจะตอบสนองการทรงเรียก 

พระประสงค์สำหรับเรานั้น.....

ดียอดเยี่ยมกว่าทุกสิ่ง

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา 

https://youtu.be/oZsgRKRYrbs

 

https://youtu.be/qIqc1FZHQ_E

 

พักพิงในพระเจ้า

https://youtu.be/pKRG2ZQRDD0

 

 

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน : 

ฟป 1:18ข-26 

ลก 14:1,7-11

 

เมื่อมนุษย์หลายคน ต้องการเกียรติยศ 

ชื่อเสียง เพียงเพื่อเป็นที่ยอมรับ

พระเยซูเจ้าจำเป็นต้องสอนเป็นอุปมา เพื่อให้เห็นว่า....

“การรรับใช้ สำคัญกว่า สถานภาพ” โดยทรงตรัสว่า

“ทุกคนที่ยกตกขึ้น จะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลง

จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

 

ความสุภาพ ถ่อมตน ในการรับใช้ของเปาโล ปรากฎชัด

เมื่อท่านกล่าวอย่างมั่นใจว่า....

“พระคริสตเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในร่างกายของท่าน และ

การมีชีวิตอยู่ของท่านก็คือ พระคริสตเจ้า”

 

หมายเหตุ….

การถ่อมตน ….อาจไม่ใช่การทำตัวให้ต่ำที่สุด

แต่เป็นการตระหนัก อยู่กับสถานภาพของตนเอง

แล้วอุทิศตน ด้วยจิตตารมณ์ของการรับใช้

ในสภาพที่เป็นอยู่

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 20 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน ฟป 1:18ข-26 / ลก 14:1,7-11

เปาโลมองดูชีวิตของตนเองอย่างไร พูดง่ายๆ ท่านไม่ต้องการอะไร นอกจากความเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า  ท่านไม่ได้มองไปข้างหน้าถึงเรื่องความตาย ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้จากแรงผลักดันของชีวิตในโลกนี้  แต่น่าจะเป็นการเติมเต็มจากทุกสิ่งที่ท่านได้ทำในโลกนี้ ที่จริง ท่านไม่เคยเข้าไปหาความตายแต่อย่างใด  ท่านยินดีมีชีวิตในโลกนี้  เพื่อรับใช้พระเยซูเจ้า  ไม่ว่าท่านจะต้องเผชิญกับความยากลำบากสักเพียงใด แต่จุดหมายอันสุดท้ายของท่าน คือ การได้พบพระเยซูเจ้า หลังจากจบชีวิตในโลกนี้ และท่านไม่เคยมีความสงสัยแต่อย่างใดในเรื่องนี้

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า “เพราะทุกคนที่ยกตนขึ้น จะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลง จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น  “ (ลก 14:11) พระเยซูเจ้าตรัสพระวาจานี้  เพื่อนสอนเรื่องการเป็นศิษย์ของพระองค์  เป็นคำพูดที่ตรงไปตรงมา ถ้าเราจะดูให้ละเอียดมากขึ้น  เราจะพบว่าพระเยซูเจ้าตรัสกับเราผ่านทางหัวใจ ที่เต็มไปด้วยความรัก พระเยซูเจ้าทรงเรียนรู้เรื่องความนบนอบต่อพระบิดาเจ้า เมื่อเราได้ยินพระองค์ตรัสกับประชาชนด้วยความรู้สึกของหัวใจ เรารู้ว่า พระองค์มิได้ท่องจำเรื่องข้อความเชื่อต่างๆแต่ตรงข้าม พระองค์กำลังอธิบายด้วยการเปรียบเทียบ สิ่งที่พระองค์ได้ทรงเรียนรู้มาจากประสบการณ์จริง

พระองค์ทรงสามารถตรัสเรื่องความสุภาพถ่อมตน  เพราะว่าพระองค์เคยเรียนรู้เรื่องความสุภาพต่อพระบิดาเจ้า พระองค์จึงสามารถตรัสว่า “ จงให้ แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทะนานอัดแน่นจนล้น เพราะว่าท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าก็จะทรงใช้ทะนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย ” (ลก 6:38) เพราะว่าพระองค์เคยมีประสบการณ์ความรักของพระบิดาเจ้ามาก่อน ขณะที่พระองค์ทรงเจริญชีวิตบนโลกนี้ พระองค์ได้มอบทุกสิ่ง เพื่อพระบิดาเจ้าแต่ผู้เดียว ไม่ใช่เพื่อตัวของพระองค์เอง และด้วยความสุภาพที่แท้จริงนี้เอง พระบิดาเจ้าได้ทรงยกพระองค์ให้สูงที่สุด และประทานพระนามที่เหนือกว่านามอื่นใดทั้งสิ้น (ฟป 2:9-11). 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

  

https://youtu.be/ObQ3JlVS2Io