วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2020 ฉลองนักบุญซีโมน และยูดาห์ อัครสาวก

 

 

 

สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ..

จะเป็นไปได้

หากมีความเชื่อ .. 

อย่างสุดใจ

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2019

ฉลองนักบุญซีโมน และยูดาห์ อัครสาวก

https://youtu.be/ouI01WX8bAg

https://youtu.be/bQqMYCU781c

You Raise Me Up

https://youtu.be/2DorNUsi5LE

 

 

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2020

ฉลองนักบุญซีโมน และยูดาห์ อัครสาวก

อ่าน :

อฟ 2:19-22 

ลก 6:12-19

 

ไม่มีกิจการใดในโลกนี้ ที่จะสำเร็จด้วยคนคนเดียว

พระเยซูเจ้าเอง ในกิจการงานประกาศข่าวดี

ยังจำเป็นต้องมี “อัครสาวก” ร่วมในกิจการนี้

และก่อนที่จะเลือก พระองค์ทรงอุทิศเวลา

ให้กับ “การภาวนา”... แสวงหาความช่วยเหลือ

จากเบื้องบน เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสม..

 

นักบุญเปาโลย้ำเตือน ผู้ที่ได้รับการเรียก และเลือก

ให้เข้ามาเป็นกลุ่ม ประชากรของพระเจ้า แล้วนั้น

พวกเขาไม่ใช่ คนแปลกหน้าต่อกัน  แต่จำเป็นต้อง 

เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้ความรักของพระคริสตเจ้า

ที่รวมพวกเขานั้น สามารถมองเห็นได้

 

เมื่อได้รับเลือกให้เป็นอัครสาวก ในการติดตามพระคริสตเจ้า

ทั้งนักบุญซีโมน และนักบุญยูดาห์ ต่างจำเป็นต้องอุทิศตน

เพื่อที่จะเรียนรู้ อยู่กับ พระคริสตเจ้า 

พร้อมที่จะ ออกไปเป็นผู้สานต่อพันธกิจ

 

หมายเหตุ....

เคล็ดลับความสบายใจ..ในงานทำงานเป็นทีม..

มันไม่ได้อยู่ที่ การพยายามทำทุกสิ่งให้ได้ดั่งใจ

แต่อยู่ที่การยอมรับความจริงว่า.. 

..ไม่มีอะไรได้ดั่งใจ ไปซะทั้งหมด..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 20 ฉลองนักบุญซีโมนและยูดาห์ มรณสักขี

บทอ่าน อฟ  2:19-22 / ลก 6:12-19

นักบุญซีโมนและยูดาห์เป็นอัครสาวกองค์ที่สิบและสิบเอ็ดของพระเยซูเจ้า ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะทรงเลือกอัครสาวก พระองค์ได้เสด็จไปภาวนาที่บนภูเขา ทำให้เราระลึกได้ว่า โมเสสก็ได้ทำเช่นเดียวกัน ก่อนที่ท่านจะทำพันธสัญญากับสิบสองตระกูลของประชากรอิสราเอล การสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้าและพระบิดาใช้เวลาตั้งแต่กลางคืนจนถึงรุ่งเช้า แสดงให้เห็นว่าเป็นเวลาที่สำคัญในพันธกิจของพระองค์ การเลือกคนที่ถูกกับงาน จะเป็นผลสำเร็จสำหรับพันธกิจที่กระทำ อย่างไรก็ตาม เมื่อมองดูรายชื่อของบรรดาอัครสาวกของพระองค์ ทำให้รู้ว่าพันธกิจของพระองค์ไม่น่าจะประสบความสำเร็จ  ในจำนวนสิบสองคนนั้น มีเจ็ดคนเป็นชาวประมง มัทธิวเป็นคนเก็บภาษี ทำหน้าที่เหมือนผู้รับใช้รัฐบาลโรมัน ซีโมนมีสมญานามว่าผู้รักชาติ ที่พร้อมจะขับไล่ชาวโรมัน ให้พ้นไปจากบรรดาเมืองขึ้น ด้วยการกบฏใช้ความรุนแรง  ส่วนยูดาห์เป็นเพียงชาวนา กลุ่มอัครสาวกที่พระองค์ได้ทรงตั้งขึ้น จึงประกอบด้วยบุคคลหลากหลาย ที่มีลักษณะนิสัยใจคอแตกต่างกัน มีอายุและพื้นฐานที่แตกต่างกัน พันธกิจที่ตั้งไว้จะประสบความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนจิตใจ เพื่อมุ่งไปสู่จุดประสงค์ที่สอดคล้องกัน คือ การสร้างอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ที่เป็นแก่นแท้ของการเทศนาสั่งสอนของพระเยซูเจ้า ทั้งชีวิตและพระวาจาของพระองค์ค่อยๆเปลี่ยนแปลงบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์  จนกระทั่งพวกเขาเป็น “พระคริสตเจ้าอีกองค์หนึ่ง” พวกท่านได้รับการเรียกจากพระเยซูเจ้า ให้ค้างอยู่กับพระองค์ เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ และถูกส่งออกไป

ตามธรรมประเพณี ทั้งซีโมนและยูดาห์ได้เดินทางไปเปอร์เซีย คือ ประเทศอิหร่านในปัจจุบันนี้ และได้ถูกฆ่าตายเป็นมรณสักขี ชีวิตของท่านทั้งสองเป็นการสอน และให้บทเรียนที่ดีของการดำเนินชีวิต ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนอันดับต้นๆ เพื่อจะทำความดีเพื่อคนอื่น การเป็น “พระคริสตเจ้าอีกองค์หนึ่ง” หมายถึงการกลับใจและการไม่ยึดติดกับตัวเอง และการทำเช่นนั้น  พระเยซูเจ้าจะสามารถเลือกท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นคนอย่างไรก็ตาม.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)