วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 

 

เพียงดวงตาฉายแววแห่งรัก

ดวงใจก็ทายทักรับรักให้

เพียงมีพระองค์อยู่ในใจ

สิ่งอื่นใดใหญ่ยิ่งนั้นไม่มี

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/9lAXeuZL1Qc

 

https://youtu.be/clYanzRQKt0

 

The Wonder of You

https://youtu.be/p6Mdxs0IkZM

 

 

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

อฟ 5:21-33 

ลก 13:18-21

 

พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบ อาณาจักรของพระเจ้า

ให้เห็นว่า ถ้าพลังอำนาจของเชื้อที่ดี แม้น้อยนิด 

แต่เติบโต ก็จะให้ผลในชีวิตที่ย่ิงใหญ่ เฟื่องฟู

 

นักบุญเปาโล ตอกย้ำ..ทำให้เห็นว่า

พลังอำนาจของความดี ที่มีในครอบครัวด้วยความรัก

เช่นเดียวกับที่พระคริสตเจ้า ทรงรักพระศาสนจักรนั้น

นำสู่ความกลมกลืน เป็นหนึ่งเดียวที่มั่นคง

 

หมายเหตุ..

แค่เรา.. “คิดดี ทำดี”..

ก็ไม่มีใครมา ทำลาย

“ความดี”..ที่มีในตัวเราได้

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 20 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อฟ  5:21-33 / ลก 13:18-21

การเปรียบเทียบเมล็ดมัสตาร์ดและเชื้อแป้ง ในเรื่องพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า เป็นเรื่องที่น่างดงามมาก บางครั้ง เราไม่อดทนว่าพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้านี้อยู่ที่ใด และจะมาถึงเมื่อใด เรารู้ว่า การอธิบายเรื่องพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ไม่ได้หมายถึงพื้นที่ทางการเมือง และอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ แต่หมายถึงพระมหากษัตริย์ พระราชอำนาจ และการปกครองของพระองค์ เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า พระอาณาจักรมาถึงแล้ว จึงหมายถึงพระเป็นเจ้า ในฐานะพระมหากษัตริย์ เสด็จมาเพื่อสร้างพระอาณาจักรสำหรับประชากรของพระองค์ ขบวนการต่างๆได้เริ่มขึ้นแล้ว เมล็ดพันธ์ได้รับการหว่าน เชื้อแป้งได้เริ่มฟูขึ้น

เป็นสิ่งที่น่าประทับใจ ที่พระเยซูเจ้าทรงใช้นิทานเปรียบเทียบจากธรรมชาติ เพื่อสอนความจริงเกี่ยวกับชีวิต กับโลก และความเชื่อของเรา เราจะอ่านพบนิทานเปรียบเทียบสองเรื่อง เกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าในพระวรสารวันนี้ ทั้งเมล็ดมัสตาร์ดและเชื้อแป้งคล้ายคลึงกัน ทั้งคุณสมบัติและการเจริญงอกงาม พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า คล้ายคลึงกับเมล็ดมัสตาร์ดและเชื้อแป้ง ที่มีพลังที่จะเจริญงอกงาม โดยไม่ต้องพึ่งพาเราแต่อย่างใด  แล้วเราเข้ามามีบทบาทอย่างไร  พระเป็นเจ้าทรงให้ศักดิ์ศรีแก่เรามนุษย์ จึงได้เชิญชวนให้เรามีส่วนร่วม ในการสร้างพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งบนโลกนี้ และเราทำได้อย่างไร โดยการทำให้พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าเกิดขึ้นจริง แต่ละคนจะต้องเจริญชีวิตตามคุณค่าของพระอาณาจักร ถ้าเราให้พระเยซูคริสตเจ้าตั้งพระอาณาจักรในหัวใจของเรา ดังนั้น พระอาณาจักรจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน ต่อมา เราจะกลายเป็นเครื่องหมายของพระอาณาจักร ในโลกในปัจจุบัน... “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์”

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)