วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 

ในวันที่ฉันรู้สึกอ่อนล้า...

ฉันบอกตัวเองว่า "พระเจ้าเป็นความรัก"

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/9Ep2-_FXA7c

https://youtu.be/s_7JL-W4NEY

 ขอให้ลูก

http://youtu.be/cT4As564RLo

 

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

อฟ 4:32-5:8 

ลก 13:10-17

 

ขณะที่พระเยซูเจ้าทำหน้าที่เทศน์สอน ….

ทรงสอนด้วยชีวิต  ทำให้ศิษย์เห็นว่า

หน้าที่แห่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์ 

สำคัญกว่าการบูชากฎระเบียบ

บรรดาหัวหน้าศาลาธรรมทั้งหลาย  

ไม่สามารถมองไปไกลกว่า กฎบัญญัติ 

เพื่อไปให้ถึงความรัก เมตตา

 

เปาโลแนะนำ หนทางของการดำเนินชีวิต

ในความรัก เมตตา คือ การมีใจโอบอ้อมอารี 

ให้อภัยกัน อย่าผิดประเวณี อย่าให้มีความโลภ

ความลามก อย่าให้มีการพูดหยาบคาย 

แต่ให้มีการขอบคุณ

 

หมายเหตุ…

ธรรมชาติ ของความรัก 

มักไม่มี..ราคา..หาซื้อไม่ได้

แต่มันมีค่า เหนือ กฎเกณฑ์ใด ๆ 

สำหรับผู้รับ และผู้ให้

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 20 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อฟ  4:32-5:8 / ลก 13:10-17

อาศัยสื่อมวลชนยุคใหม่ ทำให้เราได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับคนที่มีชื่อเสียง และกิจกรรมขั้นวีรกรรมที่พวกเขาได้ทำขึ้น บางคนมีคุณสมบัติที่โดดเด่น ที่เราอยากจะเลียนแบบ แต่สำหรับเปาโล เหนือสิ่งอื่นใด คริสตชนจะต้องเลียนแบบพระเป็นเจ้า และ “จงดำเนินชีวิตในความรัก” (อฟ 5:2) กระแสเรียกที่ดีที่สุดในชีวิต คือ การทำให้พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัย ด้วยการทำตัวคล้ายกับพระเยซูเจ้า ทั้งในด้านความคิดและกิจการ พระองค์ทรงรู้จักเรา และต้องการจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเรา

พระเยซูเจ้าได้ทรงสัญญากับเราว่า ถ้าเรารักและนบนอบพระองค์ พระจิตเจ้าจะประทับอยู่ในตัวเรา (ยน 14:15-16) เมื่อพระจิตใจทรงทำให้เราคล้ายกับพระเยซูเจ้า การขอบพระคุณ ความสุภาพถ่อมตน ความรัก การนมัสการ และการรับใช้ จะเริ่มเกิดขึ้นในตัวเรา และจะแสดงออกมาภายนอก ถ้าเราละเลยไม่สวดภาวนา ที่เป็นเวลาที่เรามีประสบการณ์ถึงพระจิตเจ้าที่ทรงทำงานในตัวเรา เราจึงเปิดโอกาสให้ปิศาจทำให้เราสับสน  ทำให้ความเชื่อของเราอ่อนแอ และล่อลวงให้เราหลงความต้องการผิดๆ ที่เกิดขึ้นกับทุกคน ทั้งชายและหญิง (อฟ 5:3-4)

เมื่อใครคนใดคนหนึ่งมีปัญหาที่มีผลต่อจิตใจอย่างรุนแรง จะทำให้ร่างกายได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เป็นต้น ถ้าผลกระทบนั้นยึดเยื้อเป็นเวลานาน ความวิตกกังวล จะส่งผลให้เกิดเลือดออกหรือบาดแผลในกระเพาะอาหาร ความโศกเศร้าที่ยืดเยื้อจะทำให้เกิดความวิตกกังวล ที่สามารถแสดงออกทำให้ดวงตาตก หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง  ส่วนผลดีในด้านบวก เป็นสิ่งดีที่รู้ว่า คนที่กำลังทนทุกข์ทั้งด้านจิตใจและร่างกายเป็นเวลาหลายปี มีความหวังว่าจะหายจากโลก ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงรักษาสตรีคนหนึ่ง ที่ถูกปิศาจสิงเจ็บป่วยมาเป็นเวลาสิบแปดปีแล้ว ลูกาในฐานะเป็นนายแพทย์ ได้เล่าว่า พระองค์ได้ทรงรักษาเธอทั้งฝ่ายจิตใจก่อนและฝ่ายร่างกาย และบัดนี้ เธอหายจากโรค เพราะเธอมีความเชื่อ พระองค์ได้ทรงช่วยเธอทางด้านจิตใจก่อน แล้วจึงทำให้เธอหายจากโรคหลังค่อมและสามารถยึดตัวตรงได้.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)