วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

 

โอพระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจข้า

ทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไร

หากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่

ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

https://youtu.be/6A9wYypLFcc

 

https://youtu.be/59YzglRjLys

 

ความรักมั่นคง

http://youtu.be/h_6ByVXp3tA

 

 

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

อ่าน :

อฟ 4:7-16 

ลก 13:1-9

 

เพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ ..

“การเรียนรู้ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่สำคัญ”

พระเยซูเจ้าใช้อุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ เพื่อสอนให้เห็นว่า...

ทั้งเจ้าของสวน และคนสวน ต่างจำเป็นต้อง ทำหน้าที่ของตน

เพื่อการออกผล ที่งดงามของต้นมะเดื่อ

 

นักบุญเปาโล เทศน์สอน …

แม้ว่าเราแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ..

แต่พระเจ้าได้ประทานพระหรรษทานตามแก่แต่ละคนตามบทบาท

ถ้าแต่ละคนทำหน้าที่ของตน เจริญชีวิตในความจริง มีความรักต่อกัน

สังคมจะเติบโต....ในความเป็นหนึ่งเดียว...ด้วยพระพรที่แต่ละคนมี

 

การอุทิศตน ด้วยความพร้อมและร้อนรน

ของท่านนักบุญอันตน มารีย์ คลาเรต์ 

นำท่าน ให้เป็นผู้มีส่วนร่วมกับพระศาสนจักร

ในงานแพร่ธรรม กับกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกล 

โดยท่านได้ก่อตั้งคณะนักบวชมิชชันนารี

และเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้แพร่ธรรม

 

หมายเหตุ…

 แม้มนุษย์จะเปลี่ยนอนาคตไม่ได้....แต่มนุษย์เปลี่ยนนิสัยได้...

ถ้านิสัยเปลี่ยน....อนาคตก็เปลี่ยนไปเอง..

การเปลี่ยนที่เร่ิมได้เลย..คือ..เปลี่ยนที่ใจตน เริ่มต้นที่ตัวเรา.....

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 20 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อฟ  4:7-16 / ลก 13:1-9

ในปี 1943 พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ทรงออกสมณสาสน์ “Mystici Corporis” ที่ต้องการชี้ว่า พระศาสนจักรบนโลกนี้เป็น “พระกายทิพย์”ของพระเยซูคริสตเจ้า มีการแปลหลากหลายในเรื่อง”พระกายทิพย์” ตั้งแต่ศตวรรษที่สิบสอง นักบุญเปาโลได้กล่าวถึงความหมายนี้ ว่า พระศาสนจักรเป็น “พระกายทิพย์”ของพระเยซูคริสตเจ้า  ในบทอ่านที่หนึ่ง (อฟ  4:7-16) เปาโลกล่าวว่า พระศาสนจักรมีลักษณะเหมือนร่างกายมนุษย์ ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ และมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน อวัยวะทุกส่วนต่างมีหน้าที่ที่เอื้ออำนวยให้แก่กันและกัน อวัยวะได้ถูกสร้างขึ้นมารอบๆกระดูก เราไม่สามารถจะพูดถึงความเป็นหนึ่งเดียวของร่างกาย โดยไม่กล่าวถึงเส้นเอ็นที่ยึดเหนี่ยวอวัยวะต่างๆไว้กับกระดูกไม่ได้  กระดูกใหญ่ของพระศาสนจักร คือ บรรดาอัครสาวก ซึ่งได้รับอำนาจมาจากพระเยซูคริสตเจ้า บรรดาประกาศกคือผู้นำ ส่วนผู้ประกาศข่าวดี คือ ผู้ที่นำสมาชิกใหม่เข้ามาในพระศาสนจักร บรรดานายชุมพาบาล คือ กระดูกของพระศาสนจักร ที่ประกอบพิธีบนพระแท่น และช่วยรักษาข้อความเชื่อต่างๆ ส่วนบรรดาผู้ทำหน้าที่สอน คือ ผู้ทำให้ผู้อาวุโสและผู้น้อยให้เข้าใจ และยังต้องเรียนรู้ต่อไป เมื่ออวัยวะทุกส่วนทำงานด้วยความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกัน  เราก็จะพบ “พระกายทิพย์”ของพระคริสตเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา

การบังเกิดของพระเยซูเจ้า เป็นเครื่องหมายแสดงว่า พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าบนแผ่นดินนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว พระองค์ได้ทรงประกาศเรื่องพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ในที่ทุกแห่งที่พระองค์เสด็จไป ทรงต้องการให้ทุกคนที่ฟังพระองค์ ได้รับรู้ว่า พระอาณาจักรนี้ จะมุ่งไปสู่การพิพากษาและความรอดพ้น พระองค์จึงทรงต้องการให้บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ตั้งใจฟัง และหว่านเมล็ดพันธ์แห่งความยุติธรรมและความบริสุทธิ์ พระองค์ได้ทรงสอนพวกเขาให้เอาใจใส่ เพื่อพวกเขาจะไม่พลาดเมื่อถูกทดลอง  “ท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้ เพราะบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมา ในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย” (ลก 12:40)

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 https://youtu.be/6rus6ym6OCI