วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์

 

 

ในเวลาของพระคริสต์

ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัย

ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า

ตราบที่ข้าเดินในมรรคา

ดวงชีวาอยู่ในเวลาของพระองค์

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์

https://youtu.be/FXzTZe1jwI0

 

https://youtu.be/mwsSeLqOmKI

 

You Raise Me Up

https://youtu.be/t7tGUNVrqPs

 

 

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์

อ่าน  :

อฟ 4:1-6 

ลก 12:54-59

 

พระเยซูเจ้าทรงชื่นชม ….ประชาชนที่รู้จักเอาตัวรอด

ด้วยการสังเกต  เครื่องหมายจากของธรรมชาติ

เพื่อใช้ประโยชน์ สำหรับตน  แต่ทรงแปลกใจที่หลายคน

ไม่สนใจเครื่องหมายของกาลเวลา

 

นักบุญเปาโล ได้ขอร้องให้ชาวเอเฟซัส

ดำเนินชีวิตของตน เพื่อเป็นเครื่องหมายถึง

คริสตชน ผู้มีความเชื่อในพระคริสตเจ้า

โดยการดำเนินชีวิตในความถ่อมตน มีชีวิตอ่อนโยน

พากเพียรอดทนต่อกันด้วยความรัก

 

นักบุญยอห์น แห่งกาปิสตราโน 

ผู้ไม่ฝักใฝ่ในทรัพย์สินทางโลก อุทิศตนเพื่อการเทศน์สอน

ตามแบบอย่างความยากจนของนักบุญฟรังซิส 

ได้ช่วยผู้คนจำนวนมาก ให้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

เพื่อการติดตามพระคริสตเจ้า

 

หมายเหตุ…

บางครั้ง...มนุษย์ก็แสวงหาสิ่งต่าง ๆมากมาย

เพื่อเป็นเครื่องหมายถึง การเป็นคนสมบูรณ์ เพียบพร้อม

จนพวกเขาพลาด …สิ่งที่มี...

และหลายครั้ง ก็เฝ้าหาแต่ส่ิงที่ดี....

จนทำให้....สิ่งที่มี...ขาดหายไป...

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาาคม 20 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อฟ 4:1-6 / ลก 12:54-59

แม้ว่าเปาโลจะอยู่ในคุก แต่ท่านรู้ว่า พระเยซูเจ้าทรงกำลังทำงานผ่านทางท่าน  และนำทางให้ท่านเจริญชีวิตให้เหมาะสมกับกระแสเรียก ที่ท่านได้รับ ( อฟ 4:1) ดังนั้น ท่านจึงสามารถแนะนำให้บรรดาคริสตชนที่เมืองเอเฟซัสทำเช่นเดียวกัน แทนที่จะให้ความหมายที่แท้จริงของกระแสเรียก ท่านกลับอธิบายว่า บรรดาคริสตชนได้รับการเรียก ให้เจริญชีวิตตอบรับพระเยซูเจ้า ไม่ว่าเราจะทำงานในสถานที่แห่งใด ที่บ้าน นอนติดเตียง หรือในที่คุมขัง เราก็สามารถเจริญชีวิต เหมาะสมกับกระแสเรียกของเรา ในฐานะเป็นบุตรของพระเป็นเจ้า เจริญชีวิตอย่างไร

เราได้รับกระแสเรียก ให้เจริญชีวิตเป็นกายเดียวในพระคริสตเจ้า พระเป็นเจ้าทรงเรียกร้องให้เรายอมรับพระเยซูเจ้าให้เป็นผู้ปกครอง เป็นหัวหน้า และให้อำนาจของพระองค์อยู่เหนือเรา พระเยซูเจ้าได้ทรงทำลายกำแพง ที่ขัดขวางมิให้เราได้พบพระองค์และคนอื่นๆ บัดนี้ เราจึงสามารถรักพระองค์และคนอื่น ความเป็นหนึ่งเดียวทำให้พระเยซูเจ้าทรงพอพระทัย เช่นเดียวกับการก่อสร้างที่ต้องการก้อนอิฐและไม้  ดังนั้น พระศาสนจักรต้องการสมาชิกแต่ละคน     ไม่มีใครถูกกันออกไป    อย่างที่เราทุกคนรวมกันในพระเยซูคริสตเจ้า  เราจะกลายเป็นสถานที่ประทับที่มั่นคงของพระจิตเจ้า (อฟ 2:2)

พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัย ที่จะเผยแสดงพระประสงค์ของพระองค์แก่เรา ขณะที่ดูเหมือนว่าพระเยซูเจ้าทรงเตือนบรรดาสานุศิษย์และเราทุกคน ให้มองดูเครื่องหมายของกาลเวลา พระองค์ทรงส่งเสริมให้เรามองดูรอบๆตัว และพิจารณาดูพระจิตเจ้าที่กำลังทำงานบนโลกนี้ ถ้าเรามอง เราจะเห็นว่า งานที่จะเก็บเกี่ยวมีมากมาย (ลก 10:2) โลกกำลังอยู่ในสภาพที่หิวโหยอย่างมากที่สุด ในโลกวัตถุนิยม ผู้คนกำลังอดอยากที่จะเรียนรู้ความรักของพระเป็นเจ้า มีแต่การแสวงหาทรัพย์สมบัติ ความสำเร็จ ความสุขทางกามารมณ์  ยาเสพติด เป็นต้น...ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดเปลี่ยนจิตใจของข้าพเจ้า สอนข้าพเจ้าให้มองไปข้างหน้า เพื่อรอการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า ด้วยความหวัง โปรดเตรียมจิตใจข้าพเจ้า เพื่อตอบสนองสิ่งที่พอพระทัย .

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)