วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2

 

 

จงหว่าน "ความทรงจำดีๆ" 

ไว้ในใจของผู้อื่น...

จงทำตัวให้เขา "เป็นหนี้คุณ" 

ด้วยความรัก …

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2

https://youtu.be/V9LKK0B14rA

 

https://youtu.be/EAqMkkkyv6I

 

 บทภาวนาเวลาเช้า สดุดี 5

http://youtu.be/GxboI5GonTE

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2

อ่าน :

อฟ 3:14-21 

ลก 12:49-53

 

พระเยซูเจ้าจุดไฟ ในใจของบรรดาศิษย์

เมื่อพระองค์ตรัสให้พวกเขาคิดว่า... 

หนทางของการเป็นศิษย์

จำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์

กับพระคริสตเจ้า เป็นอันดับแรก

แยกจากความสัมพันธ์อื่น ๆ  

 

นักบุญเปาโลแนะนำ ชาวเอเฟซัส...

เมื่อไหร่ที่...ชีวิตภายใน ฝังรากลึก เข้มแข็ง 

ตั้งอยู่บน หนทางแห่ง ความรัก

มีพระคริสตเจ้าพำนักอยู่ในจิตใจ อาศัยความเชื่อ

เมื่อนั้น ก็ไม่มีสิ่งใด ที่จะแยกพวกเขา 

จากความรักของพระคริสตเจ้าได้

 

นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 ผู้ที่ได้จุดไฟรักแห่งสันติ 

ในโลกอย่างแท้จริง ด้วยการใช้ชีวิตของพระองค์ 

นำพระศาสนจักรคาทอลิกให้แยกตนออกจากกลุ่มของตน 

เพื่อไปสัมผัส เยี่ยมเยียน รักเพื่อนพี่น้องต่างความเชื่อ 

และท่านได้กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการทำลาย

กำแพงเบอร์ลิน และลัทธิคอมมิวนิสต์ ในรัสเซีย

 

หมายเหตุ…

บางทีการแยกตัว...เพื่อไปหาที่สงบ 

สักร้อยที่ มันอาจไม่สงบเท่า...

การรู้จักแยกความคิด จิตที่ฟุ้งซ่าน 

จากตัวตนไปเสียบ้าง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 20 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อฟ  3:14-21 / ลก 12:49-53

พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า “ท่านคิดว่า เรามาเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลกหรือ มิได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า เรานำความแตกแยกมาต่างหาก” (ลก 12:51) ดูเหมือนว่า พระวาจาของพระเยซูเจ้าเป็นสิ่งที่เข้าใจลำบาก พระวรสารของพระองค์ไม่ใช่เป็นข่าวสารของสันติภาพและความยินดี แต่เป็นข่าวสารของความแตกแยกและการต่อสู้ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อแยกความมืดออกจากความสว่าง และธรรมชาติที่ผิดหลงไปของเรา ได้ต่อต้านการแบ่งแยกนั้น

ไม้กางเขนของพระเยซูเจ้ากลั่นกรองเรา โดยแยกเลือดเนื้อออกจากพระจิต เหมือนอย่างที่พระองค์ประสบชัยชนะบาปโดยอาศัยไม้กางเขน และบัดนี้ พระองค์ทรงต้องการที่จะสร้างชัยชนะดังกล่าว ในชีวิตของเราแต่ละคน ยิ่งเราปล่อยให้ไฟชำระล้างเรา แม้จะยากลำบากสักเพียงใดก็ตาม เราก็จะได้รับมรดกในวาระสุดท้ายมากขึ้นเท่านั้น พระเยซูคริสตเจ้า เจ้าชายแห่งสันติภาพทรงทราบว่า เราจะได้รับสันติภาพ ถ้าเราต้องการติดตามพระองค์ไป วิถีทางดำเนินชีวิตของการเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ เป็นการเรียกร้องความเสียสละที่มีค่ายิ่ง บางครั้ง หมายถึงการแตกแยกในครอบครัว  แม้แต่การต้องรักศัตรู และสวดภาวนาสำหรับคนที่บียดเบียนเรา  (มธ 5:44) 

เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 1 สิ้นพระชนม์ บรรดาพระคาร์ดินัลต่างก็ถูกเรียกตัวกลับโรมอีกครั้ง หลังจากที่เพิ่งเสร็จสิ้นการเลือกตั้งพระสันตะปาปา ผ่านไปเพียงเดือนเดียว ในที่สุดท่านก็ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา สืบต่อจากพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1 ในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1978 โดยใช้พระนามว่า "พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2"  บางคนมองว่าพระองค์เป็นคนตรง และไม่ผ่อนปรนในเรื่องความเชื่อ กระนั้นก็ตามพระองค์ก็ส่งเสริมการเสวนาเพื่อความปรองดองระหว่างศาสนา และลัทธิความเชื่อต่าง ๆ เพื่อนำสันติภาพมาสู่โลก พระองค์ได้ออกสมณสาสน์ต่าง ๆ มากมาย เพื่อสอนความเชื่อแท้ของคาทอลิก .

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)