วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญเฮดวิดจ์ นักบวช นักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก พรหมจารี

 


มอบความกระวนกระวายใจของท่าน ...

ไว้กับพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน

อย่ากังวลใจในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง ...

เพราะพระเจ้าสัญญาว่าจะอยู่กับเราเสมอไป

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญเฮดวิดจ์ นักบวช

นักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก พรหมจารี

https://youtu.be/Tsy499GmY6U

 

https://youtu.be/-kD2qqOfAE0

 

จงอย่าได้กลัวเลย

https://youtu.be/HrYAnRdNAsg

 

 

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญเฮดวิดจ์ นักบวช

นักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก พรหมจารี

อ่าน 

อฟ 1:11-14 

ลก 12:1-7

 

พระเยซูเจ้าเตือนบรรดาศิษย์ให้ระมัดระวัง

บุคลิกลักษณะนิสัย ที่ส่อไปในทาง ที่เรียกว่า

“หน้าซื่อใจคด” เพราะต้องไม่ลืมว่า..

สำหรับพระเจ้าแล้ว ไม่มีส่ิงใดซ่อนเร้น ปิดบังได้

 

นักบุญเปาโลย้ำเตือน

คนที่มีความหวังในพระคริสตเจ้า 

จำเป็นต้องฟัง และยึดพระวาจาแห่งความจริง

 

ความรักต่อพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท

ของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก

ทำให้ท่านกลับกลายเป็นองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน

ผู้มีความรักและศรัทธาต่อดวงพระหฤทัย

อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า

 

หมายเหตุ..

ในสังคมที่มีการแข่งขัน..

การเป็นคนตรงไปตรงมา..

อาจทำให้หาเพื่อนได้ไม่มาก...

แต่มั่นใจเถิดว่า เพื่อนเหล่านั้นจริงใจเสมอ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาาคม 20 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อฟ 1:11-14 / ลก 12:1-7

ด้วยพระเมตตาและความรัก พระบิดาเจ้าทรงเรียกร้องให้เราทุกคนเข้ามาในมรดก ที่พระคริสตเจ้าได้ทรงมอบให้แก่เรา คือ ชีวิตในพระจิตเจ้า ที่ไม่ใช่เพื่อเราทุกคนพร้อมกัน แต่เพื่อเราแต่ละคน  เพราะว่าพระเป็นเจ้าทรงรู้จักชื่อของเราแต่ละคน ทุกวัน พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะพูดกับเรา ผ่านทางพระจิตเจ้า  ทรงสอนและให้ความมั่นใจแก่เรา ถึงมรดกที่พระองค์มอบให้แก่เรา  ทุกวัน พระองค์ทรงเอาการถูกประณามและความกลัวออกไปจากใจของเรา

มรดกดังกล่าวเป็นอะไร  พระจิตเจ้าทรงต้องการพูดอะไรกับเราว่า พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าอยู่กับเราแล้ว เราได้กลายเป็นบุตรของพระเป็นเจ้า ผ่านทางศีลล้างบาป ในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า พระเป็นเจ้าทรงรักเราเสมอ นับตั้งแต่เวลาเริ่มต้น ที่พระองค์ทรงดึงดูดให้อยู่กับพระองค์ตลอดไป ผ่านทางพระพรของพระจิตเจ้า บัดนี้ พระองค์ทรงต้องการที่จะเผยแสดง พระผู้ไถ่ที่ทรงสัญญาไว้ ให้แก่ใจของเรา เพื่อว่า เราจะสามารถเดินออกจากความมืดของบาป และเข้าไปรับมรดกในพระคริสตเจ้า

ในวันพระจิตเสด็จลงมา พระจิตเจ้าทรงประทานพลังและความกระตือรือร้น ให้แก่หัวใจของบรรดาอัครสาวก ทุกวันนี้ พระจิตเจ้าองค์เดียวกัน ทรงต้องการเข้ามาในใจของเรา โดยให้ความั่นใจถึงความรักของพระบิดาที่มีต่อเรา ทุกๆวัน พระจิตเจ้าทรงต้องการจะเสด็จเข้ามาในใจและตรัสกับเรา ในเวลานั้นเอง ที่พระองค์ทรงต้องการบรรเทาและสอนเรา  ทรงต้องการจะทำให้เราได้มีพลังในความรักในครอบครัวและเพื่อนๆของเรา เช่นเดียวกับศัตรูของเรา ในลึกซึ้งเช่นเดียวกับที่พระเป็นเจ้าทรงรักเรา  ทรงต้องการเปิดเผยรหัสธรรมของพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าแก่เรา ข้าแต่พระจิตเจ้า ขอโมทนาพระคุณที่เจริญชีวิตอยู่ในตัวลูก และโปรดแสดงให้เห็นว่า พระบิดาเจ้าทรงเลือกสรรและรักลูก ขอโมทนาพระคุณ ที่ได้ดูแลรักษาและป้องกันมรดาของลูกในองค์พระเยซูเจ้า.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)