วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญกัลลิสตัสที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี


 


จงวางใจในพระเจ้า...

ด้วยสิ้นสุดใจของคุณ

แม้ในหนทาง....

ในสถานการณ์ที่คุณไม่เข้าใจ

ก็จงวางใจในพระเจ้าเถิด...

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญกัลลิสตัสที่ 1 

พระสันตะปาปา และมรณสักขี

h วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญกัลลิสตัสที่ 1 

พระสันตะปาปา และมรณสักขี

https://youtu.be/4bfvEvyzsXk

https://youtu.be/VmT4Q2TPxK8

พักพิงในพระเจ้า

https://youtu.be/gDgYCn28EW0

 

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญกัลลิสตัสที่ 1 

พระสันตะปาปา และมรณสักขี

อ่าน :

กท 5:18-25

ลก 11:42-46

 

คนที่ดำเนินชีวิตเสแสร้งแกล้งให้...ในสิ่งที่ไร้ค่าสำหรับตน 

เพื่อทำให้คนอื่นเห็นว่า ตนเป็นคนมีเมตตา

แต่ละเลยความยุติธรรม และความรัก

เขาไม่เป็นที่สบพระทัยพระเจ้า

 

นักบุญเปาโลเตือนให้คิด ชีวิตของมนุษย์สะดุด 

ด้วยการผิดประเวณี ลามกโสมม สำมะเลเทเมา 

ปล่อยตัวตามราคะตัณหา อิจฉา ริษยา 

โกรธเคือง ทะเลาะวิวาท เป็นศัตรูกัน 

แตกแยก แก่งแย่งชิงดี แบ่งพรรคแบ่งพวก

 

นักบุญกัลลิสตัสที่ 1 ผู้เคยผ่านประสบการณ์การเป็นทาส

ได้รับการสรรเสริญเยินยอ มิใช่เพียงเพราะตำแหน่งหน้าที่

สันตะปาปาที่ท่านได้รับ แต่เพราะท่านรู้จักที่จะฟัง

พระวาจา และนำมาปฎิบัติในชีวิต ด้วยการใกล้ชิด

กับทุกคน

 

หมายเหตุ.. 

ผลของพระจิต ที่จะปรากฎชัดในชีวิตคือ 

ความเมตตา ความรัก ความชื่นชม

ความสงบ ความอดทน ความใจดี

ซื่อสัตย์ อ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 20 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 

บทอ่าน กท 5:18-25 / ลก 11:42-46

ท่านเชื่อหรือไม่ว่า พระจิตเจ้าทรงนำทางท่าน  ท่านคงจะหวังเช่นนั้น  แต่ว่า ท่านรู้ได้อย่างไร เปาโลพูดว่า มีวิธีการที่จะกำหนดว่า ใครเป็นผู้นำทางและนำชีวิตของท่านอย่างไร ถ้าพระจิตเจ้าทรงนำทางท่าน ท่านจะเห็นคุณลักษณะ ที่แสดงออกในการกระทำของท่านทุกวัน  เราสามารถจะทบทวนย้อนหลัง และมองเห็นคุณลักษณะที่มีอยู่ ที่เริ่มต้นที่ความรัก ที่แสดงออกด้วยความเอาใจใส่อย่างลึกซึ้งต่อคนอื่น และต้องการให้มีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา  ต่อมาเป็นเรื่องของความเชื่อ ความยินดี สันติสุข และความอดทน  คุณลักษณะที่กล่าวมา เป็นคุณลักษณะส่วนตัว ที่จะสร้างพลังให้แก่ชีวิตของเรา ภายใต้กรณีแวดล้อมต่างๆ ฤทธิ์กุศลที่กล่าวมาจะรวมตัวกัน  ถ้าเราแสดงความใจดี  ความใจกว้าง  และความอ่อนโยน ดังนั้น ก็เป็นสิ่งแน่นอนว่า เราได้รับการนำทางโดยพระจิตเจ้า คุณลักษณะด้านบวกเหล่านี้พร้อมกับบุคคลที่เจริญชีวิตตามนี้ จะมีพลังภายในจิตใจอย่างมากมาย การมีคุณลักษณะเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า เรามีความก้าวหน้า มีการพัฒนา และมีการเจริญชีวิต ที่มีพระจิตเจ้านำทาง

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงติเตียนพวกฟาริสี ที่ถวายหนึ่งในสิบของสาระแหน่ สมุนไพร และผักทุกชนิด แต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเป็นเจ้า (ลก 11:42) พระองค์ทรงต้องการที่จะตรัสถึงความจริงขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ใช่เพียงการนบนอบต่อกฎระเบียนตามตัวอักษร แต่เป็นหัวใจของกฎระเบียบ ที่พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัยมากที่สุด การละเลยถึงความแตกต่างที่กล่าวมา ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้  เป็นการง่ายที่เราจะกระทำสิ่งต่างๆ เป็นนิสัยประจำตัว แทนที่จะเป็นความรักต่อพระเป็นเจ้า และผลที่ตามมา เราจะประสบแต่ความยินดีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเราทำตามกฎระเบียบทางศาสนาและศีลธรรม เพราะเป็นเพียงกฏระเบียบและความเคยชินเท่านั้น...ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดทำให้วิญญาณของลูกเต็มไปด้วยพระจิตเจ้า และโปรดเพิ่มความปรารถนาของลูก ด้วยการทำตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ทรงทราบว่าลูกอ่อนแอ โปรดเปิดใจลูก ให้เจริญชีวิตเพื่อเกียรติมงคลของพระนามของพระองค์ตลอดไป.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)