วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 

มอบความกระวนกระวายใจของท่าน...
ไว้กับพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน

อย่ากังวลใจ....ในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง....
เพราะพระเจ้าสัญญาว่าจะอยู่กับเราเสมอไป

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 

https://youtu.be/B6QcTdHlm5I

 

https://youtu.be/cnFRX_Ps5pc

 

ภาวนา

https://youtu.be/6D90Wp1RL9I

 

 

 

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน : 

กท 4:22-24,26-27,31-5:1

ลก 11:29-32

 

การไม่เชื่อ ไม่ยอมรับ ทำให้ชาวยิว 

ไม่สามารถสนับสนุนพระเยซูเจ้า กลับเรียกร้อง

หาเครื่องหมาย พระเยซูเจ้าทรงยืนยัน 

เพื่อจะมีใจอิสระ เครื่องหมายเพียงประการเดียว 

ท่ีจำเป็นคือ เครื่องหมายของการกลับใจ

 

นักบุญเปาโล ย้ำเตือน..เมื่อใดก็ตาม

ที่พระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วนั้น

จงยืนหยัดมั่นคง และอย่ากลับไปในทางชั่วร้ายอีก

 

หมายเหตุ...

การเปลี่ยน...ที่สำคัญ..

มันเร่ิมจากภายในที่ จิตใจ...

อย่าไปคิดเปลี่ยนใคร...ถ้าใจเราเอง 

ก็ยังไม่พร้อม ยอมรับ ปรับเปลี่ยน..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 20 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน กท 4:22-24,26-27,31-5:1 / ลก 11:29-32

โยนาห์นั้นโดดเด่นในหลายๆทาง. ประการแรก โยนาห์เป็นผู้เผยพระวจนะเพราะตัวตนของท่านเอง มากกว่าสิ่งที่ท่านพูด โยนาห์เป็นคนที่พูดน้อยมาก แต่ผลงาน การกระทำ และคำพยากรณ์นั้นมีค่าเป็นอย่างยิ่ง  ประการที่สอง โยนาห์ เป็นผู้เผยพระวจนะคนเดียวที่ถูกบันทึกว่า "วิ่งหนีพระเจ้า" โยนาห์เป็นคนหัวรั้น และไม่เชื่อฟัง ความแข็งกระด้างภายในใจของท่าน เป็นเสมือนภาพการกบฎของ ชนชาติอิสราเอลพระเจ้าเคยตรัสกับโมเสสเมื่อหลายร้อยปีก่อนว่k "เราเห็นประชากรนี้แล้ว    นี่แหละเขาเป็นชนชาติหัวแข็ง" (อพย32:9) ประการที่สาม โยนาห์เป็นผู้เผยพระวจนะที่ไม่เหมือนใคร เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองฝ่ายเดียว เราไม่เคยเห็นมีการการกลับใจ ของท่าน หรือเป็นท่านผู้ที่ "ชื่นชมยินดีในความรอด" เราเคยเห็นความล้มเหลว ของผู้คนมากมายในพระธรรมเก่า แต่ในที่สุดบุคคลเหล่านี้ก็ มาถึงจุดที่เขากลับใจ และ คืนดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เช่น กษัตริย์ดาวิด อับราฮัม ยาโคบ และเอลียาห์ ที่เคยผ่านความล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้น แต่พวกเขาก็เติบโต เข้มแข็งขึ้นในความเชื่อ และการเชื่อฟัง สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับโยนาห์ 

พระเจ้าเห็นถึงการกลับใจของนีนะเวห์ ซึ่งไม่ได้เป็นแค่คำพูดอย่างเดียว แต่พระองค์ทรงเห็นถึงการกระทำของพวกเขาที่เปลี่ยนแปลงไป พวกเขา "หันกลับเสียจากการประพฤติชั่ว" นี่คือการกลับใจที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูดซ้ำซาก แต่การกระทำเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในจิตใจที่แท้ จริง อย่างที่โยนาห์คาดไว้ ชาวนครนีนะเวห์ได้กลับใจจริงจากความบาปที่เคยกระทำ ดังนั้นพระเจ้าจึงยับยั้งไม่ลงโทษตามที่พระองค์ได้เคยตรัสไว้

และเพื่อโต้ตอบพวกธรรมจารย์แลพวกฟาริสี พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับพวกเขาว่า พวกเขาจะต้องกลับใจเหมือนชาวนินะเวห์ และมีความเชื่อในพระองค์ ที่ยิ่งใหญ่กว่าโยนาห์ “ชนชาวนีนะเวห์จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคน ยุคนี้ และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษ ด้วยว่าชาวนีนะเวห์ได้ กลับใจเสียใหม่ เพราะคำประกาศของโยนาห์ และซึ่งใหญ่กว่าโยนาห์มี อยู่ที่นี่"    (มธ 12:38-41).

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)