วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

 ผู้รับเชิญจะเข้ามาในงานเลี้ยง 

โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์ไม่ได้ .. ฉันใด 

เราจะเข้ามา เป็นคริสตชนโดยดำเนินชีวิตแบบเดิม 

ซึ่งไม่สมกับความรักและพระหรรษทาน

ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่เราไม่ได้ .. ฉันนั้น

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 

https://youtu.be/_MYuYCRhyuQ

 

https://youtu.be/vLK5dEHD9Jg

 

Change My Heart Oh God

https://youtu.be/iZPkWvVlliU

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน :

อสย 25:6-10ก

ฟป 4:12-14,19-20

มธ 22:1-14

 

เพื่อให้เห็นภาพของอาณาจักรสวรรค์

พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมา ..ตัดพ้อ..

เปรียบเหมือนกับกษัตริย์ ที่ใจกว้าง

ต้องการจัดงานเลี้ยง ในอาณาจักร 

เชิญทุกคน แต่ไม่มีใครสนใจ

หลายคนที่มาแล้ว ก็ทำตัวไม่เหมาะสม

 

ประกาศกอิสยาห์ ตอกย้ำ..

ใครที่เข้าร่วม งานเลี้ยงฉลองของพระเจ้านั้น

จะพบเจอแต่สิ่งที่ดี ไม่มีความทุกข์เศร้าโศก

 

นักบุญเปาโล แนะนำ เพื่อทำตัวให้เหมาะสม

กับการรับเชิญ เข้าสู่งานเลี้ยง 

ในอาณาจักรของพระเจ้านั้น

จงเรียนรู้ ที่จะอยู่กับทุกสิ่ง

 

หมายเหตุ..

เมื่อเรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งในทุกกรณี

ก็จะพบว่า...“ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ 

ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า”

(ฟป 4:13) 

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม  20 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 

บทอ่าน อสย 25:6-10ก / ฟป 4:12-14,19-20 / มธ22:1-14

การจัดงานเลี้ยงบนภูเขาซีนัย ในหนังสือประกศกอิสยาห์ในวันนี้  สะท้อนให้เห็นงานเลี้ยงเกี่ยวกับจารีตพิธี เพื่อรับรองพันธสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงกระทำกับประชากรของพระเป็นเจ้า ที่พระองค์ได้ช่วยให้พวกเขาพ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ (อพย 24:9-11) นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนจากความตายไปสู่ชีวิต จากการเป็นทาสของกษัตริย์ฟาโรห์ไปยังชีวิตกับพระเป็นเจ้า

ก่อนจะถึงงานเลี้ยงของการอพยพ ประชากรของพระเป็นเจ้าได้ทำพันธสัญญากับพระเป็นเจ้า ที่เน้นว่า ถ้าประชากรนบนอบต่อพระสุรเสียงของพระเป็นเจ้า พวกเขาจะเป็น “ เจ้าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งปวง” (อพย 19:5-6) พระเยซูเจ้าทรงให้ความมั่นใจว่า โลกทั้งหมดเป็นของพระองค์ แต่ “เจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรปุโรหิต และเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรา” (อพย 19:6) นอกจากนี้งานเลี้ยงนี้ยังหมายถึงงานเลี้ยงในวันสิ้นโลก บนภูเขานี้ พระเป็นเจ้าจะทำลายศัตรูและประชากรของโลกนี้จะเข้ามามีส่วนร่วมในงานเลี้ยงนี้ และประชากรจะกลายเป็นประชากรของพระเป็นเจ้า

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องนิทานเปรียบเทียบสองเรื่อง เรื่องแรก คือ เรื่องงานเลี้ยงวิวาห์ เมื่อกษัตริย์ (พระเป็นเจ้า) ได้ทรงจัดงานเลี้ยงอภิเษกสมรสให้พระโอรส (พระเยซูเจ้า)  และพระองค์ได้ทรงเชิญผู้รับเชิญ (ประชากรอิสราเอล) ให้มาในงานอภิเษกสมรสนี้  แต่พวกเขาได้ปฏิเสธ บางคนได้ฆ่าคนใช้ที่ไปเชิญ (บรรดาประกาศก) ความประพฤติดังกล่าวเป็นเหมือนการต่อต้านการรับเชิญ กษัตริย์กริ้ว  จึงทรงส่งทหารไปทำลายฆาตรกรเหล่านั้น และเผาเมืองของเขาด้วย (การทำลายกรุงเยรูซาเล็มในปี 70) ต่อมากษัตริย์ได้ทรงเชิญแขกจากกลุ่มต่างๆ ทั้งคนดีและคนเลว ทั้งคนบาปและคนที่ถูกสังคมกีดกัน อาณาจักรของพระเป็นเจ้า คือ การเชื้อเชิญผู้รับเชิญให้มาในงานอภิเษกสมรส ทุกคนจะต้องชื่นชมยินดีที่ได้รับเชิญ เพราะพระเป็นเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าแห่งการบรรเทาใจ มีคำถามว่า เราต้องเจริญชีวิตและแต่งตัวให้ตรงกับมาตรฐานของพระอาณาจักรหรือไม่?

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)