วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020 ระลึกถึงแม่พระลูกประคำ

 

 


สันตะมารีย์  พระมารดาพระเจ้า

โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลาย ผู้เป็นคนบาป

บัดนี้ และเมื่อจะตาย

อาแมน

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงแม่พระลูกประคำ

https://youtu.be/GhXj8iR1Nzc

 

https://youtu.be/D9Nz_-mLdRc

 

ราชินีแห่งสายประคำ

http://youtu.be/bHR4MAK7rDU

 

Ave Maria

https://youtu.be/UwfZEIHUAFc

 

 

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020

ระลึกถึงแม่พระลูกประคำ

อ่าน :

กจ 1:12-14

ลก 1:26-38

 

แม้จะวุ่นวายใจในหลายๆเรื่อง ไม่เป็นไป

ดั่งที่ตั้งใจ มีความกลัวในข่าวสารที่ได้รับ

แต่หลังจากที่ได้ร่วมภาวนา ฟังเสียงของฑูตสวรรค์ 

พร้อมกับคำยืนยันว่า “ไม่มีส่ิงใด ที่พระเจ้า

จะกระทำไม่ได้ ทำให้มารีย์มีความสงบ

 

ท่ามกลางความตระหนกตกใจ 

ในการจากไปของพระเยซูเจ้า 

กิจการอัครสาวก บอกเล่า บรรดาศิษย์

ผู้ติดตาม และญาติพี่น้องของพระเยซู

ร่วมกันอธิษฐานภาวนาสม่ำเสมอ 

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 กล่าวถึงคุณค่าของสายประคำ

ในสมณสาสน์ว่าด้วย การเคารพนับถือพระนางมารีย์ว่า

คุณค่าแห่งกิจศรัทธาในสายประคำ อยู่ที่ การทำให้

การภาวนาสายประคำเป็นการ “เพ่งพินิจรำพึง” 

แบบ “สรรเสริญ และวิงวอน”

 

สายประคำ จะสามารถเป็นเครื่องมือ นำพระพร

มาสู่คนที่ได้ชื่อว่าคริสตชน ก็ต่อเมื่อ

สายประคำ ถูกนำมาใช้ในการภาวนา

 

หมายเหตุ..

คำภาวนาของผู้ชอบธรรม

มีพลังหนุนนำ ทำให้เกิดผล

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 20 สัปดาห์ที่ 27 ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำ

บทอ่าน กท 2:1-2,7-14 / ลก 11:1-4

พระศาสนจักรคาทอลิกให้ความสำคัญกับการสวดสายประคำเสมอมา ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแม่พระที่มีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง พระสันตะปาปาเลโอที่ 13 เห็นว่า สายประคำเป็นเครื่องมือของการมีส่วนร่วมในชีวิตของแม่พระและนำไปสู่พระเยซูเจ้า นักบุญยอห์นที่ 23 กล่าวว่า “การสวดสายประคำเป็นบทภาวนาที่ดีเยี่ยมและเป็นสากลสำหรับความต้องการของพระศาสนจักร นานาชาติและโลกทั้งมวล” 

ให้เราหันมาพึ่งพระนางมารีย์ โดยการรำพึงและด้วยการสวดภาวนาเพื่อวิงวอนขอพระนางได้โปรดช่วยเราให้มีส่วนในธรรมล้ำลึกแห่งชีวิต ความตาย และการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้าด้วยเถิด  

ในสมัยกลาง พวกที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดิน มักจะถวายมงกุฎดอกไม้ให้แก่พระเจ้าแผ่นดินของตน  เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงว่าตนยังจงรักภักดีอยู่ พวกคริสตชนก็ได้รับเอาขนบธรรมเนียบประเพณีนี้มาใช้เป็นเกียรติแด่พระนางมารีย์ โดยมอบ ให้พระนางซึ่ง “มงกุฎดอกกุหลาบ” 3 ชนิดด้วยกันให้พระนาง คือ 1. มงกุฎที่ทำให้ระลึกถึงความชื่นชมยินดีของพระนาง 2. มงกุฎที่ทำให้ระลึกถึงความทุกข์โศกเศร้าของพระนาง 3. มงกุฎที่ทำให้ระลึกถึงเกียรติมงคลของพระนางในการที่พระนางได้มีส่วนร่วมในธรรมล้ำลึกแห่งชีวิตของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระนาง       

แรกเริ่มทีเดียว เราเรียกการฉลองนี้ว่า“การฉลองพระนางมารีย์แห่งชัยชนะ”ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่า  เป็นการเฉลิมฉลอง  การที่คริสตชนได้รอดพ้นปลอดภัยจากการโจมตีของพวกตุรกีในชัยชนะทางเรือ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 1571 ที่เมืองเลปันโต ในประเทศกรีก ในวันนี้เองที่กรุงโรม “กลุ่มพี่น้องแห่งลูกประคำ” ได้จัดให้มีการแห่แหนอย่างสง่า และพระสันตะปาปา ปีโอที่ 5 ได้ตรัสว่า “การที่คริสตชนได้รับชัยชนะในครั้งนี้ก็เพราะ พระนางมารีย์องค์ความช่วยเหลือของบรรดา คริสตชน” ต่อมาในปี 1572 ในวันเดียวกันนั้นเองก็ได้ทำการฉลองชัยชนะที่กรุงโรมอีก “พระนางมารีย์องค์ความช่วยเหลือของบรรดาคริสตชน”.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)