วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020 ฉลองนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี

 


 

ความรักคือ … 

การให้ทุกสิ่งทุกอย่าง

และการเสียสละตัวเอง   (น.เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู)

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020

ฉลองนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู  พรหมจารี

https://youtu.be/WaHQOWOrmHs

 

https://youtu.be/ycT0wZArycY

 

Carry Your Candle

https://youtu.be/OzgA_AeOoBc

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020

ฉลองนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู  พรหมจารี

อ่าน :

อสย 66:10-14

มธ 18:1-4

 

เมื่อศิษย์ถาม “ใครจะใหญ่” ที่สุด

ในอาณาจักรสวรรค์

พระเยซูเจ้าเตือนให้พวกเขาได้คิด ...

ถ้าจะเป็นใหญ่ในอาณาจักรนี้ 

ใจต้องใสซื่อเหมือนเด็กเล็ก ๆ

 

ประกาศกอิสยาห์ ป่าวประกาศถึง 

ความชื่นชมยินดีในอาณาจักรของพระเจ้า

ที่ซึ่งรู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ ไร้กังวล 

ดั่งทารกน้อย ที่มอบความวางใจ

ไว้กับมารดาของตน เพื่อปกป้อง คุ้มครอง ดูแล

 

แม้จะเข้าอารามเมื่ออายุยังน้อย

ซึ่งใคร ๆ ก็มองว่าวุฒิภาวะยังเป็นเด็ก

แต่ตลอดเวลาที่ ท่านนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

ใช้ชีวิตในอาราม ท่านได้ทำให้เห็นว่า 

การมีจิตใจที่ใสซื่อเป็นเด็กสำหรับพระเจ้านั้น 

เป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอ

 

หมายเหตุ..

เมื่อใด ใจสบาย

กายก็สุข ทุกที่ ที่อยู่

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 1 ตุลาคม  20 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา 

บทอ่าน โยบ 19: 21-27 :10-14 /  ลก 10:1-12

“ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย” (ลก 10:2) พระศาสนจักรเป็นพระศาสนจักรที่ต้องทำงานมิสชันนารีที่พระเยซูเจ้าได้ทรงส่งไป พระองค์ได้ทรงประกาศข่าวดีแห่งพระเมตตาและสันติภาพ พระองค์ยังได้ทรงส่งบรรดาอัครสาวกทั้งสิบสององค์ ให้ไปประกาศการมาถึงของพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ไปยังทั่วโลก ต่อจากนั้น พระองค์ยังส่งบรรดาสานุศิษย์กลุ่มใหญ่ เจ็ดสิบสององค์ ที่มีความหมายถึงบรรดาชาติต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือปฐมกาล บรรดาคนงานได้รับการส่งไป เพื่อเตรียมพื้นนาสำหรับการเก็บเกี่ยวที่สมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้น พวกเขาจะเป็นตัวแทนของพระเยซูเจ้าที่จะเข้าไปในทุกบ้าน และได้รับการสนับสนุนจากการประกาศข่าวดี ของพวกเขา พระเยซูเจ้าได้ทรงเตือนบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า พวกเขาจะเปรียบเหมือนฝูงแกะที่ตกเป็นเหยื่อ จึงต้องขึ้นอยู่กับพระญาณสอดส่องและการปกป้องของพระเป็นเจ้า ในฐานะเป็นผู้นำข่าวดีของพระเยซูเจ้า พวกเขาต้องตักเตือนประชาขน ให้กลับใจ เพราะว่า พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าอยู่ใกล้แล้ว บรรดาผู้ที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงชีวิต จะได้รับการพิพากษาที่รุนเรง เมื่องโคราซินและเบธไซดาก็ไม่ดีกว่าเมืองโสโดม ที่ได้ถูกทำลายเพราะความชั่วร้ายของพวกเขา ส่วนเมืองคาร์เปอรนาอุม ที่เป็นศูณย์กลางของพันธกิจของพระเยซูเจ้า จะไม่เรียนรู้อะไรจากข่าวสานของพระเมสสิยาห์ แต่เมืองของคนต่างชาติ คือ เมืองไทระและไซดอน จะดีกว่า เพราะว่าสามารถอ่านเครื่องหมายของกาลเวลา

นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีและนักปราชญ์ มีกำเนิดจากครอบครัวของคนชั้นกลางในประเทศฝรั่งเศส บิดาของท่านเป็นช่างแก้นาฬิกา ส่วนมารดาเป็นช่างตัดเสื้อผ้า ที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ทรวงอก เมื่อเทเรซามีอายุเพียงสี่ขวบเท่านั้น ได้เข้าอารามของคณะคาร์เมไลท์ตอนอายุสิบห้าปี และได้รับนามว่า เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ท่านได้แต่งหนังสือ”ทางสายน้อย” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า ข้าแต่ท่านนักบุญเทเรซา โปรดภาวนาเพื่อเราทุกคนด้วยเทอญ.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)