วันอังคารที่ 29 กันยายน 2020 ฉลองฑูตสวรรค์มีคาแอล คาเบรียล และราฟาเอล


พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิด

แห่งความทุกข์ลำบากหมดไป

แต่จะทรงประทานความแข็งแกร่ง

และสันติสุขมาทดแทนให้....

แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อ

และไว้วางใจในการนำของพระองค์

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 29  กันยายน 2020

ฉลองอัครฑูตสวรรค์มีคาเอล คาเบรียล และราฟาเอล

https://youtu.be/2zDVz2rPDcQ

https://youtu.be/8pnUQiamhb0

The Lord Bless You And Keep You

https://youtu.be/x-eHCxMM3PI

 

 

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2020

ฉลองฑูตสวรรค์มีคาแอล คาเบรียล และราฟาเอล

อ่าน : 

ดนล 7 ข้อ 9-10, 13-14  หรือ

วว 12:7-12 

ยน 1:47-51

 

พระเยซูเจ้าทรงยืนยัน ...

ความซื่อตรงแท้  ปราศจากเล่ห์เหลี่ยม 

ของนาธานาเอล เป็นเครื่องยืนว่า

ท่านจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

พร้อมกับ ฑูตสวรรค์องค์อื่นๆ ที่ซื่อสัตย์เช่นกัน

 

ประกาศกดาเนียล ได้เห็นความยิ่งใหญ่

ในนิมิต ถึงบุตรแห่งมนุษย์ ซึ่งได้รับมอบอำนาจปกครอง

เป็นอำนาจที่ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ปรารถนาจะเข้ามารับใช้

อำนาจปกครองนี้อยู่ เหนืออำนาจใด ๆ ทั้งปวง

เป็นอำนาจที่ไม่สิ้นสุด และไม่มีวันถูกทำลาย

 

วิวรณ์ ชี้ให้เห็น ฑูตสวรรค์ที่มั่นคง ซื่อตรง..

ในการรับใช้นั้น เขาจะได้ใกล้ชิด ติดตามพระเจ้า

และไม่มีอำนาจ ความชั่วร้ายใด ๆ 

จะสามารถทำร้าย ทำลายพวกเขาได้

 

หมายเหตุ..

ว่าด้วยเรื่องชื่อของฑูตสวรรค์..

มีคาแอล หมายถึง “ใครจะเสมอเท่าพระเจ้า”

คาเบรียล หมายถึง “ฤทธิ์กำลังของพระเจ้า”

ราฟาแอล หมายถึง “พระเจ้าทรงรักษาให้หาย”

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอังคราที่ 29 กันยายน 20 ฉลองทัครทูตสวรรค์ มีคาเอล กาเบรียล และราฟาเอล

บทอ่าน วว 12:7-12 / ยน 1:47-51

วันนี้ พระศาสนจักรได้ให้เกียรติแก่อัครทูตสวรรค์สามองค์  คือ อัครทูตมีคาเอล อัครทูตสวรรค์การเบรียล และอัครทูตสวรรค์ราฟาเอล นักบุญมีคาเอลได้รับการยกย่องว่า เจ้าชายและผู้นำของทูตสวรรค์  เป็นหัวหน้า ซึ่งได้ปราบปิศาจ นักบุญกาเบรียลได้รับการยกย่างว่า เป็นผู้ข่าวของพระเป็นเจ้า หรือกระบอกเสียงของพระเป็นเจ้า ผู้ได้นำข่าวสารของพระวจนาตถ์ และรหัสธรรมต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ ส่วนนักบุญราฟาเอลได้รับเกียรติ ในฐานะเป็นผุ้บำบัดรักษา ซึ่งได้นำพระเมตตาและพระกรุณาของพระเป็นเจ้า มาให้แก่มวลมนุษย์

อัครทูตสวรรค์ทั้งสามองค์นี้ ได้ชี้ให้เห็นความจริงว่า พระเป็นเจ้าทรงส่งอัครทูตสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เพื่อเป็นผู้นำทางและผู้ปกป้องของเรา พวกท่านได้ดูแลเอาใจใส่เราด้วยความเอาใจใส่ เพื่อต่อต้านกับดักของปิศาจ แม้ว่า บรรดาอัครทูตสวรรค์ ได้ถูกส่งมาให้ปกป้องเรา เราก็ไม่ควรจะมอบให้พวกทำทุกสิ่งทุกอย่าง เราต้องมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับพลังของปิศาจ ดังนั้น เราต้องพัฒนาตัวเราเอง เพื่อให้เราสามารถต่อ่ต้านปิศาจ ซึ่งพยายามที่จะนำเราให้หลงทาง จากเส้นทางไปสู่ความรอด เพราะฉะนั้น  ให้เราต้องตัดสินใจและพิจารณาความตั้งใจของเรา แผนการ  และกิจการทุกวัน เพื่อว่าเราจะได้รับทักษาที่สำคัญ เพื่อเราจะได้กลายเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงและซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสตเจ้า ยิ่งกว่านั้น เราอย่าลืมว่า ปิศาจจะไม่หยุดที่จะหาทาง เพื่อทำลายล้างเรา ปิศาจเองก็ทำตัวเป็นศัตรูกับมวลมนุษย์  ปิศาจได้ล่อลวงบิดามารดาเดิมให้ทำบาป เพื่อว่า โดยอาศัยความไม่นบนอบนั้น เราจะตกในบาป และได้รับความทนทุกข์ทรมานนิรันดร  แต่พระเป็นเจ้าไม่ได้ทรงพอพระทัยให้สิ่งนี้เกิดขึ้น  ดังนั้น พระองค์จึงได้ส่งทุตสวรรค์ และพระบุตรของพระองค์ ให้มาเป็นพระผู้ไถ่ของเรา.

ข้าแต่พระราชาแห่งสวรรค์ พระองค์ได้ทรงประทานบรรดาอัครทูตสวรรค์ เพื่อช่วยพวกลูกบนแผ่นดินนี้ โปรดช่วยลูกให้เข้าใจบทบาทของบรรดาทูตสวรรค์ และความช่วยเหลือจากพวกท่าน.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)