วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

 

 

การเพียงแต่ถือกุญแจอยู่ในมือ

แต่ไม่ยอมเอามาไข .. ก็หาใช่คำตอบไม่

เช่นเดียวกันกับความเชื่อ .. ที่จะมีพลังทุกครั้ง

เมื่อเราได้แสดงออก .. อย่างที่เราเชื่อ

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/aZyO6jiCbQs

https://youtu.be/EynRlJ4isWY

พระสัญญา

https://youtu.be/tv0XbUqKtkk

 

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน  2020

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

อสค 18:25-28

ฟป 2:1-11

มธ 21:28-32

 

พระเยซูเจ้าทรง สอนให้เข้าใจว่า

ทุกการกระทำ สำคัญกว่า ทุกคำที่พูด

อย่างไรก็ตาม ถ้าจะเปลี่ยน ก็จงพยายาม

เปลี่ยนไป ในทางที่ดี

 

เสียงของพระเจ้า ผ่านทาง ประกาศกเอเศเคียล..

ตอกย้ำ ถึงผลของการเปลี่ยนความคิด จิตใจ..

ถ้าคนชั่ว เลิกทำ ในสิ่งที่เขาเคยทำ กลับมา

ปฎิบัติตนเป็นคนดี เขาจะมีชีวิต..

แต่สำหรับ คนชอบธรรม ที่เปลี่ยนใจ

ไปทำในสิ่งที่ชั่วร้าย เขาจะต้องตายเพราะความผิดที่ได้ทำ

 

นักบุญเปาโล ย้ำเตือน..เพื่อจะมีความรู้สึกนึกคิด 

เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันในพระคริสตเจ้า จำเป็นต้อง

รู้จักถ่อมตน ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว

 

หมายเหตุ..

ที่เปลี่ยนไป คือ “เวลา”

ที่เปลี่ยนได้ทุกเวลา คือใจคน

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อสค 18:25-28 / ฟป 2:1-11 / มธ 21:28 -32

มีคริสตชนคนหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง ทำหน้ที่เป็นคนดูแลสถานที่สวดศพผู้เสียชีวิต หลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสัตบุรุษเป็นเวลานาน 20 ปี มีคนถามเขาว่า ทำไมเขาจึงเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเอง เขาได้ตอบว่า “ ผมใช้เวลามากกว่าสิบปี เพื่อช่วยให้คนทิ้งศาสนากลับใจ แต่ก็ไร้ประโยชน์ ต่อจากนั้น ผมได้ใช้เวลาห้าปีเพื่อพยายามแนะนำให้คู่สมรสคู่หนึ่งคืนดีกัน แต่ที่สุดพวกเขาก็หย่าร้าง ต่อมา ผมได้ใช้เวลาสองปีให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งเลิกยาเสพติด แต่เขาก็เลิกไมได้ ที่สุด ผมจึงตัดสินใจทำหน้าที่เป็นคนดูแลสถานที่สวดศพผู้เสียชีวิต เพราะผมจะสั่งให้ทำอะไรกับศพ ทุกคนก็ยอมทำตามที่ผมสั่ง

นิทานเปรียบเทียบเรื่องบุตรสองคน แสดงให้เราเห็นความนบนอบสองชนิด ของบรรดาคริสตชน คือ ความนบนอบแบบปฏิเสธก่อน และทำภายหลัง และความนบนอบแบบรับทำแต่ปาก แต่ไม่ลงมือทำ ความนบนอบแบบปฏิเสธก่อน และทำภายหลัง คือ ความนบนอบของบุตรชายคนแรก ที่หมายถึงบรรดาคนเก็บภาษี บรรดาหญิงขายบริการทางเพศ และบรรดาคนบาป ที่ได้ติดตามพระเยซูเจ้า  วิถีการดำเนินชีวิตของพวกเขาดูเหมือนว่า ปฏิเสธพระเป็นเจ้า แต่เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเสด็จมาในชีวิตของพวกเขา พวกเขาได้ฟังพระองค์ และได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต ให้สอดคล้องกับพระวาจา และทำตามคำเรียกร้องของพระองค์  ส่วนความนบนอบแบบรับทำแต่ปาก แต่ไม่ลงมือทำ คือ ความนบนอบแบบบุตรชายคนที่สอง ที่หมายถึงบรรดาผู้นำทางศาสนาและบรรดาคัมภีราจารย์ ในสมัยพระเยซูเจ้า  พวกเขาต้องรับใช้พระเป็นเจ้า และนบนอบต่อพระบัญญัติของพระองค์  แต่เมื่อพระบุตรของพระเป็นเจ้าเสด็จมา พวกเขากลับลืมพระองค์อย่างสิ้นเชิง และยังได้จับพระองค์ตรึงการเขนด้วย.... “คนเรามัก “มีเวลา” ให้กับสิ่งที่เราสนใจเสมอ แต่สำหรับสิ่งที่ไม่สนใจ ก็แค่บอก”ไม่มีเวลา”… “เวลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน ใจก็เปลี่ยนได้ คนเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอ”... “ความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่ใช่เพื่อให้เราท้อ แต่เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราก้าวต่อไปจนพบความสุข”.... “คนเราถ้าไม่มีคำว่าพอดี เราก็ไม่มีทางพบกับความสุข”... “จงเชื่อในสิ่งตนคิด จงใช้ชีวิตในสิ่งที่ตนเชื่อ”.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)