วันพุธที่ 23 กันยายน 2020 ระลึกถึงน. ปิโอแห่งเปียเตรลซีนา พระสงฆ์แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้

อาจไม่มีใครๆ เขามองเห็น

แต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็น

พระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2020

ระลึกถึงน. ปิโอแห่งเปียเตรลซีนา พระสงฆ์

https://youtu.be/CTIUROGWJBc

https://youtu.be/JOyYjr2pn3g

The Servant Song

http://youtu.be/F_M742bgmI4

 

วันพุธที่ 23 กันยายน 2020

ระลึกถึงน. ปิโอแห่งเปียเตรลซีนา พระสงฆ์

อ่าน : 

สภษ 30:5-9

ลก 9:1-6

 

ก่อนที่จะส่งศิษย์ไปทำพันธกิจ พระเยซูเจ้าประทานพลัง

อำนาจ และเพื่อพลัง อำนาจนี้จะเกิดผล 

ในพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย

พระเยซูเจ้าย้ำ ถึงความจำเป็นของใจที่เป็นอิสระ 

ปราศจากการยึดติด กับสิ่งภายนอก

 

สิ่งที่ทำ พระวาจาของพระเจ้า เกิดผล 

ในชีวิตของนักบุญปีโอ แห่งปีเอเตรลซีนา 

นอกจากการฟังพระวาจาของพระเจ้า

ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณที่ท่านถวายแล้ว

ท่านยังคงภาวนาส่วนตัว สม่ำเสมอ 

เพื่อไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้า

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพุธที่ 23 กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน สภษ 30:5-9 / ลก 9:1-6

เมื่อพูดเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติและความร่ำรวย คนมักจะมองดูเรื่องเศษฐกิจ ธนาคาร บริษัทที่ประสบความสำเร็จ การเป็นที่ปรึกษา และการแข่งขัน และสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุน ก็จะมองดูเรื่องตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้น เพื่อจะได้นำเงินไปลงทุน แต่ในเวลาเดียวกัน ให้เรามองดูว่า พระคัมภีร์ได้ให้คำแนะนำอะไรในเรื่องเงิน

ในบทอ่านวันนี้จากพระธรรมเก่าและพระธรรมใหม่ เราจะพบข้อความที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทรัพย์สมบัติและเงิน เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ที่เราจะพบว่า มีการเปรียบเทียบระหว่างผู้ให้คำแนะนำฝ่ายโลก และผู้แนะนำฝ่ายศาสนา เพื่อมีมุมมองพิเศษ ความคิดเห็น และการประเมินคุณค่า ในเรื่องเกี่ยวกับความมั่งคั่ง ในมุมมองของผู้แนะนำฝ่ายโลกเรื่องความมั่งคั่ง จะมองดูการลงทุนให้มากที่สุด และได้ผลตอบแทนที่มากที่สุด แน่นอนในเรื่องเศรษฐกิจฝ่ายโลก ถ้าใครไม่มีความรู้เรื่องนี้ จะต้องพบกับความจริงที่นักบุญเปาโลเคยกล่าวว่า “ ผู้หว่านเมล็ดพืชเพียงเล็กน้อย ก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย ผู้ที่หว่านเมล็ดพืชมาก ก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก ” (2 คร 9:6)

ในบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือสุภาษิต เราจะเห็นมุมมองจากหนังสือพระธรรมเก่า ในเรื่องทรัพย์สมบัติ กล่าวโดยรวม ชาวฮีบรูถือว่า ความมั่งคั่งเป็นพระพรจากพระเป็นเจ้า ที่เป็นการตอบแทนบุคคคลที่เจริญชีวิตในทางชอบธรรม ดังนั้น อับราฮัมจึงเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมาก (ปฐก 13:2) เพราะพระเป็นเจ้าได้ทรงสัญญาจะมอบดินแดนแห่งพระสัญญา และอาณาจักร แก่ท่านและลูกหลาน เป็นมรดกตอลอดไป ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายโลกพูดว่า “ลงทุนให้มากที่สุด และได้ผลตอบแทนมากที่สุด” แต่นักเศรษฐศาสตร์ในพระธรรมเก่าพูดว่า “ไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป” ส่วนนักเศรษฐศาสตร์ในพระธรรมใหม่ ได้ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเยซูเจ้า ที่ได้ทรงสอนว่า “ สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง นกในอากาศยังมีรัง แต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะ ” (มธ 8:20).

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)