วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2020 ฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

 


เจ้าถามเรา หรือว่า "รักลูกไหม?"

เราจะตอบ อย่างไร เล่าลูกเอ๋ย..

ความรักเรา ต่อเจ้า ไม่น้อยเลย

ดูเถิดเรา จะเฉลย ด้วยชีวา...

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2020

ฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

https://youtu.be/156l3k46MMM

 

https://youtu.be/rIpJ8kZtTUo

 

You Raise Me Up

https://youtu.be/gR0pZIaCqJk

 

 

 

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2020

ฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

อ่าน :

อฟ 4:1-7,11-13

มธ 9:9-13

 

ด้วยจิตใจที่แข็งกระด้าง นำฟาริสี ที่ได้ชื่อว่า 

มีหน้าที่ ดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระเจ้าให้มองไม่เห็น 

ท่าทีแห่งความรักของพระเยซูเจ้า ที่มีต่อทุกคน

พระองค์จึงจำเป็นต้องตอกย้ำ...ทำให้เห็นว่า

“เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่เครื่องบูชา”

 

ในการทำหน้าที่รับใช้ ที่แตกต่างกันนั้น

เพื่อจะมีความเป็นหนึ่งเดียว นักบุญเปาโลแนะนำ..

ให้ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมตน อ่อนโยน 

พากเพียร อดทนต่อกันด้วยความรัก

รักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้าด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติ

 

เพียงพระเยซูเจ้าตรัสกับมัทธิว ด้วยท่าทีแห่งความรักว่า

 “จงตามเรามาเถิด” ท่านเปิดประตูใจ ทิ้งทุกสิ่ง

แล้วตามพระองค์ไปทันที และด้วยความรักพากเพียร อดทน

ในการเฝ้าติดตามพระเยซูเจ้า ด้วยความเป็นหนึ่งเดียว

ท่านจึงกลับกลายเป็นผู้นิพนธ์พระวรสาร ที่มีผลงานยอดเยี่ยม

 

หมายเหตุ..

จิตที่เมตตา..ย่อมนำมาซึ่งความสุข  สงบ..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

 

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 20 ฉลองมัทธิวอัครสาวก

บทอ่าน อฟ 4:1-7,11-13 / มธ 9:9-13 

นักบุญมัธทิว หรือที่เรียกกันว่า " เลวี " ในพระวรสารของนักบุญมาระโกและลูกา มีอาชีพเก็บภาษีให้กรุงโรม ที่เมืองคาเปอรนาอุม คงมีพื้นเพทางวัฒนธรรมกรีก แต่ชื่อเก่าเป็นภาษาฮีบรู (มก. 2:14) ชื่อของท่านมัธทิวนั้นหมายถึง " คนของพระเจ้า " ในพระวรสารเขียนถึงว่า " วันหนึ่งขณะที่ท่านนั่งอยู่บนโต๊ะทำงาน พระเยซูเจ้าเสด็จมาและชักชวนท่านว่า จงตามเรามาเถิด ทันใดนั้นท่านก็ละทิ้งงานและติดตามพระองค์ไป " (มธ. 9:9:มก.2 : 13-14:ลก.5: 27-28)

และหน้าที่สำคัญของท่านอีกอย่างหนึ่ง การถ่ายทอดข่าวดีหรือพระวรสาร หลังจากการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าแล้ว ท่านได้นิพนธ์พระวรสาร เพื่อชักชวนชาวยิวให้เชื่อมั่นว่า พระเยซูเจ้าคือ พระเมสสิยาห์ พระผู้ไถ่ซึ่งทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์แท้ ท่านได้เผยแพร่พระวรสารแก่ชาวยิวเป็นเวลา 15 ปี จนได้สมญานามว่า " อัครสาวกแห่งเอธิโอเปีย "

พระวรสารของนักบุญมัทธิวที่เรามีอยู่ เป็นฉบับภาษากรีก สาระสำคัญของพระวรสารของท่านคือ  พระวรสารของท่านเป็นพระวรสารแห่ง “พระอาณาจักรของพระเจ้า”…เป็นพระวรสารที่ทำให้พันธสัญญาเดิมสำเร็จบริบูรณ์ในองค์พระคริสตเจ้า… เป็นพระวรสาร แห่ง “มหาบุญลาภ 8 ประการ” และพระโอวาทที่พระเยซูเจ้าได้ทรงปราศรัยกับมหาชนบนภูเขา… เป็นพระวรสารแห่ง “นิทานเปรียบเทียบเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์” … เป็นพระวรสารแห่ง “การพิพากษาสุดท้าย”…เป็นพระวรสารของพระศาสนจักร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานศิลาหรือนักบุญเปโตร และสุดท้าย…เป็นพระวรสารแห่ง “ธรรมล้ำลึกของพระศาสนจักร”

ในวันนี้ฉลองท่านนักบุญมัทธิว  เราน่าจะวิงวอนของท่าน โปรดวิงวอนพระเจ้า... เพื่อให้เราทุกคนได้สัมผัสกับความจริงที่ว่า พระคัมภีร์นั้น ล้ำค่าที่สุด และพันธสัญญาเดิมคือรากฐานที่สืบเนื่องมาสู่ความครบครันในพันธสัญญาใหม่...พวกเราคริสตชน ควรได้เรียนรู้ “พระโอวาทบนภูเขาอย่างดี” โดยเฉพาะปฏิบัติตาม “บุญลาภแปดประการอย่างมีคุณค่าความเชื่อ ความหวังและความรักที่สุด...

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)