วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 

 

อย่าลืมที่จะทำความดี

และแบ่งปันร่วมกับผู้อื่น

เพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนี้

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 25  เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/M8LScAKcDvo

https://youtu.be/KtneJgeZpWE

 บทภาวนาเวลาเช้า สดุดี 5

http://youtu.be/GxboI5GonTE

 

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020

สัปดาห์ที่ 25  เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

อสย 55:6-9

ฟป 1:20ค-24,27ก

มธ 20:1-16

 

พระเยซูเจ้าทรงสอนศิษย์ เป็นอุปมา

เพื่อให้เข้าใจถึงพันธกิจ การอุทิศตน

เมื่อนายใจดี มีเมตตา กับเพื่อนผู้ร่วมงาน

ก็อย่าคิด อิจฉา ริษยา เพื่อนที่ได้ดี

แต่จงพอใจในสิ่งท่ีตนได้มา

 

เมื่อพระเจ้าทรงใจดี ให้แต่ละคน

มีความคิด หนทางชีวิตของตนเอง 

ประกาศกอิสยาห์ ย้ำเตือน 

ใครที่ผิดพลาด จงปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

ละทิ้งหนทางที่ชั่วร้าย กลับมาหาพระเจ้า 

 

นักบุญเปาโล ตอกย้ำ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน 

สถานะใด จงใช้ชีวิต ประพฤติตน 

ให้เหมาะสม คู่ควร

 

หมายเหตุ..

คนหน้าตาดี อาจมีชัย ไปกว่าครึ่ง

คนหน้าบึ้ง อาจใจดี ไม่มีหมอง

ถ้าจะมอง คนน่ารัก...

อาจต้องลอง มองที่ใจ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อสย 55:6-9 / ฟป  1:20-24,27ก / มธ 20:1 -16

อุปมาเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า พระทัยดีและพระเมตตาของพระเจ้านั้นมีเท่าเทียมกันทั้งสำหรับผู้ที่ตอบรับการเรียกของพระองค์ เหมือนกับคนงานที่ทำงานในเวลา “ห้าโมงเย็น” และสำหรับผู้ซึ่งเหมือนกับคนงานที่เริ่มทำงานตั้งแต่ชั่วโมงแรก สิ่งนี้สอนเราถึงพระกรุณาของพระเจ้า ที่ประทานพระพรของพระองค์ให้กับทุกๆ คน เพราะความรักของพระองค์ต่อเรานั้นไม่มีที่สิ้นสุด และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับความต้องการของเราแต่ละคน กิจการดีของเราไม่ได้หมายความถึงการได้รับการไถ่กู้ แต่เป็นการตอบสนองพระหรรษทานและคำเชื้อเชิญของพระองค์ให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ต่างหาก ผู้ใดที่ตอบสนองพระหรรษทานของพระองค์ และเป็นผู้ชอบธรรมในพระเจ้าจะได้รับความไพบูลย์แห่งชีวิตนิรันดร์ ความดีความชอบของมนุษย์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ในชีวิตคริสตชน มาจากการที่ว่า พระเป็นเจ้าทรงจัดให้มนุษย์ร่วมแผนงานพระหรรษทานของพระองค์ได้โดยอิสระ การกระทำเยี่ยงบิดาของพระเจ้าเป็นงานแรกโดยการริเริ่มจากพระองค์ ตามมาด้วยการกระทำอย่างอิสระของมนุษย์ ที่ร่วมงานกับพระองค์ ดังนั้นความดีความชอบของกิจการที่ดีเหล่านี้ ก่อนอื่นใดจึงต้องถือว่าเป็นผลจากพระหรรษทานของพระเจ้า แล้วจึงถือว่าเป็นผลงานของผู้มีความเชื่อ นอกจากนั้น ความดีความชอบของมนุษย์เองก็เป็นของพระเจ้า เพราะกิจการที่ดีของพระองค์ในพระคริสตเจ้านี้ สืบเนื่องมาจากการริเริ่มและความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า

พระศาสนจักร คือ สวนองุ่น โลกนี้ คือสวนองุ่น เราทุกคนเป็นคนงาน  ส่วนเวลาทำงาน คือ นับตั้งแต่บัดนี้  พระศาสนจักรได้ถุกส่งมาในโลก เพื่อนำโลกกลับไปหาพระศาสนจักร

พระศาสนจักร คือ เมล็ดพันธ์ ที่เป็นเครื่องหมายและจุดเริ่มต้นของพระอาณาจักร ที่ต้องนำพระศาสนจักรไปมอบให้แก่โลก ที่ได้รับบาดแผลจากบาป และกำลังรอคอยให้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง พระเป็นเจ้าทรงทำงานผ่านทางพวกเรา เรา คือ คนงานในสวนองุ่นแห่งนี้  ที่ไม่สำคัญว่า เราจะมาทำงานในเวลากี่โมง สิ่งที่สำคัญ คือ เรามีงานที่จะต้องทำให้เสร็จ นิทานเปรียบเทียบนี้สอนเราว่า เรามีกระแสเรียกและมีพันธกิจที่จะต้องทำให้สำเร็จ พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้ทุกคนมีโอกาสทำงานในสวนองุ่นของพระองค์.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)