วันอังคารที่ 15 กันยายน 2020 ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

 

 

 

ความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ... 

ยิ่งใหญ่กว่าความรักใดๆในโลก

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 15 กันยายน 2020

ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

https://youtu.be/NmDymccryT4

 

https://youtu.be/s_nXJyKCftw

 

 นั่น ... แม่ของเจ้า

https://youtu.be/HMN61qnfFew

 

 

 

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2020

ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

อ่าน :

ฮบ 5:7-9

ยน 19:25-27

 

ที่บนกางเขน ท่ามกลางความทุกข์

ต่อหน้าความตาย พระเยซูเจ้าทรงคลายความทุกข์

ให้กับพระแม่มารีย์ และคนใกล้ชิด

ด้วยการย้ำกับ คนที่อยู่ข้างหลัง 

ขอให้เป็นกำลังใจดูแล ช่วยเหลือกันและกัน

 

จดหมายถึงชาวฮีบรู ย้ำเตือน..

แม้พระเยซูเจ้าจะมีสภาพพระเจ้า 

แต่ทรงเรียนรู้ ที่จะผ่านความเจ็บปวด

ด้วยความนอบน้อมเชื่อฟัง และที่สุด

พระองค์ทรงสามารถช่วยเหลือ ผู้คนที่ทนทุกข์

ด้วยประสบการณ์ที่ทรงผ่านมา

 

การระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์..

ปลุกเร้าชีวิตคริสตชน...ไม่ว่าจะเป็นคนเช่นไร

ไม่มีใครสามารถหลีกหนีความทุกข์ 

สำหรับคริสตชนนั้น พระเจ้าประทานพระหรรษทาน

ในการสู้ทน ขึ้นกับแต่ละคนว่าจะสู้ทนอย่างไร

 

หมายเหตุ..

วิธีที่ทำให้ “ความทุกข์” 

ในอดีตเบาบางลง คือ

การพยายามพร่ำบอกตัวเองว่า

… มันผ่านมาแล้ว...

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)วันอังคารที่ 15 กันยายน 20 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์

บทอ่าน 1คร 12:12-14,27-31 / ลก 2:33-35

ในฐานะเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร เราได้รับศีลล้างบาปให้เป็นส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์ของพระองค์  และเป็นความจริงว่า เราแต่ละคนล้วนมีเอกลักษณ์ของตนเอง พระองค์ทรงประทานให้เรามีบทบาทแตกต่างกัน แต่ก็มีความสำคัญ ในการนำพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า มาในโลกนี้  บางคนได้รับกระแสเรียกให้สอนพระวาจาของพระเป็นเจ้า  บางคนได้รับหน้าที่ให้อภิบาลคนเจ็บป่วย  คนยากจน และคนขัดสน บางคนได้รับพระพรให้ให้ทำหน้าที่เป็นประกาศก เพื่อนมัสการพระเป็นเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี  บางคนได้รับหน้าที่ให้ช่วยเหลือให้กำลังใจแก่คนที่ถูกเบียดเบียน

พระแม่มารีย์ทรงมีบทบาทที่สำคัญ ในการทนทรมานพร้อมกับพระบุตรของพระแม่ เมื่อพระองค์ทรงสละพระชนม์ เพื่อไถ่กู้โลก และพระแม่ทรงรู้สึกระทมทุกข์ เมื่อเห็นพระมหาทรมานของพระองค์ มหาทุกข์นี้ชวนให้เราระลึกถึงในระหว่างเดือนกันยายน  ที่เป็นเดือนของแม่พระมหาทุกข์เจ็ดประการ มหาทุกข์เจ็ดประการประกอบด้วย  1.  คำพยากรณ์ของท่านซีเมโอน -  “ส่วนตัวท่าน          ( พระแม่มารีย์) ก็จะถูกกระบี่ทิ่มแทงดวงใจ " ( ลก 2: 34 - 35 ) 2. พาพระกุมารหนีไปอิยิปต์ - เทวดาปรากฏมาบอกโยเซฟในฝันว่า " ลุกขึ้นเถิด พาพระกุมารและพระมารดา หนีไปประเทศอิยิปต์ " ( มธ 2: 13 ) 3. พระเยซูเจ้าทรงหายไปในพระวิหาร - "ข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันและคืน ขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่า  " พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน " "(สดด 42: 3) 4.  พระมารดาพบพระเยซูเจ้าระหว่างทางสู่เนินเขากัลวาลิโอ - " เรามองเห็นพระองค์ในสายตามนุษย์แล้วน่าสงสาร ( อสย: 53 : 2 ) 5. พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขน  - “มารีย์ มารดาของพระเยซูเจ้ายืนอยู่ที่เชิงกางเขน" ( ยน 19 : 25 )  “สตรีเอ๋ย นี่แน่ะลูกของท่าน "..." นี่แน่ะแม่ของเจ้า " ( ยน  19 : 26 - 27 ) 6. พระมารดารับพระศพพระเยซูลงจากกางเขน – “ทหารคนหนึ่งเอาหอกแทงสีข้างของพระองค์ " ( ยน 19 : 34 ) ....”จงกลับใจเสียใหม่เถิด " ( อสย 46 : 8 ) 7. ฝังพระศพพระเยซูเจ้า – “พระองค์ทรงกระทำกับข้าพเจ้าอย่างโหดร้ายนัก " ( โยบ 30 : 21 ).

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)