วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 

ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไป 

อย่างไม่มีพระเจ้า

แต่จะให้พระเจ้าโดดเด่นเป็นใหญ่

ในทุกๆวันของข้าพเจ้า

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/kGIarBpSuks

 

https://youtu.be/SSLu7JLJrOg

 

Lord I Offer My Life To You

https://youtu.be/FTLGBfv4xaM

 

 

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

อ่าน : 

อสย 22:19-23

รม 11:33-36

มธ 16:13-20

 

แม้นจะมีความคิดต่างๆ นานา เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า

จากหลากหลายผู้คน ที่เข้ามาในสมองของบรรดาศิษย์

แต่เมื่อพระเยซูเจ้าทรงถามว่า “ท่านว่า .. เราเป็นใคร”

ประสบการณ์ในการอยู่กับพระเยซูเจ้า ทำให้เปโตร 

ตอบอย่างไม่ลังเลว่า พระเยซูเจ้า คือ 

พระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต

พระองค์จึงเลือกเปโตร ให้ทำหน้าที่ผู้นำพระศาสนจักร

 

เมื่อพระเจ้าทรงมอบอำนาจ หน้าที่

ให้กับเอลียาคิม บุตรของฮิลคียาห์

แทนที่ของเชบนา ในการเป็นผู้ปกครองดูแลนั้น

พระองค์ทรงประทานพระหรรษทานที่มั่นคง

 

จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม ย้ำเตือน..

แม้นไม่มีใครหยั่งรู้ความคิดของพระเจ้า

แต่ความเชื่อ ทำให้เราแน่ใจว่า

ทุกส่ิงมาจากพระองค์ โดยทางพระองค์

และเพื่อพระองค์

 

หมายเหตุ..

เมื่อได้รับความไว้วางใจ

จงรักษามันไว้ให้ดี

เพราะถ้ามันสูญเสียไป

ยากนัก ที่จะได้รับกลับคืนมา

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 20 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อสย 22:19-23 / รม 11:33-36 / มธ 16:13-20

เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม พระเยซูเจ้าได้ทรงทดสอบบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า “คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร?” ประชาชนทั่วไปในอิสราเอลยอมรับว่า พระองค์ คือ ผู้มีอำนาจของพระเป็นเจ้า เมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาประกาศกที่ยิ่งใหญ่กว่าประกาศกทั้งหลาย คือ ยอห์น บัปติสต์ เอลียาห์ และเยเรมีย์  และเปโตรได้ตอบพระองค์ทันทีทันใด แบบไม่ได้คิดล่วงหน้าว่า “พระองค์ คือ พระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผุ้ทรงชีวิต” และไม่มีมนุษย์คนใดเผยแสดงให้ท่านทราบ นอกจากพระเป็นเจ้าเท่านั้น

นักบุญซีริล แห่งอเล็กซานเดรีย ( ก.ค.ศ. 376-444) ที่เป็นปิตาจารย์สมัยแรกได้อธิบาย การประกาศความเชื่อของเปโตรในพระเยซูเจ้าว่า: เปโตรไม่ได้ประกาศว่า “พระองค์ คือ พระคริสต์ หรือ พระบุตรของพระเจ้าผุ้ทรงชีวิต” เนื่องจากว่า มีคนมากที่ได้รับการเจิมด้วยพระหรรษทาน  และได้รับตำแหน่งเป็นบุตรชาย ในฐานะเป็นผู้ได้รับการเป็นบุตร แต่ว่ามีแต่พระบุตรของพระเป็นเจ้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่เป็นพระบุตรโดยธรรมชาติ เพราะฉะนั้น การที่เปโตรประกาศว่า “พระองค์ คือ พระคริสต์ พระบุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” จึงเป็นการชี้ว่า พระองค์ คือ ชีวิต และความตายไม่มีอำนาจเหนือพระองค์ แม้พระองค์จะมีพระกายที่เปราะง่าย แต่พระองค์ก็ทรงกลับคืนชีพ เพราะว่าในฐานะเป็นพระวจนาตถ์ พระองค์จะพ่ายแพ้ต่อความตายไม่ได้

การที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกเปโตรว่า เป็น “ศิลา” เป็นการให้เกียรติท่านอย่างมากที่สุด บรรดารับบีโบราณได้มีคำพูดว่า เมื่อพระเป็นเจ้าทรงมองเห็นอับราฮัม พระองค์ได้ทรงประกาศว่า “เราได้พบศิลา ที่เป็นรากฐานที่มั่นคงของโลกนี้แล้ว” เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างชนชาติหนึ่งขึ้น เพื่อเป็นชนชาติของพระองค์ และเมื่อเปโตรได้ประกาศว่าพระเยซูเจ้าเป็นผู้ใด ท่านจึงเป็นอัครสาวกองค์แรก ที่ยอมรับว่า พระองค์ คือ ผู้ได้รับการเจิม (เป็นพระเมสสิยาห์และพระคริสต์) และเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเป็นเจ้า...ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกยืนยันความเชื่อว่า พระองค์ คือ พระคริสต์ พระบุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)