วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

ผู้รับเชิญจะเข้ามาในงานเลี้ยง 

โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์ไม่ได้ .. ฉันใด 

เราจะเข้ามา เป็นคริสตชนโดยดำเนินชีวิตแบบเดิม 

ซึ่งไม่สมกับความรักและพระหรรษทาน

ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่เราไม่ได้ .. ฉันนั้น

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020

สัปดาห์ที่ 20  เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/NatTos-bREk

 

https://youtu.be/6dpb6FJY3o0

 

บูชาข้าฯ หรือคือดวงจิต (สดด 51)

https://youtu.be/bakloRm_TOY

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020

สัปดาห์ที่ 20  เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

อสค 36:23-28

มธ 22:1-14

 

พระเยซูเจ้า จำเป็นต้องเล่าอุปมา เพื่อพาให้เห็น 

“ความใจดีมีเมตตาของพระเจ้า”

โดยเปรียบกับงานเลี้ยง ที่พระเจ้า

ทรงเป็นผู้จัดเตรียมทุกอย่าง และส่งผู้แทนเชิญทุกคน

เมื่อความใจดี มีเมตตาของพระเจ้า 

เป็นเหตุให้ผู้รับเชิญบางคน “เฉยเมย” 

ละเลยที่จะใส่ใจในรายละเอียด จัดระเบียบชีวิตให้เหมาะสม 

กับกฎเกณฑ์ของสังคม ก็เป็นธรรมดาที่ย่อมถูกสังคมปรับโทษ 

 

เพื่อจะสวมใส่จิตใจใหม่  

เป็นประชากรที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า

เสียงของพระเจ้าผ่านทางประกาศกเอเสเคียล ให้ …

“รักษา และปฎิบัติตามกฎเกณฑ์”

อย่าเบี่ยงเบน เอนเอียงจากทางธรรม

 

หมายเหตุ….

เมื่อได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์แห่ง 

“ความรัก”.....อย่างครบครัน

ไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่น่ากลัวว่า …. “จะปฎิบัติไม่ได้”

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 20 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อสค 36:23-28 / มธ 22:1-14

ผู้มีความเชื่อในพระคริสตเจ้าจะไม่ใช่เพียงแค่หวัง แต่เรามั่นใจเรื่องการมงคลสมรสในสวรรค์ ยอห์นบันทึกไว้ในหนังสือวิวรณ์ว่า “ขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดีและโลดเต้นถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลามงคลสมรสของลูกแกะมาถึงแล้ว และเจ้าสาวของพระองค์ได้เตรียมพร้อมแล้วทรงโปรดให้เจ้าสาวสวมผ้าป่านเนื้อละเอียดใสบริสุทธิ์ เพราะผ้าป่านเนื้อดีนั้นได้แก่การประพฤติอันชอบธรรมของพวกผู้ศักดิ์สิทธิ์” (วิวรณ์ 19:7-8) พระเยซูเจ้า คือ ลูกแกะผู้ทรงเป็นเจ้าบ่าว และผู้เชื่อทั้งหลายคือเจ้าสาวของพระองค์

เราเป็นเจ้าสาวของพระคริสตเจ้า จึงต้องเตรียมตัวให้ “พร้อม” สำหรับวันนั้นโดยอุตสาหะดำเนินชีวิตในโลกนี้ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด โดยหวังใจว่าจะอยู่กับพระองค์ในฟ้าสวรรค์ในอนาคต ที่ที่เราจะได้ “ร่าเริงยินดีและเต้นโลดถวายพระเกียรติ…” (วิวรณ์ 19:7) แด่ องค์จอมกษัตริย์และจอมเจ้านาย 

หากชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตแห่งการเฉลิมฉลองและข่าวดี  แต่คริสตชนกลับไม่ทำตนให้เข้ากับบรรยากาศ ไม่ทำให้ชีวิตเป็นข่าวดีสำหรับตนเองและคนรอบข้าง หากทำตนขัดแย้งกับที่ควรจะเป็น ก็จะเป็นการอยู่นอกที่ เหมือนคนที่มางานสมรสแต่ไม่ยอมสวมใส่ชุดที่จัดไว้   พระวาจาของพระเจ้าเชื้อเชิญให้ไตร่ตรองถึงชีวิตคริสตชนแต่ละคน ในเวลาเดียวกันก็ตอกย้ำว่าชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตแห่งการเฉลิมฉลองและชีวิตที่เป็นข่าวดี.

พระเยซูเจ้าข้า เรารอคอยวันที่เราจะได้อยู่กับพระองค์ เราอยากเตรียมตัวให้พร้อม แต่เรารู้ว่า เราไม่อาจดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้หากพระองค์ไม่ได้สถิตอยู่กับเรา และทรงช่วยเราขอทรงเปลี่ยนเราและเติมเราให้เต็ม ไม่มีสิ่งใดประเสริฐกว่าการได้รู้จักองค์จอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)