วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2020 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

 


 

พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิด

แห่งความทุกข์ลำบากหมดไป

แต่จะทรงประทานความแข็งแกร่ง

และสันติสุขมาทดแทนให้....

แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อและไว้วางใจ

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2020

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/wvAaW0SP7L4

 

https://youtu.be/cat3O5_C7DY

 

Keep Me In Your Will

https://youtu.be/Hkc91ZhgIlU

 

 

วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2020

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

มคา 2:1-5 

มธ 12:14-21

 

เมื่อรู้ว่าถูกปองร้าย มีคนไม่ชอบ ในสิ่งที่กำลังทำ

พระเยซูเจ้า ทรงทำให้เห็นว่า 

สำหรับผู้ที่มีจิตของพระเจ้าประทับอยู่นั้น 

เขาไม่เลือกที่จะทะเลาะวิวาท 

แต่เลือกที่จะให้เป็นไปตามความยุติธรรม 

โดยมีพระเจ้าเป็นผู้นำ

 

เสียงของพระเจ้าผ่านทางประกาศกมีคาห์

วิบัติแก่ผู้ที่วางแผน คิดร้าย ทำลายผู้อื่น

เพราะ พระเจ้าจะทรงเข้ามาต่อสู้ จัดการ ปกป้อง

คนของพระองค์

 

หมายเหตุ..

สิ่งที่น่ากลัว...

ไม่ใช่คนอื่นที่คิดร้ายกับเรา

แต่บางทีเป็นความคิดร้ายของเรา 

ที่มีต่อคนอื่น

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

“พลังแห่งพระวาจา”

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2020

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

 

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

 

“นี่คือผู้ที่เรารัก...” (มธ 12:14-21)

 

ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่ส่งเสียง

เขาไม่หักไม้อ้อที่ช้ำแล้ว

เขาไม่ดับไว้ตะเกียงที่ยังริบหรี่อยู่...

 

วันนี้ ฉันด่วนตัดสินใจไวๆ 

โดยปราศจากความเพียรทนบ้างหรือเปล่า

เพราะผู้ที่พระเจ้าทรงรักนั้น

เขาควรเป็นดังพระวาจาที่ว่านี้...

 

________________

 

 

เช้าวันนี้ คืออีกเช้าหนึ่งที่ผมรู้สึกตื่นมาด้วยความเหนื่อยอ่อน และเหมือนต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่สวยงามนัก แต่สิ่งที่เป็นพระพรที่ผมได้รับในเช้าวันนี้ คือพลังแห่งพระวาจาที่ได้อ่านก่อนที่จะทำสิ่งใดๆ ในแต่ละวัน... ส่งผลทำให้จิตใจของผมสงบลง และไม่ด่วนตัดสินอะไรเลย แต่เรียนรู้ที่จะเป็นดังสิ่งที่พระวาจาวันนี้สอน

 

บทอ่านที่หนึ่งนำจิตใจของผมให้รำลึกถึงพระคุณมากมายที่พระเจ้าทรงประทานให้ โดยเฉพาะโอกาสในแต่ละวันที่พระเจ้าทรงพระเมตตาให้ผมยังมีชีวิตและลมหายใจ ผมจึงต้องถามตนเองว่า วันนี้ ผมควรเริ่มตนเช้าวันใหม่นี้อย่างไร และวันนี้ ควรจะถวายแด่พระเจ้าอย่างไร ด้วยการทำให้วันนี้ศักดิ์สิทธิ์ถวายพระองค์...

 

พระวรสาร ยิ่งทำให้ลูกของพระเจ้าคนนี้ ต้องไตร่ตรองหนักขึ้นอีก ว่าอะไรคืออัตลักษณ์ของลูกของพระองค์... ไม้อ้อที่ช้ำแล้ว เขาจะไม่หัก ไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่ เขาจะไม่ดับ... พี่น้องที่รักครับ พระวาจาของพระเจ้าในเช้าวันนี้ ทำให้จิตใจของผมสงบจริงๆ เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่เรียบร้อยในบ้าน ความเหนื่อยล้าในการทำงานแต่ละวัน

 

มันอาจจะไม่ใช่การโยนความผิด หรือมองหาว่าใครทำอะไร... แต่ทว่า มันเป็นคำถามที่ต้องถามตนเองว่า “ฉันสามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างล่ะ... ลงมือทำดีกว่า หากการพูดมากๆ อาจจะไม่ได้สร้างสรรค์ให้อะไรดีขึ้นเลย”

 

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชีวิตของลูก ที่พระองค์ไม่ได้ทรงทอดพระเนตรความผิดพลาดของลูกที่ผ่านไป แต่ยังให้โอกาสลูกคนนี้ ได้มีชีวิตและลมหายใจในวันนี้ กลับเป็นชีวิตที่รู้คุณในพระเมตตาของพระองค์ และไม่ด่วนตัดสินเพื่อนพี่น้องไวๆ ก่อนที่จะได้ลงมือช่วยเหลือพวกเขา... ข้าแต่พระเจ้า ลูกขอบคุณพระวาจาของพระองค์ที่ตรัสกับลูก ทันเวลาเสมอเลย.

 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

 

 

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

 

วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 20 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน มคา 2:1-5 / มธ 12 :14-21

บทบัญญัติที่เคร่งครัดของชาวยิว ห้ามทำงานใดๆ แม้แต่การบำบัดรักษาให้หายจากโรค ในวันสับบาโต เพราะว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่ เพื่อวันสับบาโต แต่สำหรับพระเยซูเจ้า วันสับบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์ ทัศนคติของพระเยซูเจ้า เป็นที่สะดุดต่อชาวยิว พวกเขาจึงวางแผนการที่จะฆ่าพระองค์ เพื่อจะรักษาบทบัญญัติไว้ พระเยซูเจ้าได้เสด็จออกจากที่นั้น และทำพันธกิจแห่งการไถ่กู้ของพระองค์ต่อไป พระองค์ทรงสั่งให้บรรดาผู้สนับสนุนพระองค์ให้เงียบ เพราะพระองค์ไม่ทรงต้องการ ให้พวกยิวมีความโกรธแค้น และการเบียดเบียน ในฐานะเป็นข้ารับใช้ที่แท้จริงของพระเป็นเจ้า พระเยซูเจ้าทรงต้องการทำกิจการต่างๆอย่างไม่เปิดเผย        ” ท่านจะไม่ร้องหรือเปล่งเสียงของท่าน หรือกระทำให้ได้ยินในถนน” (อสย 42:2) พระองค์ได้เจริญชีวิตอย่างเงียบๆไม่เปิดเผย ทำให้คำสัญญาเรื่องข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเป็นเจ้าสำเร็จในพระองค์

ในพระวรสารวันนี้ เราจะพบว่าประกาศกอิสยาห์ได้ทำนายล่วงหน้าถึงพระเยซูเจ้า และพันธกิจของพระองค์ บรรดผู้ชำนาญเรื่องพระคัมภีร์ ได้อ้างอิงว่า บรรดาประกาศกในพันธสัญญาเดิม คือ เสียงมโนธรรมของประชาชน เมื่อพวกเขาพูดต่อต้านความอยุติธรรมอย่างกล้าหาญ พวกเขามีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ ประการที่ 1 พวกเขาต้องการแสดงให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าและพวกเขาต้องการปกป้องสิทธิของบรรดาผู้ยากจน  ประการที่ 2 พวกเขาต้องการเรียกร้องให้คนที่ทำบาปผิดต่อความยุติธรรม ได้กลับใจ

พระอัครสังฆราชออสการ์ โรเมโร แห่งประเทศอัลซาวาดอร์ ที่ได้ถูกฆ่าตายเมื่อปี 1980 และได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2018 โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เคยกล่าวว่า “ไม่มีความแตกต่างระหว่างพระเป็นเจ้าและมนุษย์ ในเรื่องพระฉายาลักษณ์ของพระเป็นเจ้า ใครก็ตามที่ทำลายชีวิตมนุษย์ ก็เป็นการละเมิดพระฉายาลักษณ์ของพระเป็นเจ้า และถ้าพระเป็นเจ้าทรงยอมรับการพลีชีวิตของข้าพเจ้า ความตายของข้าพเจ้า คือ อิสรภาพของประชาชนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตายไป แต่พระศาสนจักรของพระเป็นเจ้า จะไม่สูญสิ้นไป”

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

http://youtu.be/H-HZDPsp6b