วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

 


ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 
โปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักทางของพระองค์
โปรดทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพเจ้า 

(สดด.25:4)

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/dkHGW-I74lY

 

https://youtu.be/JFZbtH4tSeo

 

ความรักมั่นคง

https://youtu.be/lFrEshgvmOo

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

อ่าน : 

ฮชย 11:1,3-4,8ค-9

มธ 10:7-15

 

พระเยซูเจ้า ทรงให้หลักการ  

เพื่อเป็นแนวทางในการออกไปรับใช้ คือ

เมื่อได้รับมาเปล่า ๆ ก็จงให้ต่อไปเปล่าๆ เช่นกัน

ไม่ติดใจ พะวง กับสิ่งของที่เกินความจำเป็น

 

ประชาศกโฮเชยา ตอกย้ำทำให้เห็นว่า

พระเจ้าทรงดูแล ประชากรของพระองค์ 

ด้วยความรักที่มั่นคง โดยไม่ได้ทรงทอดทิ้ง 

ไม่ทรงตัดสินสิ่งใด ด้วยอารมณ์

 

หมายเหตุ..

หากจะบอกว่า ..

ความรัก คือ การให้...

การให้ที่ย่ิงใหญ่  ก็คงเป็น 

การให้ด้วยความรัก

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 9 กรกฏาคม 20 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน ฮชย 11:1,3-4,8ค-9 / มธ 10 :7-15

มีคำถามจากบรรดาเยาวชนที่มักจะถามพระสงฆ์ในชั่วโมงคำสอนว่า “คุณพ่อครับ ผมสงสัยว่ามีพระเป็นเจ้าหรือไม่?” เพราะพวกเขารู้สึกว่า พระเป็นเจ้าจะไม่สามารถบังคับทุกสิ่งทุกอย่างได้อีกต่อไป เพราะฉะนั้น การมีความเชื่อในพระเป็นเจ้า จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายใดๆในยุคปัจจุบันนี้ 

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือประกาศกโฮเชยาจะเกี่ยวข้องกับบรรดาเยาวชนเป็นอย่างดี เพราะไม่มีอะไรที่แสดงว่า พระเป็นเจ้าทรงสูญเสียการบังคับต่อทุกสิ่ง ที่ได้เกิดขึ้นรอบๆตัว แต่เป็นเพราะมนุษย์ พยายามที่จะหลีกเลี่ยงจากการดูแลของพระเป็นเจ้า เนื่องจากความดื้อรั้นของพวกเขา เราไม่ต้องการให้พระเป็นเจ้า เป็นผู้นำทางเราอีกต่อไป ตามที่พระองค์ได้ตรัสว่า “เราอุ้มเขาทั้งหลายไว้ แต่เขาไม่รู้ว่า เราเอาใจใส่เขา” แม้จะเป็นอย่างนี้ แต่พระเป็นเจ้าทรงอดทน บังคับความโกรธของพระองค์ พระองค์ทรงต้องการให้ความสัมพันธ์กับมนุษย์ที่สั่นคลอน ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่

ในพระวรสารวันนี้ ก็เน้นการฟื้นฟูกับมนุษยชาติเช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้าได้ทรงส่งบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ให้ออกไปสร้างพระราชัยของพระเป็นเจ้า  โดยบำบัดรักษาวิญญาณ ช่วยให้ผู้คนรอดพ้นจากความตาย และช่วยให้บรรดาผู้ที่ทนทรมานจากการสิงของจิตชั่วให้เป็นอิสระ มันเป็นความจริงว่า พระเป็นเจ้ายังทรงต้องการ ที่จะจัดให้ชีวิตของเรามีระเบียบ

ถ้าบรรดาเยาวชนไม่มีความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า อาจจะมีสาเหตุ 2 ประการดังนี้ ประการที่ 1 บรรดาผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ ให้สร้างพระราชัยของพระเป็นเจ้า ไม่ดีพอ ที่จะสร้างให้สำเร็จ ประการที่ 2 บรรดาผู้นำข่าวดีไปประกาศเหล่านี้ ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดี แต่พวกประชาชนไม่สนใจ

  สำหรับบรรดาเยาวชน ที่สงสัยว่ามีพระเป็นเจ้าหรือไม่? พระสงฆ์ได้ถามพวกเขาว่า เขาไปวัดวันอาทิตย์สม่ำเสมอหรือไม่? คำตอบก็ คือ ไม่เคยไป พระสงฆ์ท่านนั้นยังได้ถามต่อไปว่า “แล้วพ่อแม่ของพวกเขาเป็นอย่างไร?” คำตอบก็คือ พวกเขาไม่เคยไปเช่นเดียวกัน.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)