วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2020 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

 

เจ้าถามเรา หรือว่า "รักลูกไหม?"

เราจะตอบ อย่างไร เล่าลูกเอ๋ย..

ความรักเรา ต่อเจ้า ไม่น้อยเลย

ดูเถิดเรา จะเฉลย ด้วยชีวา...

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2020

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/wxOsLNC2txQ

 

https://youtu.be/Hg-ILs4VnJ8

 

In The Palm of Your Hand

http://youtu.be/yeoRGIeYWiQ

 

 

วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2020

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

ฮชย 10:1-3,7-8,12 

มธ 10:1-7

 

อำนาจที่พระเยซูเจ้ามอบให้กับศิษย์ของพระองค์

เพื่อให้พวกเขาออกไปดูแล รับใช้ 

ติดตาม อภิบาล ประชากรของพระองค์

ด้วยความซื่อสัตย์

 

เสียงของพระเจ้าผ่านทางประกาศกโฮเชยา

ร้องเตือน ประชากรที่ไม่ซื่อสัตย์ 

พวกเขาจะได้รับการลงโทษ แต่ใครก็ตาม

ที่ต้องการเก็บเกี่ยวผล เป็นความรักที่มั่นคง

จงหว่านความชอบธรรม

 

หมายเหตุ..

ความซื่อสัตย์ ผูกมัด

ด้วยความจริงใจ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 20 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน ฮชย 10:1-3,7-18,12 / มธ 10 :1-7

พระวรสารวันนี้ได้เริ่มต้นด้วยบทที่ 10 ของพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว ที่เราเรียกว่า “คำสั่งเรื่องงานมิสชันนารี” ที่จะกล่าวถึงพระวาจาของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับเรื่องงานมิสชันนารี พระเยซูเจ้าได้ทรงเลือกบรรดาสานุศิษย์ให้ติดตาม และมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มการเป็นสานุศิษย์ ด้วยการเรียกและเลือกพวกเขา ที่จะตอบสนองความคิดริเริ่มของพระองค์ “ มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน มอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่ เพื่อว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดา ในนามของเรา พระบิดาจะประทานแก่ท่าน” (ยน 15:16) เราเองได้รับการเชื้อเชิญจากพระเยซูเจ้า ให้ตอบรับการเรียกของพระเยซูเจ้า ด้วยความเชื่อส่วนตัวของเรา

ในวันนี้ เราจะเห็นรายชื่อของสานุศิษย์แต่ละคน แสดงให้เห็นว่า การเรียกให้มาเป็นสานุศิษย์นั้นเป็นเรื่องส่วนตัว สานุศิษย์แต่ละคนล้วนมีลักษณะเฉพาะตัว และภูมิหลังของตัวเอง เรื่องนี้สอนเราว่า เราแต่ละคนล้วนมีลักษณะเฉพาะตัว ที่มีทั้งพระพรพิเศษและข้อจำกัดของเราเอง ในการรับใช้พระวรสาร พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสในบทเทศน์ในมิสซาวัน “แพร่ธรรมสากล”ว่า คริสตชนทุกคนได้รับกระแสเรียกให้เป็นมิสชันนารี เพื่อมีส่วนร่วมในข่าวดีของความรอดในพระเยซูคริสตเจ้า และกลายเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ ไม่ใช่เพื่อตัวเอง พระองค์ได้ตรัสเสริมว่า “พระเยซูเจ้าได้ให้คำสั่งสอนอะไรแก่เรา ในการออกไปทำงานเพื่อคนอื่น?” มีคำสั่งสอนเพียงสั้นๆ “จงเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ ไม่ใช่เพื่อตัวเอง” และก่อนการสวดบททูตสวรรค์ของพระเจ้าหลังพิธีมิสซาจบแล้ว พระสันตะปาปาได้ตรัสถึงสมณลิขิตของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 ในโอกาสครบรอบร้อยปี คือ “Maximum Illud." ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการทำพันธกิจในโลก เพื่อว่าการทำพันธกิจนั้นจะได้รับการแก้ไข ให้พ้นจากลัทธิล่าเมืองขึ้น จากอิทธิพลของชาติต่างๆในทวีปยุโรป

เราให้คุณค่ากับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้ามากน้อยเพียงใด? เรายินดีที่จะรับใช้ในการเผยแพร่พระวรสารของพระเยซูเจ้าตามลักษณะเฉพาะตัวของเราได้อย่างไร?  

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)