วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2020 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิด

แห่งความทุกข์ลำบากหมดไป

แต่จะทรงประทานความแข็งแกร่ง

และสันติสุขมาทดแทนให้....

แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อและไว้วางใจ

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2020

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/mxpJ9Tjm9Q4

 

https://youtu.be/pRfgN6255z4

 

 พักพิงในพระเจ้า

http://youtu.be/tHutA18EZjI

 

 

วันพฤหัสบดีที่  2 กรกฎาคม 2020

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

อมส 7:10-17

มธ 9:1-8

 

ความคิดร้าย ที่ฝังอยู่ในความคิดและจิตใจ

ของธรรมาจารย์บางคน ทำให้พวกเขามองไม่เห็น

ความดี ที่พระเยซูเจ้าได้ทำ

 

เพราะความคิดร้ายต่ออาโมส 

ประกาศกของพระเจ้า ทำให้อามาซิยาห์

ผู้เป็นสมณะต้องถูกพระเจ้ากล่าวโทษ 

และไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

 

หมายเหตุ..

ความคิดร้าย..ที่แสดงออกมาในคำพูดเพียงไม่กี่วินาที

อาจต้องสูญเสีย ความรู้สึกดี ๆ 

จากคนรอบข้างไปตลอดชีวิต

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 2 กรกฏาคม 20 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อมส 7:10-17 / มธ 9:1-8

พระเยซูเจ้าได้ทรงทำอัศจรรย์ เพื่อยืนยันพระวาจาของพระองค์ให้น่าเชื่อถือขึ้น ถ้าพระองค์เทศนาว่าพระราชัยของพระเป็นเจ้า อยู่ท่ามกลางพวกประชาชนแล้ว พระองค์ได้ทรงแสดงการประทับอยู่ของพระเป็นเจ้า ผ่านอัศจรรย์ต่างๆ เช่น การบำบัดรักษา การขับไล่ปิศาจ การมีอำนาจเหนือธรรมชาติ เป็นต้น เช่น เมื่อพระองค์ได้ทรงขับไล่ปิศาจ และได้ตรัสว่า พระองค์ได้ขับไล่มันด้วยมือของพระเป็นเจ้า  เพราะฉะนั้น แสดงว่า พระราชัยของพระเป็นเจ้าได้มาถึงแล้ว (ลก 11:20)

การบำบัดรักษาโรคของพระองค์อาจจะไม่ทำให้ประชาชนประหลาดใจ เพราะว่ามีการรักษาโรคมากมายในสมัยของพระองค์ แต่มีข้อพิสูจน์ว่าการบำบัดของพระองค์มีอำนาจที่แตกต่างออกไป ประการที่ 1. การบำบัดรักษานั้นเชื่อมโยงกับความเชื่อของผู้รับการบำบัด  2.การมีอำนาจที่แท้จริงของพระองค์ การที่ใครได้รับผลประโยชน์จากการบำบัดรักษาของพระองค์ จะต้องมีความเชื่อ และความพยายามของคนที่ได้รับการบำบัดเสมอ การที่คนๆนั้นจะหายจากโรค จึงไม่ใช่เกิดจากการกระทำของพระเป็นเจ้าอย่างเดียว  แต่การบำบัดจะต้องควบคู่กับพระเป็นเจ้า ตามที่นักบุญออกัสตินได้เคยยืนยันว่า “พระเป็นเจ้าจะมิช่วยเราให้รอด ถ้าเราไม่ร่วมมือด้วย”

อำนาจของพระเยซูเจ้า คือ เรื่องสำคัญ ในการโต้ตอบการวิพากษณ์ของฝ่ายต่อต้านพระองค์ พระเยซูเจ้ามิได้เสด็จมาจากครอบครัวของพระสงฆ์ เหมือนยอห์น บัปติสต์ พระวาจาและการกระทำของพระองค์มีแหล่งที่มาจากอำนาจ ที่พวกผู้วิพากษณ์วิจารณ์ไม่ยอมรับ แต่พระเยซูเจ้าได้ขยายว่า ความเข้าใจของพวกเขานั้น เป็นเรื่องของพระหรรษทาน ที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ และถูกมอบให้แก่ทุกคน บรรดาผู้วิพากษณ์วิจารณ์พระองค์ เป็นโรคอัมพาตมากกว่าคนที่ป่วยเป็นอัมพาต ที่พระองค์ได้รักษาเสียอีก จึงต้องคิดอยู่เสมอว่า “ ใครที่ไม่ต่อต้านเราก็อยู่ฝ่ายเรา” (ลก  9:50) “แต่เพื่อให้ท่านทราบว่า บุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปบนแผ่นดินนี้ จงลุกขึ้น แบกแคร่ กลับบ้านเถิด”

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)