วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 

 

เจ้าถามเรา หรือว่า "รักลูกไหม?"

เราจะตอบ อย่างไร เล่าลูกเอ๋ย..

ความรักเรา ต่อเจ้า ไม่น้อยเลย

ดูเถิดเรา จะเฉลย ด้วยชีวา...

 

บทอ่านประจำวันอาทิดย์ที่ 28 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/c3866Vlbp7A

 

https://youtu.be/Xl0D4v1HHQc

 

In The Palm of Your Hand

http://youtu.be/yeoRGIeYWiQ

 

 

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

2 พกษ 4:8-11, 14-16ก

รม 6:3-4, 8-11

มธ 10:37-42

 

พระเยซูเจ้าทรงย้ำชัด ..

ในการติดตามพระองค์นั้น 

ต้องการการตัดสินใจที่ชัดเจน 

พร้อมเผชิญทุกสิส่ง แม้ต้องแยก

จากสิ่งของ จากบุคคลที่ตนรัก

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 20 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2พกษ 4:8-11,14-16ก / รม 6:3-4,8-11 / มธ 10:37-42

เราเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า และเมื่อเราเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ จึงไม่มีอะไรที่จะมีความสำคัญต่อเรามากกว่าพระองค์ ที่จะเป็นศูณย์กลางของความสัมพันธ์กับพระองค์ แม้ความสัมพันธ์ที่มีค่าที่สุด ก็ไม่อาจเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์กับพระองค์

พระองค์แต่ผู้เดียวสามารถทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์แบบ ไม่มีอะไรที่จะดับกระหายความต้องการของเรา นอกจากเราจะได้เชื้อเชิญให้พระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา รางวัลภายนอก ที่ดูเหมือนว่าทำให้เราพึงพอใจแบบผิวเผินนั้น ไม่พอเพียงสำหรับชีวิต พระเยซูเจ้าทรงประทานพละกำลังให้แก่เรา เพื่อจะได้สามารถเผชิญกับความยากลำบากต่างๆ และทรงจัดเตรียมความพึงพอใจให้แก่เรา

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้เสนอเงื่อนไข ของการเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า ถ้าเราต้องการที่จะทำตัวให้เหมาะสมกับกระแสเรียก ที่เราได้รับมา ให้เป็นสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า เราต้องรักพระองค์มากกว่ารักคนอื่น เพราะอะไร? เพราะว่าความสัมพันธ์อื่นจะไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าไม่มีหลักที่มั่นคงในพระเยซูเจ้า 

ความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า ทำให้เราลืมตัวเอง เมื่อเรามอบตัวเองให้แก่คนอื่น รางวัลต่างๆจะไม่มีความสำคัญอีกต่อไป เพราะว่ากิจการอื่นๆ ล้วนแต่ไม่มีคุณค่าใดๆทั้งสิ้น อย่างที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า ใครที่ให้น้ำแก้วหนึ่ง แก่สานุศิษย์ของพระองค์ จะได้รับรางวัลอย่างแน่นอน (มธ 10:42) กิจการดีใดๆ ที่ได้กระทำต่อบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ จะไม่สูญเปล่าไป เพราะว่าบรรดาสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า จะเป็นกลุ่มแรกที่มีส่วนในการมอบตัวเองให้แก่คนอื่น ...ขอให้เราถามตัวเองว่า เรายินดีที่จะมอบตัวเอง ให้แก่พระเยซูเจ้า โดยยอมรับแบกไม้กางเขน เหมือนตัวอย่างของพระองค์หรือไม่?.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)