วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020 ระลึกถึงนักบุญซีริล แห่งอเล็กซานเดรีย พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

 ทุกครั้งที่ลูกขอบคุณเรา 
นั่นคือ การแสดงถึงการยอมรับว่า 
เราคือพระเจ้า พระผู้สูงสุด
และผู้ประทานทุกสิ่งแก่ลูก

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020

ระลึกถึงนักบุญซีริล แห่งอเล็กซานเดรีย

พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

https://youtu.be/k1x-08hVoV0

 

https://youtu.be/GsHMsUWgUZA

 

I Know Who Holds Tomorrow

https://youtu.be/4GKNbmYOAow

 

 

 

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020

ระลึกถึงนักบุญซีริล แห่งอเล็กซานเดรีย

พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อ่าน :

พคค 2:2,10-14, 18-19

มธ 8:5-17

 

ความเชื่อ ที่นายร้อยโรมัน แสดงออกต่อพระเยซูเจ้า

ด้วยการกล่าวอย่างมั่นใจว่า ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียว

ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรค 

ทำให้พระเยซูรู้สึกประหลาดใจ

และ ยอมให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่นายร้อยร้องขอ

 

เพลงคร่ำครวญย้ำเตือน 

เมื่ออิสราเอล  ประชากรของพระเจ้า 

ถอยห่างจากความเชื่อ พวกเขาต้องพบกับ

ความทุกข์ยากลำบากในชีวิต

 

แม้นว่าจะพบอุปสรรคมากมาย 

ในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

แต่ท่านนักบุญซีริล ผู้เปี่ยมด้วยความเชื่อเข้มแข็ง มั่นคง 

สามารถนำพระศาสนจักร ที่เผชิญกับความขัดแย้ง

ในเรื่องข้อความเชื่อ กลับมาสู่เอกภาพ 

ผ่านทางสังคายนาที่เมืองเอเฟซัส

 

หมายเหตุ :

ความเชื่อที่ถูกต้อง  จะพาเราไปถูกทาง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 20 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน พคค :2,10-14,18-19 / มธ 8:5-17

ภายใต้ซากปรักหังพังของเมืองคาเปอร์นาอุม นักโบราณคดีได้ค้นพบเศษที่เหลือของศาลาธรรมเก่า พวกเขาเชื่อว่าการสร้างศาลาธรรม คงจะถูกสร้างโดยนายร้อยทหารโรมัน ตามทีนักบุญลูกาได้บันทึกไว้ (ลก 7:1-10) ประชาชนของเมืองคาเปอร์นาอุมได้บรรยายว่า นายร้อยคนนี้รักพวกชาวยิว (ลก 7:5) แม้ว่าชาวโรมันจะใช้กำลังทหารยึดครองแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาก็ให้ความเคารพต่อประเพณีของประชาชน ที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาณาจักร

แม้ว่า ประชาชนที่ถูกยึดครอง ต้องเคารพกฎหมายของชาวโรมัน และต้องถวายเครื่องสังเวยต่อองค์จักรพรรดิ เหมือนกับว่า พระองค์เป็นพระเจ้าองค์หนึ่ง  แต่พวกยิวได้รับการยกเว้นในเรื่องนี้  ชาวโรมันเคารพวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวยิว จึงใช้วิธีประนีประนอม โดยไม่ต้องถวายเครื่องบูชาต่อองค์จักรพรรดิ และเพื่อเป็นการแสดงความรู้คุณ บรรดาพระสงฆ์ของพระวิหารจะถวายเครื่องบูชาและคำสวดภาวนา ต่อองค์จักรพรรดิในกรุงเยรูซาเล็ม แม้ว่านายร้อยคนนี้ จะมีส่วนในการยึดแคว้นกาลิลี แต่เขาก็เคารพและมีความรักต่อชาวยิว

ระหว่างที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาที่เมืองคาเปอร์นาอุม นายร้อยคนนั้น ได้ส่งคนบางคนที่อาศัยในเมืองไปวิงวอขอพระเยซูเจ้าในนามของนายของคนใช้ของเขา ที่ใกล้จะเสียชีวิต แต่นายร้อยคนนั้นนไม่ได้ไปหาพระองค์ด้วยตนเอง และคอยดูแลคนใช้ของตน และเมื่อพระองค์ได้เสด็จมาที่บ้านของนายร้อยคนนั้น  เขาได้ต้อนรับพระองค์ และกล่าวว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้น ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรค” การกล่าวต้อนรับของนายร้อย เป็นการแสดงความเชื่อในพระเยซูเจ้าอย่างลึกซึ้ง จนพระศาสนจักรได้ใช้คำพูดนี้มาสวดการการรับศีลมหาสนิทในมิสซาว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้า โปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียว แล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์”.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

  

https://youtu.be/7zVf06Ph9us