วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

 

พระวาจาของพระเจ้า

เริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโต

ก็ต่อเมื่อเราฟังแล้ว

นำเอาไปปฏิบัติ

นำเอาไปเป็นชีวิตของเรา

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/r5mJ-zex4o4

 

https://youtu.be/Ito-jwHL7N8

 

พระเจ้าดีต่อฉัน

https://youtu.be/7EysH_CresM

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

2 พกษ 24:8-17

มธ 7:21-29

 

พระเยซูเจ้าทรงใช้อำนาจสอน และทำ 

ให้บรรดาศิษย์ได้เข้าใจชัดว่า

คนที่จะประสบความสำเร็จ 

มิใช่คนที่เอาแต่ พูดจาดี มีคำสรรเสริญเยินยอเจ้านาย

แต่เป็นคนท่ีรับฟัง คำสั่งสอน แล้วนำไปปฎิบัติ

ด้วยความซื่อสัตย์

 

อำนาจปกครองของกษัตริย์ เยโฮยาคีน อยู่ได้ไม่นาน 

ต้องมีการเปลี่ยนมือ ตกเป็นของคนอื่น 

เพราะการประพฤติ ปฎิบัติในทางที่ชั่วร้าย 

ใช้อำนาจในทางที่ผิดของตัวท่านเอง และคนใกล้ชิด

 

หมายเหตุ..

คนฉลาด...

ไม่ใช่แค่ฉลาดพูด แต่เข้าเรียนรู้จัก

นิ่งอย่างมีสติ รู้ในส่ิงที่ไม่ควรพูด 

และเลือกทำ สิ่งที่ต้องทำ ตามลำดับ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

 

วันพฤหัสที่ 25 มิถุนายน 20 

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน  2พกษ 24:8-17 / มธ 7:21-29

 

 มีบางคนสามารถจำข้อความจากพระคัมภีร์ได้เป็นอย่างดี และสามารถอ้างอิงให้แก่คนอื่นได้ทุกครั้ง พวกเขาอาจจะมีแรงจูงใจบางอย่าง แต่ก็นับว่าเป็นสิ่งดี ที่เขาได้อ่านพระวาจาของพระเป็นเจ้า และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น แต่การกระทำเช่นนั้นเพียงพอหรือไม่? และผลของการกระทำของพวกเขาเป็นอย่างไร? 

 

พระวาจาของพระเป็นเจ้าเพียงอย่างเดียว ไม่เป็นการเพียงพอ เพราะจะต้องมีกิจการที่ดีตามมา ในฐานะเป็นสานุศิษย์และผู้ติดตามพระเยซูเจ้า เราจะพูดซ้ำๆซากๆถึงพระวาจาของพระเป็นเจ้าอย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็นการเพียงพอ เพราะเราจะต้องลงมือกระทำตามพระวาจานั้น ต่อคนอื่นๆด้วย โดยไม่คำนึงถึงศาสนา เชื้อชาติ เพศ สถานทางสังคม เป็นต้น ต่อคนยากจนที่สุด พวกเขาจะต้องได้รับประสบการณ์ความรักของความช่วยเหลือด้วยความใจดี ด้วยความดี และด้วยความเคารพให้เกียรติ

 

 การศึกษาจากทั่วโลกแนะนำว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสามารถช่วยให้ครอบครัวยากจนได้รับสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน อาทิ อาหาร การดูแลสุขภาพ และการศึกษา โดยที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือนั้นก็ยังคงทำงานหนักแม้ว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือแล้วก็ตาม  ผลการศึกษานี้ได้ลบความกังวลที่ว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินรูปแบบนี้จะทำให้ผู้รับไม่พยายามช่วยเหลือตัวเอง นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า การช่วยเหลือรูปแบบนี้ได้ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ด้านโภชนาการ และการศึกษา รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวบุคคลและชุมชนเพื่อรับมือกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลให้ลดอัตราความยากจนและความเหลื่อมล้ำในที่สุด ชีวิตคนเราแสนสั้นเกินกว่า จะทำให้คนทุกคนพอใจ และเชื่อว่าไม่มีใครคนไหนทำได้ 

 

ถ้าคุณทำได้ จงช่วยผู้อื่น ถ้าคุณทำไม่ได้ อย่างน้อยจงอย่าทำร้ายผู้อื่น   จำไว้ว่า "ความทุกข์" และ "ความเจ็บปวด" ทั้งมวล ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา... เพื่อมอบ "คำสาป"  แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรา... เพื่อมอบ "คำสอน" จงมีความสุขทุกครั้งที่เจอคนไม่ชอบขี้หน้าคุณ ความสุขของคุณจะฆ่าคนพวกนั้นให้ตายเอง.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)