วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2020 สมโภชนักบุญยอห์น บัปติสต์ บังเกิด

 

 

 

อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่น
อย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อ
เพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า..
"ถ้าเจ้าเชื่อ เจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า"

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2020

สมโภชนักบุญยอห์น บัปติสต์ บังเกิด 

https://youtu.be/qI4CWasLQ40

 

https://youtu.be/yJggtjO3dFo

 

 พระทรงเลือก

http://youtu.be/OKsnSYPWq1I

 

 

 

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2020

สมโภชนักบุญยอห์น บัปติสต์ บังเกิด 

อ่าน :

อสย 49:1-6

กจ 13;22-26

ลก 1:57-66, 80

 

เพื่อทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จเป็นไป

เศคาริยาห์ และเอลีซาเบธ 

ที่เผชิญกับความขัดแย้ง มิได้ปล่อยให้

ความถูกใจ มีอิทธิพลเหนือ ความถูกต้อง

 

ในการทำงานของพระเจ้า แม้อิสยาห์ รู้สึกตามประสามนุษย์ว่า

ตัวเองทำงานเหนื่อยเปล่า เสียแรงเปล่า ไร้ประโยชน์

แต่เมื่อท่านตระหนักได้ว่า ท่านได้ทำงานร่วมกับ 

พระเจ้าผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงจัดเตรียมท่าน 

เพื่อให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ 

ท่านได้รับเกียรติยิ่งใหญ่จากพระเจ้า

 

กิจการอัครสาวกตอกย้ำ..

การที่ดาวิด เป็นที่พอใจของพระเจ้า

ได้รับการ เลือกสรรให้ทำหน้าที่ปกครออิสราเอลนั้น

เพราะท่านทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทุกประการ

 

หมายเหตุ..

เคล็ดลับความเสำเร็จ 

อยู่ที่ “เตรียมการ”

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

 

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 20 สมโภชการบังเกิดของน.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง

บทอ่าน  อสย49:1-6 / กจ 13:22-26 / ลก 1:57-66,80

นักบุญยอห์น บัปติสต์ได้บังเกิดมา เพื่อจุดประสงค์พิเศษ ที่พระเป็นเจ้าทรงมีแผนการไว้ และท่านได้อุทิศตนทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า อย่างครบถ้วน และยังเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า ท่านได้เติบโตขึ้นพร้อมกับพระจิตของพระเป็นเจ้าในตัว ได้ตอบกระแสเรียกของพระเป็นเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ ได้ชี้ให้ประชาชนรู้จักพระเยซูเจ้า ได้เชิญชวนประชาชนให้เจริญชีวิตบนเส้นทาง ที่พระเป็นเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ เพื่อให้รับพิธีล้างด้วยพระจิตเจ้า ที่พระเยซูเจ้า พระเมสสิยาห์จะประทานให้แก่พวกเขา แม้ยอห์น บัปติสต์จะมีโอกาสที่จะทำตัวเป็นพระเมสสิยาห์ ท่านก็ได้ประกาศว่า ท่านไม่ใช่ ท่านเป็นคนสุภาพ ถ่อมตน กล้าหาญ แน่วแน่ในการในการพูดความจริง แม้จะต้องเสี่ยงต่อการถูกประหารชีวิตก็ตาม

ชื่อของท่านมีความหมายว่า “พระเป็นเจ้าทรงพระทัยดี” ส่วนชื่อของบิดาของท่าน คือ เศคาริยาห์ ที่มีความหมายว่า “พระเป็นเจ้าทรงจดจำ” และเอลีซาเบธ มารดาของท่านมีความหมายว่า”คำสัญญาของพระเป็นเจ้าของข้าพเจ้า” เราจึงพอจะสรุปรายชื่อทั้งสามท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า พระเป็นเจ้าทรงจดจำและทำให้คำสัญญาของพระองค์สำเร็จไป และพร้อมกับพระเยซูเจ้า ที่ยอห์น ได้เตรียมทางของพระองค์ เพื่อเราจะได้เข้าถึงพระเป็นเจ้า ผู้ทรงพระทัยดี และเรามีความมั่นใจว่า ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอะไรก็ตาม พระเป็นเจ้าก็จะทำให้คำสัญญาของพระองค์สำเร็จไป”พระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเราจากเบื้องบน ดังแสงอรุโณทัย ” (ลก1:78)

ยอห์น บัปติสต์ไม่เคยทำอัศจรรย์ใดๆ แต่ท่านก็ยิ่งใหญ่กว่าบรรดาประกาศกในพระธรรมเก่า เมื่อพระเยซูเจ้าได้เสด็จลงไปในแม่น้ำจอร์แดน และได้รับพิธีล้างจากยอห์น พระองค์ทรงกระทำเช่นนั้น ไม่ใช่เพราะพระองค์ต้องการกลับใจ พระองค์ทรงกระทำพร้อมกับบรรดาประชาชน ที่ต้องการการให้อภัยบาป เพื่อรับโทษบาปแทนเรา สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากยอห์น บัปติสต์ คือ ยิ่งเราสารภาพบาปเร็วเท่าไร เราก็ยิ่งจะชนะบาปได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากเท่านั้น.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)