วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020 ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

 

 

 

 

พระแม่พรหมจารีย์มารีย์ ราชินีแห่งสวรรค์ 

และที่พึ่งของคนบาปทั้งหลาย …

โปรดรวบรวมทุกคนภายใต้ความคุ้มครองของพระแม่ 

โปรดนำทุกคนไปหาพระเยซูคริสตเจ้า 

พระบุตรของพระแม่ด้วยเทอญ

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020

ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

https://youtu.be/SgSETpWGK3Y

 

https://youtu.be/Gj7gMqhMm5Y

 

I’ll sing a hymn to Mary the Mother of My God

https://youtu.be/KLpIexoF-1A

  

 

 

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020

ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

อ่าน : 

อสย 61:10-11

ลก 2:41-51

 

ในฐานะมนุษย์ หยุดไม่ได้ที่จะกังวล 

วุ่นวายในจิตใจ ที่ต้องพลัดพรากกับบุตรของตน

แต่ในฐานะมารดาของพระบุตร และมนุษยชาติ

ดวงพระทัยอันเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ของพระนาง

พร้อมที่จะเก็บเรื่องราวทั้งหมด ไว้ในจิตใจของตน

เพื่อให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์พระเจ้า

 

ประกาศกอิสยาห์ ป่าวประกาศถึงจิตใจของคนที่เป็นสุข

ชื่นชมยินดีในพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดมาพราก

หรือทำให้ทุกข์ใจ เขาพัฒนา เจริญเติบโต 

นำความชอบธรรม สู่ผู้คนรอบข้าง

 

หมายเหตุ..

ภาวนาเป็นพิเศษสำหรับ

คณะภคิณีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 20 ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ พรหมจารี

บทอ่าน 2พศด 24:17-25 / ลก 2:41-51

ปฏิทินพิธีกรรมฉบับใหม่ได้ใส่วันฉลองดวงหทัยของพระนางมารีย์ทันทีในวันถัดไป ( วันเสาร์ ) หลังวันฉลองดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ทั้งนี้เป็นการกลับไปหาความศรัทธาภักดีของวันฉลองอย่างเดิม ทั้งนี้เพราะนักบุญ ยอห์น เอวแดส ในศตวรรษที่ 17 ได้เขียนไว้ว่าไม่ควรแยกหัวใจทั้งสองดวงนี้ออกจากกันในโครงสร้างของพิธีกรรม

ความศรัทธาภักดีต่อดวงหทัยของพระนางมารีย์นี้ได้แพร่หลายยิ่งขึ้น เป็นต้นหลังจากการประจักษ์มาของพระนางที่ฟาติมาในปี 1942 พระสันตะปาปาปีโอ 12 ทรงถวายมนุษยชาติแด่ดวงหทัยของพระนางมารีย์ และได้ทรงกำหนดให้ฉลองดวงหทัยนี้ในวันที่ 22 สิงหาคม แปดวันหลังจากฉลองแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เพื่อจะวิงวอนขอสันติภาพ

“ชนทุกชาติทุกสมัยจะเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นผู้มีบุญ” ( ลก 1:48 ) พระนางพรหมจารีได้ทรงทำนายถึงตัวพระนางเองไว้ล่วงหน้าในบทเพลง “มักญีฟีกัต” ( Magnificat ) คลังสมบัติอันไม่รู้จักหมดแห่งความรักและพระหรรษทานที่มีอยู่ในดวงหฤทัยของพระเยซูเจ้าก็มีอยู่เช่นเดียวกัน ในดวงหทัยของพระนางมารีย์ด้วย ตลอดระยะเวลา 9 เดือน ในครรภ์ของพระนาง หัวใจ ( = ชีวิต ) ของพระบุตรพระเป็นเจ้าที่ได้เสด็จลงมารับเอาเนื้อหนังก็ได้เต้นไปตามจังหวะพร้อมกับของพระนางมารีย์ นี่แหละที่เป็นสายสัมพันธ์ที่ไม่เคยขาดจากกันเลย และยิ่งได้รับการกระชับให้แน่นแฟ้นแข็งแรงยิ่งขึ้น เมื่อพระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งวิญญาณและร่างกาย

ในบูชามิสซา ผู้ที่เป็นประธานได้กล่าวทักทายกับสัตบุรุษด้วยคำกล่าวทักทายเดียวกับที่เทวทูตได้ทักทายพระนางมารีอา โดยกล่าวว่า “พระเจ้าสถิตกับท่าน” และเวลาที่เรารับศีลมหาสนิท หัวใจของเราก็ได้กลายเป็นเหมือนกับหัวใจของพระนาง คือเช่นเดียวกับพระนางและพร้อมกับพระนาง เราได้กลายเป็นผู้ประกาศพระคริสตเจ้าให้กับบรรดาพี่น้องของเรา 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

https://youtu.be/Zf65d-G9PZw