วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020 สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 


 ข้าแต่ดวงพระทัย 

ขอโปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์โดยสมควร 

ป่านนี้ .. ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักพระองค์

ขอโปรดให้ข้าพเจ้าเริ่มรักและหลีกหนี

สิ่งที่เป็นที่เคืองพระทัยพระองค์ด้วยเถิด พระเจ้าข้า

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

https://youtu.be/FOs3m9TJWMI

 

 

https://youtu.be/FOs3m9TJWM

 

 โอ้พระหทัย

https://youtu.be/L7WWTV4MuFo

 

 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

อ่าน :

ฉธบ 7:6-11

1 ยน 4:7-16

มธ 11:25-30

 

หัวใจของพระเยซูเจ้า ที่ใกล้ชิดกับพระบิดาชี้ชัด

ถึงความเป็นหนึ่งเดียวในความรัก 

ทำให้พระองค์มีใจสุภาพ อ่อนโยน และถ่อมตน

ใครที่เข้ามาหา จึงรู้สึกผ่อนคลาย 

พบกับสันติสุข

 

โมเสส ย้ำเตือนประชากรของพระเจ้า ถึง

ความรักมั่นคง ที่พระเจ้ามีต่อประชากรของพระองค์นั้น

คือความซื่อสัตย์ ในการรักษาพันธสัญญา 

 

จดหมายนักบุญยอห์น ตอกย้ำ ..

ความรัก ทำให้เราเห็นพระเจ้า 

ความรักของพระเจ้าในตัวเราจะสมบูรณ์

เมื่อเรารัก เพื่อนพี่น้อง 

 

หมายเหตุ..

ความรัก ไม่เคยเปลี่ยนคุณค่า

เวลา ไม่เคย เปลี่ยนใคร

มีแต่คน ที่เปลี่ยนไป 

เพราะถ้าคน หมดใจ

อะไร อะไร มันก็เปลี่ยนแปลง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 20 สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

บทอ่าน ฉธบ 7:6-11 / 1ยน 4:7-16 / มธ 11:25-30

พระวรสารของนักบุญมัทธิวกล่าวถึงความมีพระทัยเมตตาสงสารของพระองค์ว่า เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชน ก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยง แล้วพระองค์ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด”

          พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สิบสองคนเข้ามาพบ ประทานอำนาจให้เขาขับไล่ปีศาจ ให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิด...“...จงไปประกาศว่าอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว จงรักษาคนเจ็บไข้ จงปลุกคนตายให้กลับคืนชีพ จงรักษาคนโรคเรื้อนให้สะอาด จงขับไล่ปีศาจให้ออกไป ท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทนก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วย” (มธ.9:36-38 ; 10 : 1,7-8)

ข้าแต่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณความรักของพระองค์ ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ พระหฤทัยของพระองค์ เป็นแบบอย่างของความรัก ที่ไม่มีขอบเขต ของพระตรีเอกภาพ สำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย  โปรดเผยแสดงรอยแผล พระหฤทัยของพระองค์ อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อรักษาความเจ็บป่วยทุพพลภาพฝ่ายกาย  และจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะพระองค์สัญญาว่า  สถานที่ใดที่มีพระรูปของพระองค์ ตั้งบูชาไว้เพื่อแสดงความเคารพรักพระองค์จะอวยพรแก่บุคคลและครอบครัวนั้น 

ขอโปรดพิทักษ์รักษาพวกเขาให้พ้นจากบาป และความตายนิรันดร

โอ้ พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า พระองค์ คือ แหล่งกำเนิดพระหรรษทานและพระพรทุกประการ ข้าพเจ้าบูชาพระองค์ รักพระองค์ และ ในวันนี้ ถวาย คำภาวนา, การงาน, ความยินดี, และ ความทุกข์ยาก แด่พระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้าเป็นคนสุภาพถ่อมตน อดทน บริสุทธิ์ใจ และนบนอบน้ำพระทัยของพระองค์ โปรดพิทักษ์รักษาข้าพเจ้าให้พ้นภัยอันตรายทุกชนิด โปรดประทานสุขภาพดี ทั้งกายและใจ แก่ข้าพเจ้า ขอให้ความรักและสันติสุขของพระองค์สถิตกับข้าพเจ้าเสมอไป อาแมน  

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)