วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดาการอธิษฐานภาวนา

ไม่ใช่การสวดมนตร์ หรือพูดซ้ำ ๆ 

แต่เป็นการพูดคุยกับพระเจ้า 

… เหมือนลูกคุยกับพ่อ 

พระเจ้าข้า … โปรดทรงสอนลูก

ให้อธิษฐานภาวนาเถิด

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 11  เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/f0vvAKjIhE8

https://youtu.be/e6C2yVJrUFk

 ข้าแต่พระบิดา

http://youtu.be/j_AH3X5gtk4

The Lord's Prayer (Our Father)

https://youtu.be/3pe0XrCKjqM

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 11  เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

บสร 48:1-14

มธ 6:7-15

 

พระเยซูเจ้าทรงสอนวิธีการภาวนา

ให้กับบรรดาศิษย์ ด้วยการย้ำว่า

อย่าเอาแต่พูดซ้ำ ๆ ไร้จุดหมาย 

แต่จงใช้ชีวิตให้เป็นการภาวนา 

ด้วยการสรรเสริญพระเจ้า ขอโทษเมื่อทำผิด

ให้อภัยด้วยใจสงบ

 

บุตรสิรา ชื่นชมชีวิตภาวนาของเอลียาห์

แสดงออกในวาจาที่เฉียบคม พร้อมกับ

กิจการอัศจรรย์จำนวนมากที่ท่านได้ทำ

 

หมายเหตุ..

อย่าภาวนาให้มีชีวิตที่สบาย

แต่จงภาวนาให้เข้มแข็ง

เพื่ออดทนต่อความทุกข์ยากลำบาก

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน 20 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน บสร 48:1-14 / มธ 6:7-15

“ท่านทั้งหลายจงภาวนาตามอย่างนี้ว่า…..ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย……..ฯลฯ” พวกเขาต่างจดจำถ้อยคำเหล่านี้อย่างดีและพากันสวดภาวนาบทนี้อยู่เสมอ และภาวนาตลอดมา บทภาวนานี้เป็นบทภาวนาที่ดีที่สุด แต่ว่าแม้จะดีสักเท่าไร ถ้าผู้สวดสวดแบบแผ่นเสียง หรืออย่างนกแก้ว ก็ไม่มีประโยชน์อะไร  พระเยซูตรัสว่า “จงอธิฐานตามอย่างนี้..” หมายความว่า ไม่ใช่สวดตามคำที่ให้ไว้นี้อย่างเดียว แต่ต้องกระทำตามทุกสิ่งที่อยู่ในคำภาวนานี้ด้วย นี่คือการเข้าหาพระเจ้า คือเข้าหาด้วยความคิดและด้วยใจปรารถนาที่จะอยู่กับพระองค์ คิดถึงพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นบิดา ประการแรกจงคิดพระสิริรุ่งโรจน์และน้ำพระทัยของพระองค์ จากนั้นจึงทูลวอนขอสิ่งต่างที่ต้องการด้วยความไว้วางใจต่อพระองค์บทภาวนานี้มีความหมายในทุกประโยค ดังนั้นเราควรศึกษาแต่ละประโยคอย่างดี

พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ทรงขอร้องให้บรรดาคริสตชนทั่วโลก ได้ร่วมใจกับพระองค์ ให้สวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ในท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยพระองค์ได้ตรัสว่า “บรรดาพี่น้องชายหญิงทั้งหลาย วันนี้ พวกเรามารวมตัวกัน พร้อมกับบรรดาคริสตชนทั่วโลก ให้สวดภาวนาพร้อมกัน วอนขอพระบิดาเจ้า ที่เป็นบทภาวนาที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสอนเรา พระองค์ได้ทรงเชิญชวนให้ทุกคนร่วมใจกับพระองค์ ที่การถ่ายทอดสดตอนเที่ยงวัน จากห้องสมุดในกรุงวาติกัน โดยพระองค์ได้ทรงสวดภาวนาว่า “ในฐานะเป็นบุตรที่ไว้วางใจ เราหันมาพึ่งพระบิดาเจ้า เรากระทำทุกวัน วันละหลายๆครั้ง  แต่บัดนี้ ให้เราปรารถนาที่จะวิงวอนขอพระเมตตาสำหรับมนุษยชาติ ที่พยายามต่อสู้กับโรคระบาดโควิด 19 และเราจะสวดภาวนาพร้อมกัน ระหว่างสมาชิกของพระศาสนจักร และกลุ่มคริสตชน ทุกวัฒนธรรม ทุกอายุ ทุกภาษา และทุกชาติ ให้เราสวดภาวนาสำหรับผู้เจ็บป่วยและครอบครัวของพวกเขา สำหรับสุขภาพของบรรดาผู้ที่ดูแลพวกเขา เพื่อผู้มีอำนาจ ผู้ออกกฎหมาย บรรดาจิตอาสา ที่ทำงานด้วยความเสียสละ วันนี้ เราเฉลิมฉลองพระวจนาตถ์ทรงปฏิสนธิในครรภ์ของพระแม่มารีย์ ที่ตอบรับการเป็นพระมารดาของพระผู้ไถ่.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)