วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

 

 

ขอพระเจ้าทรงนำลูกในวันนี้ …

และขอทรงนำลูกอีกในวันพรุ่งนี้ …

ขอให้ทุกวันในชีวิตของลูก …

เป็นชีวิตที่มีพระองค์ทรงนำตลอดไป อาแมน

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/fL8un1n7x_4

 

https://youtu.be/saQvNG3HUIM

 

One Day At A Time

https://youtu.be/IOfPQReS6vU

 

 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

2 พกษ 2:1,6-14

มธ 6:1-6,16-18

 

พระเยซูเจ้าทรงเตือนบรรดาศิษย์ถึง

การปฎิบัติศาสนกิจ อย่าทำเพียงเพราะต้องการโอ้อวด

แต่จงทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

 

เมื่อเอลียาห์ และเอลีชา ทำหน้าที่ของตน

ในการนำคนให้มาถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์

พวกท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพระเจ้าเช่นเดียวกัน

 

หมายเหตุ.

คนมี ไม่จำเป็นต้องอวด

เพราะคนชอบอวด มักไม่เคยมีมาก่อน..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 20 

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2พกษ 2:1,6-14 / มธ 6:1-6,16-18

 

 “จงมีความเชื่อในพระเจ้าเถิด”  พระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนบรรดาศิษย์ว่า "จงมีความเชื่อในพระเจ้าเถิด" ประโยคสั้น ๆ นี้มีความหมายมาก บรรดาศิษย์ต้องมั่นใจว่า ความเชื่อคืออะไรและพระเจ้าทรงเป็นผู้ใด ความเชื่อของบรรดาศิษย์ต้องสอดคล้องมากที่สุดกับพระบุคคลที่เขาเชื่อ เขาต้องมีพระเจ้าอยู่ต่อหน้าของตนเสมอ คือพระเจ้ายิ่งผู้ใหญ่ผู้ทรงมีความรักและทรงพลานุภาพอย่างไร้ขอบเขต

 

 พระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งทุกอย่าง ทรงมีอำนาจอย่างไร้ขีดจำกัด ทรงเข้าถึงและมองเห็นทุกสิ่ง ทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ไม่ทรงมีข้อจำกัดใด ๆ ทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทำไม่ได้ ดังนั้น พระเจ้าที่คริสตชนเข้าใจต้องเป็นพระบุคคลผู้ทรงชีวิตและอยู่ต่อหน้าเขาเสมอ      ไม่เป็นเพียงความคิด แต่ต้องเป็นบุคคล ที่ใจมนุษย์ค้นหาในการอธิษฐานภาวนา 

 

         คริสตชนต้องมีความไว้วางใจแท้จริงในพระเจ้า ไม่ใช่เพียงความรู้สึกเลื่อนลอย และไม่มีความชัดเจน เขาต้องไว้ใจในพระองค์อย่างไร้เงื่อนไขและไร้ขอบเขต โดยไม่หวาดกลัวสิ่งใดและมีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่ว่าเขาประสบความดีหรือความชั่วร้าย ไม่ว่าในชีวิตหรือในความตาย คริสตชนต้องไว้ใจพระอานุภาพและความรักของพระองค์ในทุกสถานการณ์ เขาจะไม่เรียกร้องสิ่งใดจากพระองค์ และไม่สงสัยในพระองค์เลย สิ่งที่เหมาะสมสำหรับพระเจ้า คือ ความไว้วางใจโดยสิ้นเชิง พระเยซูเจ้าจึงตรัสถึงท่าทีพื้นฐานที่บรรดาศิษย์ต้องมีเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เป็นท่าทีของผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์โดยปราศจากเงื่อนไข เราไม่สามารถปฏิบัติตามคำเชื้อเชิญของพระองค์ที่ว่า 

 

"จงมีความเชื่อในพระเจ้าเถิด" ได้ทั้งหมดในครั้งเดียว แต่เป็นภารกิจที่เราจะต้องปฏิบัติทุกวัน และเป็นจุดมุ่งหมายถาวรของชีวิต อย่างไรก็ตาม เราต้องรู้ตั้งแต่แรกว่า การดำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายนี้เรียกร้องสิ่งใด... “โปรดทรงเอาถ้วยนี้ไปจากข้าพเจ้าเถิด อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า     แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด”นี่เป็นความเชื่อแท้จริงในพระเจ้า ซึ่งแสดงออกในการยอมรับพระอานุภาพ อันไร้ขอบเขตของพระองค์ และแสดงความไว้วางใจในพระองค์

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)