วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2020

 

 

ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...

คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเอง

เพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขา

ถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพระองค์

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 9  เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/UpxT0Vbu9LU

 

 

พระเจ้าทรงเป็นความรัก

https://youtu.be/hSCf9orGmCg

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2020

อ่าน :

2 ทธ 2:8-15

มก 12:28-34

 

สำคัญยิ่งใหญ่กว่าความรู้ คือ ความรัก

เมื่อธรรมาจารย์ผู้ทรงความรู้ ต้องการคำตอบ

จากพระเยซูว่า อะไรสำคัญที่สุดในบทบัญญัติ

พระเยซูเจ้าทรงทำให้เขาตระหนักด้วยการตอบชัดว่า

คือ ความรัก “ที่สุด”...ต่อพระเจ้า..

สุดกำลัง สุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา

และรักเพื่อนพี่น้องอย่างที่รักตัวเอง

 

นักบุญเปาโลเป็นตัวอย่างให้ทิโมธี ..ได้เข้าใจว่า

ความรักต่อพระเจ้า เป็นแรงผลักดันให้ท่าน

ยอมที่จะทำทุกสิ่ง แม้ต้องทนทุกข์ 

 

หมายเหตุ..

ความรู้ อยู่ที่การใช้ 

ประสบการณ์ สติปัญญาเพื่อค้นหา

แต่ความรัก ต้องใช้ทั้งหมดของชีวิต

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 20 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2ทธ 2:8-15 / มก 12:28-34

“ท่านจะต้องรักพระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนนักตนเอง” (มก.12.30) พระเยซูเจ้าทรงอ้างคำสอนในพันธสัญญาเดิมของชาวยิวที่รักษาลัทธิเอกเทวนิยม เป็นข้อความที่พระองค์ยกมาจาก “Shema” ซึ่งเป็นการแสดงความเชื่อของชาวยิว (ฉธบ 6.4-5) ที่ว่า “อิสราเอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า (Kyrios – คำกรีก – Adonai – คำฮีบรู เป็นคำที่ชาวยิวใช้ขานพระนามพระเจ้าดดยเลี่ยงไม่ใช้พระนาม “พระยาเวห์” โดยตรง)

เปาโลจะเตือนคนต่างศาสนาให้กลับใจมาหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิตแต่พระองค์เดียว (กจ 14.15 / ธส 1.9 ) ตามทัศนะของเปาโล กิจการทั้งหมดของพระเยซูเจ้ามาจากพระเจ้า และนำไปหาพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงทำให้กิจการเหล่านั้นส่งเสริมพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า (รม. 8.28-30 ; 16.27 / 1 คร. 1.30  ;15.28 / ฟป. 2.11/ 1 ทธ 2.3-5 / ฮบ 1.11-13) ส่วนพระวรสารของยอห์นก็สอนเรื่องเอกเทวนิยม แต่ใช้วิธีต่างกัน คือพูดว่า พระเยซูเจ้าทรงมาจากพระบิดา (ยน. 3.17,31 / ยน. 6.46)  และจะทรงกลับไปหาพระบิดา (ยน. 7.33/ ยน 13.3 / 14.6) พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา (ยน. 10.30 / 12.45 / 14.9 / 17.22)

พระเยซูเจ้าทรงนำถ้อยคำที่ประกาศกโฮเชยาว่า "เราประสงค์ความรักมั่นคง ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา เราประสงค์ความรู้ในพระเจ้ายิ่งกว่าเครื่องเผาบูชา" (ฮชย. 6.6) นี่คือแก่นแท้ของพระคัมภีร์ คือ พระองค์ตรัสเรียกมัทธิว คนเก็บภาษีที่ชาวยิวถือว่าเป็นคนบาป  

ฟาริสีไม่พอใจที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะอาหารกับเขา พระองค์จึงตรัสตอบว่า "คนสบายดี ไม่ต้องการหมอ คนป่วยต่างหากที่ต้องการ จงไปกเรียนรู้พระวาจาของพระเจ้าที่ว่า เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่เครื่องบูชา" บทสรุปของคำสั่งสอนแห่งศาสนาคริสต์ นั่นคือ ความรักในพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์อย่างสุดหัวใจ สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มพูนคุณค่าให้กับการสรรเสริญและปฏิบัติกิจศรัทธาอย่างแน่นอน.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)