วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

 

 

 

พระเจ้าข้า  ลูกเชื่อในพระองค์ 

ลูกกราบนมัสการพระองค์  

ลูกวางใจในพระองค์และรักพระองค์  

ลูกกราบขออภัยโทษแทน ..

ผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์  ไม่นมัสการพระองค์ 

ไม่วางใจในพระองค์ และไม่รักพระองค์

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020 

สัปดาห์ที่ 6  เทศกาลปัสกา

https://youtu.be/l80iIkNdjNo

 

https://youtu.be/ve1D9tqVvH4

 

 ภาวนา

http://youtu.be/6D90Wp1RL9I

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020

สัปดาห์ที่ 6  เทศกาลปัสกา

อ่าน :

กจ 18:1-8

ยน 16:16-20

 

พระเยซูเจ้าทรงให้กำลังใจศิษย์ 

แม้บางครั้งในงานแบ่งปันข่าวดี ศิษย์อาจจะต้อง

ร้องไห้ เศร้าโศก จากพันธกิจ แต่ชีวิต

ที่มั่นคงในความเชื่อ จะเปลี่ยนความทุกข์ เศร้าโศกเหล่านั้น

ให้กลับกลายเป็นความชื่นชมยินดี

 

นักบุญเปาโล ใช้เวลาของท่านตรากตรำ ทำงาน

เพื่อเลี้ยงชีพ พร้อมกับการประกาศข่าวดี

ความสุข ความชื่นชมยินดีจากการลงทุนลงแรงของท่าน

คือ การได้เห็นพัฒนาการที่เจริญเติบโตของกลุ่มคริสตชนในที่ต่างๆ

 

หมายเหตุ..

อยากเปลี่ยนชีวิต..

ให้เริ่มที่การเปลี่ยนความคิด

แล้วลงมือทำ..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคม 20 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

บทอ่าน กจ 18:1-18 / ยน 16:16-20

ทำไมพระเยซูเจ้าจึงจากบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ สี่สิบวันหลังจากที่ได้ทรงกลับคืนชีพแล้ว? จำนวนสี่สิบเป็นจำนวนเลขที่มีความหมายสำคัญในพระคัมภีร? โมเสสได้ขึ้นไปบนภูเขา เพื่อเฝ้าพระเป็นเจ้าเป็นเวลาสี่สิบวัน เพื่อสวดภาวนาและทำพลีกรรม ประชากรอิสราเอลได้เดินทางในทะเลทรายเป็นเวลาสี่สิบปี ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา เอลียาห์ได้จำศีลอดอาหารนานสี่สิบวันในทะเลทราย ขณะที่เดินทางไปยังภูเขาของพระเป็นเจ้า พระเยซูเจ้าได้ประจักษ์แก่บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ เป็นเวลาหลายครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจแก่พวกเขาว่า พระองค์ได้ทรงกลับคืนชีพอย่างแท้จริง เพื่อเตรียมตัวพวกเขา ให้ทำพันธกิจองพระองค์ต่อไป 

การจากไปและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า เป็นทั้งการสิ้นสุด และการเริ่มต้นสำหรับบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ขณะที่เป็นการสิ้นสุดของการประทับอยู่ของพระองค์ กับบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ มันก็เป็นการเริ่มต้นของการประทับอยู่ของพระองค์ กับพวกเขา ในสถานภาพใหม่ พระเยซูเจ้าได้ทรงสัญญาว่า พระองค์จะอยู่กับพวกเขาเสมอไป จนถึงวันสิ้นโลก (มธ 28:20) บัดนี้ ขณะที่พระองค์ได้รับเกียรติมงคลและได้กลับคืนชีพ ในฐานะเป็นพระเป็นเจ้าและพระผู้ไถ่ พระองค์ได้เสด็จขึ้นสวรรค์ ประทับอยู่เบื้องขวาของพระบิดาเจ้าบนสวรรค์ พระองค์ได้สัญญาว่า จะส่งพระจิตเจ้ามายังพวกเขา เพื่อเจิมพวกเขาด้วยพลังจากเบื้องบน ในวันสมโภชพระจิตเสด็จลงมา เมื่อพระเยซูเจ้าได้จากบรรดาอัครสาวกของพระองค์ พวกเขาไม่ได้ถูกละทิ้งไว้ในความทุกข์หรือความเศร้าโศก ตรงข้าม พวกเขาเต็มไปด้วยความยินดี และรอรับการเสด็จมาของพระจิตเจ้า “ข้าแต่พระเยซูเจ้า อาศัยพระพรของพระจิตของพระองค์ ซึ่งทำให้พวกลูกเต็มเปี่ยมด้วยจิตใจแห่งการสรรเสริญและความยินดี ที่ไม่มีความทุกข์ใดๆในโลกนี้ทำลายได้ โปรดทำให้ลูกเต็มเปี่ยมด้วยความยินดีของการกลับคืนชีพของพระองค์ และช่วนให้ลูกเจริญชีวิต พร้อมกับการสรรเสริญ และโมทนาคุณพระองค์  โปรดให้ลูกเป็นประจักษ์พยานถึงความยินดีแห่งพระวรสาร ต่อทุกคนด้วยเทอญ.”

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)