วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

 

 

 

องค์พระผู้เป็นเจ้า

ทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่

สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอ 

จงเดินในสันติสุขเถิด …

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

https://youtu.be/yvppd80d4gw

https://youtu.be/oDTcsWRXvwc

 ความรักมั่นคง

http://youtu.be/8NU6ClgZU_E

 

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

อ่าน :

กจ 16:11-15

ยน 15:26-16:4

 

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาศิษย์ถึง 

ความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า และ

ความถ่อมตนสำหรับบรรดาศิษย์ ที่ได้ร่วมในพันธกิจ

กับพระเยซูตั้งแต่แรกเริ่ม ความมั่นคงในความเชื่อ

จะเป็นพลังให้ศิษย์เผชิญปัญหาที่คลางแคลงใจ

 

กิจการอัครสาวกชี้ให้เห็น พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกับ

อัครสาวก ในพันธกิจการประกาศข่าวดี ด้วยการเปิดใจ

ใครก็ตามที่พวกเขา นำข่าวดีไปมอบให้ด้วยใจที่เชื่อมั่น

 

หมายหตุ..

การจะประสบความสำเร็จ

จงมั่นคงในการตัดสินใจ..

แต่ยืดหยุ่นในการกระทำ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันจันทร์ที่ 18  พฤษภาคม 20 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

บทอ่าน กจ 16:11-15 / ยน 15:26-16:4

“องค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดใจนาง ให้ยอมรับถ้อยคำของเปาโล” พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัยการกลับใจที่แท้จริง และนี่เป็นเงื่อนไข ที่พระองค์ทรงแสวงหาหัวใจที่เปลี่ยนแปลงจริงๆ ลิเดียเป็นชาวเมืองธิอาทิรา เป็นคนขายผ้ากำมะหยี่สีม่วงแดง นางไม่ใช่คนดี แม้บางครั้งเธอเคยทำสิ่งดีดีหลายอย่าง เราอาจจะคิดว่า เธอเคยรู้จักพระเป็นเจ้ามาก่อน และเราอาจจะคิดถูกก็ได้ ในกรณีของลิเดีย พระเป็นเจ้าได้ทรงทำงานในตัวเธอ ก่อนที่เธอจะพบกับเปาโล ในกรณีของคนอื่น พระเป็นเจ้าสามารถจะเตรียมคนที่จะนมัสการพระองค์ไว้ก่อน เพื่อเกียรติมงคลของพระองค์ และถ้าคนบาปจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นผู้นมัสการพระองค์ โดยการเปลี่ยนหัวใจของเขานั้นเอง

เนื้อหาที่สำคัญของบาปและความชั่วร้าย คือ การที่ใครคนใดคนหนึ่งนมัสการสิ่งอื่นหรือคนอื่นในหัวใจ ที่ไม่ใช่พระเป็นเจ้า เพราะฉะนั้น ความศักดิ์สิทธิ์ เราต้องเปลี่ยนใจ แล้วจึงเปลี่ยนความประพฤติ ในการอบรมลูกหลาน เราต้องให้พวกเขาเปลี่ยนใจก่อน ไม่ใช่การบังคับให้พวกเขาประพฤติตัวให้ถูกต้อง การประพฤติดีเป็นสิ่งสำคัญ แต่เป็นเพียงการแสดงออกที่ผิวเผินเกินไป เพราะความประพฤติที่พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัย ต้องออกมาจากใจ คนไม่ดีอาจจะทำสิ่งดีดีได้ในบางครั้ง แต่การประพฤติตัวเป็นคนดีอย่างเดียว ไม่เป็นการเพียงพอ พ่อแม่บางคนเข้าใจผิดในเรื่องนี้ เมื่อคิดว่า ถ้าลูกๆกระทำหรือประพฤติตามที่พ่อแม่ต้องการแล้ว ก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว

ถ้าพระเป็นเจ้าทรงต้องการให้ลิเดียหรือใครคนใดคนหนึ่งได้รับความรอด ก่อนอื่น พระองค์จะต้องทำให้เขามีใจรักในพระวรสาร ที่จะมีความประพฤติตามมา ดังนั้น ใจของเราจะต้องมีพื้นฐายด้วยการเดินพร้อมกับพระคริสตเจ้า ในกรณีของลิเดีย เราจะเห็นว่า เมื่อใจของเธอเปลี่ยน สิ่งที่เธอทำต่อไป คือ ความประพฤติของเธอก็สอดคล้องกับใจของเธอ “ถ้าท่านคิดว่า ดิฉันเป็นผู้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว จงมาพักที่บ้านของดิฉันเถิด”

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)