วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2020 ฉลองนักบุญมัทธีอัส อัครสาวก

 


ความรักต่อโลก....

ทำให้คนยิ่งเหนื่อย ยิ่งล้า

แต่ยิ่งแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

ก็จะยิ่งมีกำลัง มีพลัง มีชัยชนะ

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2020

ฉลองนักบุญมัทธีอัส อัครสาวก

https://youtu.be/5kmHz1T3X0A

 

https://youtu.be/C_sue4l7UX4

 

Lead Me Lord

https://youtu.be/HaXLlPxm-M4

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2020

ฉลองนักบุญมัทธีอัส อัครสาวก

อ่าน :

กจ 1:15-17,20-26 

ยน 15:9-17

 

เมื่อพระเยซูเจ้าเลือกศิษย์ มอบภารกิจให้ไปทำ..

บัญญัติสำคัญ ประการเดียวที่พระเยซูเจ้าสั่งคือ

... “จงรักกัน”..เหมือนอย่างที่เรารักท่าน..

ไม่มีใคร มีความรักย่ิงใหญ่ กว่าการสละชีวิตของตน

เพื่อมิตรสหาย

 

จิตตารมณ์ ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวของบรรดาศิษย์

แสดงออกในการ “อธิษฐานภาวนาร่วมกัน”..

ก่อนที่จะจับฉลาก เลือกศิษย์เข้ามาทำหน้าที่

แทนยูดาส ที่ได้ทรยศต่อพระเยซูเจ้า

 

ประสบการณ์ การติดตามพระเยซูเจ้าด้วยความรัก

ความเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาอัครสาวกคนอื่น ๆ 

ทำให้นักบุญมัทธีอัส ได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้า

ให้เข้ามาแทนที่ยูดาส

 

หมายเหตุ...

“มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา...

แต่เราได้เลือกท่าน”

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 14 พฤษภาคม 20 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา นักบุญมัทธีอัส อัครสาวก

บทอ่าน กจ 1:15-17,20-26 / ยน 15:9-17

คำสั่งของพระเยซูเจ้าไม่เรียกร้อง และไม่หนักเกินไปสำหรับผู้ที่รู้จักความรักและความเมตตาของพระองค์ พระองค์ได้ทรงประทานพระจิตของพระองค์ให้แก่เรา และเปลี่ยนแปลงหัวใจของเรา ให้คล้ายกับพระหฤทัยของพระองค์ นักบุญเปาโลได้เตือนเราว่า “ความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวัง เพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา ได้หลั่งความรักของพระเจ้า ลงในดวงใจของเรา” (รม 5:5) พระเยซูเจ้าได้ทรงประทานพระบัญญัติใหม่ให้แก่บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ที่เป็นวิถีทางแห่งความรัก และการรับใช้ ที่ได้รับพลังจากพระจิตเจ้า เราได้รับกระแสเรียกให้รักและรับใช้คนอื่น อย่างที่พระเยซูเจ้าทรงรักเรา ด้วยความรัก ด้วยความใจดี และด้วยความเมตตา พระองค์ได้ทรงพิสูจน์ความรักนี้ ด้วยการสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา ด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เราจะพิสูจน์ความรักของเราต่อพระเป็นเจ้า และให้เราเพิ่มพูนความรู้ และความรักอันไม่สามารถหยั่งรู้ได้อย่างไร? เราต้องทำตามพระองค์ ด้วยการยอมรับแบกไม้กางเขนทุกวัน ไม้กางเขนในชีวิตของฉันคืออะไร? เมื่อความประสงค์ของเราตรงกับพระประสงค์ของพระองค์ ที่ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ ถ้าเรายอมรับวิถีทางแห่งความรัก ความจริง และปรีชาญาณของพระเป็นเจ้า เราจะพบว่า ความยินดีและเสรีภาพที่จะรัก รับช้า และการยอมสละชีวิตเพื่อคนอื่น 

เนื่องจากยูดาส อิสคารีโอท ได้ขายพระเยซูคริสต์ให้แก่พวกศัตรูเป็นราคา 30 เหรียญและต่อมาได้ผูกคอตาย (มธ.27.5) จำนวนอัครสาวกจากสิบสองคนจึงลดลงเหลือเพียงสิบเอ็ดคน อัครสาวกจึงประชุมตกลงเลือกอัครสาวกคนใหม่มาแทนที่ว่างให้ครบสิบสอง   โดยต้องเป็นผู้ที่อยู่กับพวกอัครสาวกมาก่อนตลอดเวลา ที่พระเยซูคริสต์ยังอยู่กับพวกเขา ตั้งแต่พระองค์ทรงรับพิธีล้างจากยอห์น บัปติสต์ จนถึงวันเสด็จขึ้นสวรรค์ และต้องเป็นพยานยืนยันการกลับคืนพระชนม์ มีผู้เสนอยอแซฟ(บาร์ซับบาส)อีกคนหนึ่งชื่อมัทธีอัส พวกอัครสาวกจึงอฐิษฐานภาวนาและจับสลาก ได้แก่มัทธีอัส(กจ.1.21-26).

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)