วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2020 ฉลองพระแม่เจ้าแห่งฟาติมา

 


ทุกๆวัน...จงปรารถนา

ชีวิตอย่าง "พระคริสต์"

เพราะนั่นแหละคือ..ที่สุดของชีวิต

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2020

ฉลองพระแม่เจ้าแห่งฟาติมา

https://youtu.be/xKwki1qpex4

 

https://youtu.be/ZFxsr0ZuGyQ

 

Dear Lady Of Fatima

https://youtu.be/hnjuC0Zf4_s

 

 

 

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2020

ฉลองพระแม่เจ้าแห่งฟาติมา

อ่าน :

กจ 15:1-6

ยน 15:1-8

 

พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับศิษย์ ในพันธกิจ

“ถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย”

ผู้ที่ดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ในเขา

ก็ย่อมเกิดผลมาก

 

เปาโลและบารนาบัส ตระหนักว่า

กิจการของการประกาศข่าวดีที่เกิดผลนั้น

เป็นเพราะ พวกตน ได้ทำงานร่วมกับพระเจ้า

แม้นมีปัญหาบ้าง ก็ไม่สร้างความหนักใจ

 

หมายเหตุ..

ผลดี ย่อมมาจาก ต้นที่ดี

ต้นจะดีได้ จำเป็นต้องมีการดูแลที่ดีด้วย

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

“พลังแห่งพระวาจา” 

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2020

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปสกา

การประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา

 

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

 

“กิ่งองุ่นเกิดผลด้วยตนเองไม่ได้ ถ้าไม่ติดอยู่กับเถาองุ่น... (ยน 15:1-8)

 

การพบชีวิตนิรันดร์นั้น

ไม่ได้ขึ้นกับการเข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุหนัต

ไม่ได้ขึ้นกับการไปวัดทุกอาทิตย์

ไม่ได้ขึ้นกับการปฏิบัติศาสนกิจครบถ้วน

 

แต่การพบชีวิตนิรันดร์นั้น

อยู่ที่ชีวิตที่รักษาไว้

ซึ่งความสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าต่างหาก

 

แม้ฉันจะเป็นนักบวช

แม้ฉันจะเป็นพระสงฆ์

แม้ฉันจะเป็นคริสตชนที่ไปวัดทุกอาทิตย์

ปฏิบัติศาสนกิจครบถ้วนก็เถอะ

 

แต่ชีวิตของฉันเป็นชีวิตที่เป็น “มหาสนิท” กับพระเยซูมากน้อยเพียงใด.

 

________________

 

พี่น้องที่รัก ในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ พระวาจาของพระเจ้าแสดงให้เราเป็นว่า ความรอดพ้นเป็นของทุกคนที่เชื่อ และดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า และมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยกับการเข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุหนัต ซึ่งเราคงจะได้ยินคำตอบในตอนต่อไปของการประชุมสังคายนาครั้งแรกที่กรุงเยรูซาแลม เมื่อมีปัญหาเรื่องการเข้าสุหนัต หรือไม่เข้าสุหนัต (กจ 15:1-6)

 

พระวรสาร ในคำปราศรัยอาลาของพระเยซูเจ้า ในช่วงเวลาที่พระองค์กำลังจะจากบรรดาศิษย์ พระองค์กำลังสอนให้พวกเขามั่นคง ในสิ่งที่พระองค์สอนไว้ นั่นคือ ชีวิตที่เป็นดังกิ่งองุ่นที่ติดอยู่กับเถาองุ่นเสมอ ทำให้เราพบคำตอบที่ชัดเจนจริงๆ ว่า ความรอดอยู่ที่ใด การจะพบชีวิตนิรันดร์ได้อย่างแท้จริงนั้น ชีวิตของเราควรเป็นเช่นใด เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตรัสในพระวรสารวันนี้แบบนี้

 

สิ่งนี้เองที่ทำให้เราต้องไตร่ตรองว่า วันนี้ ชีวิตของเราสนิทสัมพันธ์กับพระองค์จริงๆ หรือเปล่า เราไปวัดวันอาทิตย์ทำไม เราเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจทำไม แม้นักบวชอย่างผม จะเคร่งครัดในการภาวนาทำวัตรหลายๆ เวลานั้น เพื่ออะไรกันจริงๆ พระเจ้าได้อะไรจากความเคร่งครัดของพวกเราหรือ...

 

พี่น้องที่รักครับ หลายครั้งทีเดียว ผมเห็นเราคริสตชนหลายคนไปวัดวันอาทิตย์ (แม้เวลานี้ บางคนอาจจะกำลังชมพิธีกรรมทางการออนไลน์ ซึ่งเป็นการอนุโลมให้ทดแทนการร่วมพิธีกรรมได้ในสถานการณ์เช่นนี้ แต่เอาเถอะ เราร่วมพิธีกรรมกันจริงๆ หรือเปล่า เมื่อในมือเราไม่ปล่อยโทรศัพท์มือถือเลย หรือบางคนนะ แม้ไปรับศีล มือขวาที่จะรับศีลมหาสนิท ยังไม่ปล่อยโทรศัพท์มือถือเลย และกลับไปที่ที่นั่ง ก็นั่งเล่นโทรศัพท์ต่อ ไม่ตอบรับพระสงฆ์ ไม่ร่วมขับร้อง คือไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น พี่น้องที่รักครับ ถึงเวลาครับ ที่เราต้องไตร่ตรองกันล่ะครับ เมื่อวันนี้ พระเยซูเจ้าตรัสกับเราเช่นนี้

 

ผู้ที่กลับใจมานับถือพระเยซูเจ้า ที่หนังสือกิจการอัครสาวก บทอ่านที่หนึ่งวันนี้ได้กล่าวถึง พวกเขากำลังมีปัญหาเรื่องการเข้าสุหนัต หรือการไม่เข้าสุหนัตครับ... พี่น้องที่รักครับ ... เราไปวัดวันอาทิตย์กันเพราะอะไร ความศรัทธาของเราคืออะไร... ผมเองที่ถวายมิสซาทุกวัน ผมถวายด้วยความจริงใจมากน้อยเพียงใด หรือสักแต่ทำให้เสร็จๆ ไปตามหน้าที่เท่านั้นหรือ...

 

พี่น้องที่รักครับ “วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์” พระบัญญัติประการที่สามนี้ พี่น้องครับ เราต้องอ่านและไตร่ตรองดีๆ นะครับ พระเจ้าไม่ได้บอกเราว่า “วันพระเจ้าอย่าลืมไปวัดนะครับ” (นั่นอาจจะเป็นบัญญัติของพระศาสนจักรที่เป็นคำแนะนำให้เราหล่อเลี้ยงชีวิตจิตคริสตชนของเราดังนั้น ซึ่งเป็นสิ่งธรรมดาเหลือเกิน) พี่น้องที่รักครับ พระเจ้าบอกให้เราฉลองวันของพระองค์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ เราทำกันจริงๆ หรือเปล่า วันพระเจ้า วันอาทิตย์ของเรา เราทำให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเพียงใด เรายังคงเอารัดเอาเปรียบกัน แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน กินเลือดกินเนื้อกัน แยกเขี้ยวใส่กันอย่างกับหมาบ้าหมาป่าหรือเปล่า หากเป็นเช่นนั้น พี่น้องครับ เราคงต้องลองถามตนเอง เราทำให้วันของพระเป็นวันศักดิ์สิทธิ์จริงๆ หรือเปล่า... พี่น้องครับ สำคัญมากนะครับ และสิ่งที่สำคัญอยู่ที่นี่จริงๆ ครับ วันเหล่านี้ เราพยายามแสวงหา ร่วมพิธีกรรมกันทางออนไลน์ตามการอนุโลมของพระศาสนจักร หลายคนไปชมมิสซาวันละหลายๆ มิสซา มิสซาของพระสันตะปาปา พระสังฆราช ไปกันหลายๆ วัดเลย แต่คำถามยังคงอยู่ที่ว่า เราทำให้วันของพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์จริงๆ หรือเปล่า ??? แม้หากกำลังชมการถ่ายทอด ยังนินทากัน ยังเล่นโทรศัพท์ไปด้วย ยังคิดร้ายต่อกัน แล้ววันพระเจ้าจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร ??? พี่น้องที่รักครับ การทำให้แต่ละวันศักดิ์สิทธิ์นั้นควรเป็นอย่างไรจริงๆ ???

 

ดังนั้น พี่น้องที่รัก ชีวิตและความรอดพ้น ไม่ได้อยู่ที่การไปวัดวันอาทิตย์แบบดังกล่าวหรอกครับ เพราะพระเจ้าไม่ได้อะไรจากความศรัทธาของเราเลยครับ แต่การเจริญชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเจ้า แบบ “มหาสนิท” กับพระองค์จริงๆ  ต่างหาก ที่เป็นหนทางที่นำให้เราได้เข้าไปพบชีวิต การขาดวัดวันอาทิตย์ ที่แท้จริงแล้ว พ่อเจ้าวัดของพี่น้องผ่อนผันได้ด้วยอำนาจเต็มของพ่อเจ้าวัด อาจจะไม่ได้เป็นบาปมากไปกว่า การพยายามไปวัดวันอาทิตย์เพราะกลัวจะบาป และเมื่อออกจากวัดมา เราอาจจะไม่ได้เอาเอกลักษณ์ของการเป็นลูกพระเจ้ากลับบ้านเลย เราอาจจะไม่ได้ทำให้วันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ดังที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์เลย... พี่น้องครับ มิสซาทางออนไลน์แล้ว อย่าลืมทำวันอาทิตย์วันพระเจ้าให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับ นี่แหละ ความรอดพ้นล่ะครับ อยู่ที่ความสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าเท่านั้นเอง นั่นคือชีวิตของเราต้องเป็นกิ่งองุ่นที่ติดกับพระคริสตเจ้าที่เป็นเถาองุ่นแท้เท่านั้นเอง สิ่งนี้เอง ที่จะทำให้เราเกิดผล

 

ข้าแต่พระเจ้า แต่ละวันของลูก คือพระพรของพระองค์สำหรับข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อย ขอโปรดประทานพละกำลังให้ลูก เพื่อลูกจะสามารถทำให้ทุกวันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ด้วยชีวิตที่ต้องศักดิ์สิทธิ์ เพราะพระองค์ทรงเป็นบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของลูก.

 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

 

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 20 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา  ระลึกถึงพระนางพรหมจารี พระแม่ฟาติมา

บทอ่าน กจ 15:1-6 / ยน 15:1-8

“ผู้ที่ดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก” (ยน 15:5)  เป็นที่ยอมรับกันว่า “การมีพระเยซูเจ้าอยู่ในตัวเรา และเราอยู่ในพระเยซูเจ้า” เป็นเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์ สมมุติว่ามีคนหนึ่งที่อ่อนแอมากทางด้านศีลธรรม และพ่ายแพ้การประจญอยู่เป็นประจำ บังเอิญเขามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนดีและน่ารักมาก  เพื่อนคนนี้ช่วยฟื้นฟูและพยุงเขาให้รอดพ้นจากวิกฤติในชีวิต และกลับมาอยู่ในหนทางที่ถูกต้อง  เขาจึงต้องติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนคนนี้เป็นประจำ  เมื่อใดก็ตามที่เขาขาดการติดต่อกับเพื่อนคนนี้ ความอ่อนแอและการพ่ายแพ้ก็จะหวนกลับมาหาเขาอีก  ความรอดของเขาจึงขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและพลังของเพื่อนคนนี้

    เราทุกคนต่างเคยมีประสบการณ์ทำนองนี้มาแล้ว เช่นการได้กำลังใจเมื่อรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังจากพ่อแม่หรือจากคนรักของเรา  การได้พลังใจจากแม่พระหรือนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเราเมื่อถูกประจญล่อลวง  หรือบรรดาทหารที่ออกรบด้วยขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมเมื่อมีธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ด้วย

ชาวคาทอลิกศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ผู้เป็นมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า และยกพฤษภาคมเป็นเดือนของพระนาง ที่จะภาวนาสายประคำและรำพึงถึงพระนางเป็นพิเศษ นอกจากนี้วันที่ 13 พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึง " แม่พระแห่งฟาติมา " โดย พระนางมารีย์ได้ประจักษ์มาแก่เด็กเลี้ยงแกะสามคน ที่ตำบลฟาติมา ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1917 แม้จะมีการเบียดเบียนศาสนาคริสต์ โดยพรรคคอมมิวนิสต์ แต่ครอบครัวของเด็กทั้งสาม พ่อแม่เป็นคนศรัทธา สอนคำสอนแก่ลูกให้สวดภาวนา สวดสายประคำ มีความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้า แม่พระและนักบุญ แต่พระเป็นเจ้าและพระนางมารีย์ต้องการช่วยเหลือให้มนุษย์มีความเชื่อมั่นคง และให้โลกมีสันติภาพ ยุติสงคราม เลิกรบราฆ่าฟัน จึงโปรดให้ทูตแห่งสันติภาพได้ประจักษ์มาสามครั้ง ในปีค.ศ. 1916 แก่เด็กทั้งสาม

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)