วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

 ขอพระเจ้าทรงนำลูกในวันนี้ …

และขอทรงนำลูกอีกในวันพรุ่งนี้ …

ขอให้ทุกวันในชีวิตของลูก …

เป็นชีวิตที่มีพระองค์ทรงนำตลอดไป อาแมน


บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2020

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

https://youtu.be/Otevh7Ax6vQ

 

https://youtu.be/mfX3iaFR3Ak

 

น้ำจากพระทัย

https://youtu.be/h13iWX7I_QI

 

 

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม  2020

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อ่าน : 

กจ 14:5-18

ยน 14:21-26

 

พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับบรรดาศิษย์

ความรัก สามารถชักนำให้ทำทุกสิ่ง

ใครที่รักพระเจ้า นอกจากมีธรรมบัญญัติ

ประจำใจแล้ว เขาสามารถปฎิบัติทุกสิ่ง

ด้วยความรัก ได้อย่างชัดเจน

 

ความรักที่ขาวเมืองลิสตรามีต่อเปาโลและบารนาบัส

เป็นผลมาจากกิจการดีที่พวกท่านได้ทำ 

ชาวเมืองปรารถนาที่จะมอบทุกสิ่งแก่ท่านทั้งสอง

แต่ด้วยการตระหนักว่า พันธกิจ คือ 

การนำคนให้มารักพระคริสตเจ้า ท่านทั้งสอง

จึงพยายามชี้ให้ผู้คน นำส่ิงของเหล่านั้น

ไปถวายพระเจ้า

 

หมายเหตุ..

เพื่อจะพบความสุข จงทำในสิ่งท่ีรัก

เพื่อจะพบความสำเร็จ จงรักในส่ิงที่ทำ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันจันทร์ที่ 11  พฤษภาคม 20 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

บทอ่าน กจ 14:5-18 / ยน 14:21-26

ท่านรู้หรือไม่ว่า ความรักอะไรที่มากกว่าความตาย? (พซม 8:6) ในขณะที่รับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้าย พระเยซูเจ้าได้ตรัสถึงความรัก ที่พระองค์มีต่อบรรดาสานุศิษย์ และต่อความรักของพระบิดาเจ้า พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ เพื่อรับการเสด็จของพระองค์ไปหาพระบิดาเจ้า โดยได้เตือนพวกเขาให้พิสูจน์ความรักของพวกเขา ต่อพระองค์ ผ่านทางความจงรักภักดี และความนบนอบต่อพระวาจาของพระองค์  พระองค์ได้ทรงสัญญากับพวกเขา ด้วยคำสั่งและความบรรเทาใจจากพระจิตเจ้า

นักบุญออกัสตินได้เคยกล่าวว่า “พระเป็นเจ้าทรงรักเราแต่ละคน เหมือนกับว่ามีเราเท่านั้น ไม่มีคนอื่นอีก” ความรักของพระเป็นเจ้า ที่มีต่อเรานั้น เป็นความรักจริงและสามารถสัมผัสได้ คล้ายกับความรักของแม่ที่มีต่อลูก และความรักของคนที่รักเรา ที่ยินดีมอบทุกสิ่งให้แก่คนที่ตนรัก  พระเป็นเจ้าทรงสร้างเราด้วยความรัก เพื่อให้เรารักพระองค์  ให้เรารู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัว และให้เพิ่มพูนความรู้เรื่องความรักของพระองค์ ที่มีต่อเรา และเราต้องรักพระองค์เป็นการตอบแทน

เราสามารถรู้และแน่ใจได้อย่างไรว่า พระเป็นเจ้าทรงรักเรา? พระจิตเจ้าจะช่วยเราให้มีความรู้เรื่องพระเป็นเจ้า และความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระจิตเจ้าจะช่วยเรา ให้มีประสบการณ์ถึงความรักของพระเป็นเจ้า และให้เราแน่ใจในการประทับอยู่ของพระองค์กับเรา   (รม 5:5,8:35-39)  พระจิตเจ้าจะเปิดหัวของเรา ให้เราได้ยินและเข้าใจพระวาจาของพระเป็นเจ้า ท่านตั้งใจฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าด้วยความตั้งใจ  และเชื่อหรือไม่? จงวอนขอพระจิตเจ้าให้ประทานความร้อนรนในใจของท่าน ด้วยความรักและด้วยพระวาจาของพระเป็นเจ้า “เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้า เชิญเสด็จมาในจิตใจสัตบุรุษ และบันดาลให้ลุกร้อนด้วยความรักของพระองค์”

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)