วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2020 ฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

 

 

 

 

จงใช้พลังสุดความสามารถ 

เพื่อการแสวงหาพระเจ้า 

และมากกว่านั้น

จงเป็นดวงดาวนำทาง 

ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า 

เขาได้พบพระคริสตเจ้า...

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2020

ฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

https://youtu.be/xZ8dp6ERXvE

 

https://youtu.be/xDebbytL2zg

 

 Go Light Your World

https://youtu.be/CVqR6kTu8lE

 

 

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2020

ฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

อ่าน :

1 ปต 5:5ข - 14

มก 16:15-20

 

เมื่อพระเยซูเจ้า ส่งศิษย์ออกไปทั่วโลก

พระเยซูเจ้าทรงย้ำ ความเชื่อ...จะช่วย

ให้พวกเขาสามารถทำได้ทุกสิ่ง 

โดยมีพระองค์ ทรงทำงานร่วมกับพวกเขา

 

จดหมายนักบุญเปโตร แนะนำ 

สิ่งที่จะทำให้ศิษย์ประสบความสำเร็จ

ในพันธกิจที่ถูกส่งไปทำ คือ ความสุภาพ ถ่อมตน

 

แม้นไม่ใช่งานที่ง่าย ในการบันทึกเรื่องราว

เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า ที่ทรงทำร่วมกับบรรดาอัครสาวก

แต่โดยผ่านทางความเชื่อ ความสุภาพ ถ่อมตน

เปิดใจรับฟัง เสียงของพระจิตเจ้า พร้อมกับ

ผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ ทำให้ท่านนักบุญมาระโก

สามารถบันทึก เรื่องราวเหล่านั้น กลายเป็น

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ถ่ายทอด ไปสู่ผู้คนทั่วโลก

 

หมายเหตุ

รู้จัก อ่อนน้อม ถ่อมตน ให้คนรัก

ดีกว่า ทำเก่ง เบ่งอวดเขา

เพราะความดี แม้เห็น เป็นแค่เงา

แต่ตามติดเรา ไปจนวันตาย

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

“พลังแห่งพระวาจา” 

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2020

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

ฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร 

 

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

 

“ประกาศข่าวดี…” (มก 16:15-20)

 

ประกาศข่าวดีเหรอ

อะไรคือข่าวดีล่ะ

 

คงมีเพียงประสบการณ์กับพระเจ้า

ที่บันทึกไว้ในวิญญาณฉันเท่านั้นเอง

ที่เป็นพระวรสารฉบับที่ห้าของฉัน

เพื่อแบ่งปันกับทุกคน.

 

________________

 

พระศาสนจักรวันนี้ เชิญให้เราฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร และพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสกับเราวันนี้ คือ พระองค์ทรงส่งเราไปประกาศข่าวดี... เอาล่ะครับ พี่น้อง พระเยซูเจ้าไม่ได้บอกกับบรรดาศิษย์เท่านั้น แต่บอกกับทุกคนที่มีประสบการณ์กับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระองค์ ผู้ที่ได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ครับ... พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก...” นั่นหมายความว่า ประสบการณ์กับพระองค์ สิ่งนั้นที่เป็นข่าวดีของเรา ถึงเรื่องราวของพระองค์นั้น ไม่ใช่ขุมทรัพย์ที่ใครจะมีสิทธิ์เก็บเอาไว้คนเดียว... พี่น้องครับ พระศาสนจักร หรือใครก็ตาม สมาชิกของพระศาสนจักร ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะเก็บข่าวดีแห่งความรอดพ้นไว้คนเดียว

 

นักบุญมาระโก แม้ท่านไม่ได้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าโดยตรง แต่เมื่อท่านได้ร่วมงานกับบรรดาอัครสาวก ท่านก็รู้จักพระเยซูเจ้าด้วย และเรื่องราวที่ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับพระองค์ ร่วมกับประสบการณ์ในชีวิตที่ได้ร่วมเดินไปพร้อมกับบรรดาศิษย์ กลับได้เป็นประสบการณ์ที่ท่านบันทึกในพระวรสาร เพื่อถ่ายทอดมาถึงเราในวันนี้

 

หลายครั้ง ผมเคยถามว่า ทำไมต้องพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญ.... มัทธิว มาระโก ลูกา หรือยอห์น ด้วยอ่ะ... พี่น้องครับ ทำไม่เราไม่เขียนพระวรสารฉบับที่ห้ากันบ้างล่ะครับ พระวรสารทั้งสี่ ที่ผู้เขียนแต่ละคนเขียนไว้แตกต่างกัน ตามแต่ประสบการณ์ที่ได้รู้จักพระเยซูเจ้าแตกต่างกัน พี่น้องครับ ง่ายกว่าไหม ในโลกเราวันนี้ พระวรสารที่ฉันบันทึกในวิญญาณของฉัน คือประสบการณ์ที่ฉันมีในชีวิตคริสตชน ในชีวิตแห่งการเป็นศิษย์พระเยซู ที่ทำให้ฉันเดินตามพระองค์ เดินบนหนทางของพระองค์ และหลายครั้ง ชีวิตของฉันอาจจะแตกต่างกับคนอื่นบ้าง แต่ฉันก็กลับเป็นข่าวดีของคนอีกหลายๆ คนที่ได้พบฉัน

 

พี่น้องที่รักครับ เราประกาศว่า ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่... พี่น้องครับ ผมเชื้อเชิญพี่น้องวันนี้ครับ ในวันฉลองผู้นิพนธ์พระวรสารมาระโกครับ วันนี้ให้เราแต่ละคนเขียนพระวรสารของฉันครับ เขียนพระวรสารที่บันทึกเรื่องราวที่เราแต่ละคนมีประสบการณ์กับพระเยซู และประสบการณ์นั้นทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเช่นบรรดาผู้นิพนธ์พระวรสารหลายๆ คน 

 

พี่น้องที่รักครับ พระวรสารฉบับของฉันนี้แหละครับ ผมว่าอ่านง่ายที่สุด เพราะไม่ใช่คำบอกเล่าของใคร ไม่ใช่ของมัทธิว มาระโก ลูกา หรือยอห์น ครับ แต่เป็นฉันนี่แหละครับ ฉันที่มีประสบการณ์รัก ประสบการณ์ดีๆ กับพระเจ้า และฉันบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นไว้ให้คนอื่นๆ ได้รับไว้เป็นข่าวดี เพราะฉันตระหนักดีว่า ประสบการณ์อันเป็นข่าวดีในชีวิตของฉันนั้น ฉันเอง ไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บไว้คนเดียว แต่ฉันต้องประกาศให้ทุกคนได้ทราบ... พี่น้องครับ ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่... ให้เราเขียนพระวรสารของเราแต่ละคนนะครับ เพื่อชีวิตของเราจะเป็นข่าวดีของพี่น้องทุกคน ว่าเราเป็นศิษย์พระเยซู และเราเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่ได้ เราจึงแบ่งปันกับทุกคน ด้วยการเจริญชีวิตกับพี่น้องทุกคนด้วยสัมพันธ์รักเช่นเดียวกับที่ฉันมีกับพระเยซูเจ้าพระเจ้าผู้ทรงถ่อมตนและอ่อนโยน (เทียบบทอ่านที่หนึ่ง 1ปต 5:5ข-14)

 

ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ประทานพละกำลัง และความเข็มแข็งให้กับความเชื่อของลูก เพื่อลูกจะสามารถเจริญชีวิต เป็นพระวรสารฉบับที่ห้า ที่บันทึกประสบการณ์ที่ลูกมีกับพระองค์ และเปิดให้ผู้อื่นอ่าน ด้วยประจักษ์พยานชีวิตของลูกเทอญ

 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

 

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

 

 

วันเสาร์ที่  25 เมษายน 20 ฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

บทอ่าน 1ปต 5:5ข-14 / มก 16:15-20

มาระโก มาจากครอบครัวที่มีเชื้อสายเป็นชาวกรีก แต่อาศัยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม กลับใจโดยอาศัยเปโตร เป็นเพื่อนร่วมทางกับเปโตรไปกรุงโรม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและเป็นล่ามให้เปโตร ประชาชนชาวโรมันได้ขอร้องมาระโกให้เขียนข้อความบันทึกต่างๆที่ท่านเปโตรเทศน์สอนไว้  เกี่ยวกับพระประวัติพระเยซูเจ้าภายใต้การแนะนำของท่านเปโตร มาระโกนิพนธ์พระวรสารในช่วงประมาณก่อนปี ค.ศ.60 และเขียนพระวรสารฉบับภาษากรีกเป็นฉบับที่2 สำหรับคนต่างศาสนาที่กลับใจมาเชื่อถือศาสนาคริสต์ มาระโกได้ติดตามเปาโลและบาร์นาบัสไปประกาศพระคริสตศาสนาทั่วเกาะไซปรัส (กจ 13:4-5) ไปอยู่กรุงโรม    กับเปโตรและเปาโล ถูกส่งไปประเทศอียิปต์ ช่วยจัดตั้งกลุ่มคริสตชนที่เมืองอเล็กซานเดรีย และที่นี่เองท่านได้ตั้งโรงเรียนคาทอลิกแห่งแรกที่มีชื่อเสียงมาก  มาระโกถูกคนต่างศาสนาฉุดคร่า ลากร่างของท่านไปบนถนนที่เต็มไปด้วยก้อนหิน แล้วโยนท่านเข้าคุก ท่านได้ถึงแก่มรณภาพในคุกนั่นเอง

ในพระวรสารของท่าน นักบุญ มาระโก ได้เสนอรูปแบบของพระเยซูเจ้าที่ถูกค้นพบ โดยอาศัยประสบการณ์ของบรรดาอัครธรรมทูต และของพวกสานุศิษย์เอง ในโลกเราทุกวันนี้ เวลาที่เราจะแสดงรูปแบบของพระเยซูเจ้าให้คนอื่น เขาก็มักจะถามว่า “เขาผู้นั้นเป็นใครกันใคร?” พระวรสารของท่านมี   ทัศนวิสัยพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากพระวรสารเล่มอื่นๆ คือ มีความขัดแย้งกันที่เจ็บปวดระหว่างพระคริสตเจ้าที่ประกอบด้วยความสามารถพิเศษในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ( มก1:31 ) ในการยกบาป ( มก2:10 ) ในการมีชัยชนะต่อปีศาจ ( มก1:24 - 27; มก1: 34; มก3:11,23; 5: 7 ) กับพวกผู้คนที่สบประมาทเยาะเย้ยพระองค์ ( มก5: 40; มก6:2 ; มก15:29 - 32 ) และต้องการให้พระองค์ต้องพินาศไป ( มก3: 6; มก12: 13; มก14:1) และเมื่อสบโอกาส นักบุญ มาระโก ก็มิได้ลังเลใจที่จะเสนอความขัดแย้งอันเดียวกันนี้ภายในกลุ่มของพวกอัครธรรมทูตเอง ( มก4:13) ทั้งจากครอบครัวของพระคริสตเจ้าเองด้วย ( มก3:20 - 37 ) ท่านได้อธิบายความขัดแย้งกัน “อันเป็นที่สะดุด” นี้ให้กับธรรมล้ำลึกปัสกาเองด้วย 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

https://youtu.be/vWeUSLnBARM