วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

 

 

วันที่ลำบาก อยู่ในความทุกข์

จะยึดมั่นในพระองค์

จากนี้ไป .. เปลี่ยนชีวิต .. เปลี่ยนจิตใจ

จากวันนี้ .. ขอทำตามพระทัยพระองค์

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 4  เทศกาลมหาพรต

https://youtu.be/DkWFNtPZS5s

 

https://youtu.be/i3f2joTkG6E

 

 สุขใจเมื่อใกล้พระองค์

https://youtu.be/HfKdE2W_jaM

 

 

 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 4  เทศกาลมหาพรต

อ่าน :

ปชญ 2:1ก, 12-22

ยน 7:1-2,10,25-30

 

เมื่อรู้ว่า มีคนคิด ข้ดแย้ง ปองร้าย 

ในพันธกิจที่ทำ พระเยซูเจ้าไม่ได้ละเป้าหมาย

แต่เปลี่ยนวิธีดำเนินการ เพื่อให้งานดำเนินต่อไป

อย่างราบรื่น

 

ปรีชาญาณให้กำลังใจ ใครก็ตาม 

ที่รับใช้พระเจ้า ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ซื่อสัตย์

ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม พระเจ้าจะทรง

นำหน้าเขา เพื่อปกป้อง ช่วยเหลือ

ให้พ้นจากศัตรูทุกชนิด

 

หมายเหตุ..

อยากสำเร็จ ต้องไม่เปลี่ยน เป้าหมาย

แต่ที่ทำจนตาย ยังสำเร็จ

นั่นอาจเป็นเพราะ 

ไม่รู้จัก เปลี่ยน วิธีการ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 20 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

บทอ่าน ปชญ 2:1ก,12-22 / ยน 7:1-2,10,25-30

ในบทอ่านที่หนึ่ง เรารู้ว่าผู้แต่งหนังสือประชาญาณได้กล่าวถึงความทุกข์ ความทรมาน และความตายของผู้บริสุทธิ์ และชาวอิสราเอลผู้เที่ยงธรรม และเราอาจจะยอมรับว่า เขากำลังพูดถึงการถูกเบียดเบียน การถูกข่มเหง การถูกประณาม และความตายของพระเยซูเจ้า และถ้าเราพิจารณาอย่างละเอียด เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับมหาทรมาน และความตายของพระเยซูคริสตเจ้า       บรรดาคริสตชนจึงนำเรื่องนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งที่น่าเศร้าใจ ในชีวิตของพระเยซูเจ้า ในขณะที่ผู้แต่งมีจุดประสงค์ ที่จะสนับสนุนความเชื่อและจิตใจของผู้เที่ยงธรรม ที่ต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกทดลอง หนังสือเล่มนี้ยังเตือนใจเรา ให้ระลึกถึงสิ่งที่เรามีประสบการณ์ ที่คล้ายกับประสบการณ์ของพระเยซูเจ้า ในขณะที่เผชิญกับความทุกข์และความตาย เพื่อเราจะได้รับความกล้าหาญและพลังจากพระองค์

ส่วนในพระวรสาร ได้กล่าวถึงความตายของพระเยซูเจ้า ที่ให้มุมมอง 4 ประการด้วยกันดังนี้ ประการที่ 1 ทีท่านของผู้นำศาสนาชาวยิว ที่ต้องการจะฆ่าพระเยซูเจ้า และพยายามหาโอกาส ที่จะดำเนินตามแผนการชั่วร้ายนั้น ประการที่ 2.ที่ท่าของประชาชนชาวเยรูซาเล็ม ที่ไม่สนใจว่า พระเยซูเจ้าจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไร พวกเขาเพียงแต่รู้สึกประหลาดใจ ที่เห็นพระองค์ปรากฏตัวและพูดในที่สาธารณะ และพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้น เพราะถูกผู้มีอำนาจครอบงำ และคิดว่า พระองค์ไม่ใช่พระเมสสิอาห์ ตามที่พวกเขาคาดหวัง ประการที่ 3 ทีท่าของพวกญาติของพระเยซูเจ้า  ที่รู้ถึงแผนการร้ายของผู้มีอำนาจชาวยิว ที่ปองร้ายพระองค์ พวกเขาจึงไม่ต้องการให้พระองค์ปรากฏตัวในที่สาธารณะ ที่กรุงเยรูซาเล็ม และประกาศตัวเป็นพระเมสสิยาห์ ประการที่ 4 ทีท่าของพระเยซูเจ้าเอง พระองค์ต้องการเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มอย่างเงียบๆ โดยไม่มีใครติดตามพระองค์ไป เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บรรดาญาติๆของพระองค์สงสัย เนื่องจากเวลาของพระองค์ยังมาไม่ถึง จนกว่าอีกสองสัปดาห์ต่อมา พระองค์จึงจะเสด็จไปที่กรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าและเปิดเผย เพื่อมอบชีวิต เป็นการไถ่กู้มนุษยชาติ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

 

 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020

เวลา 18.00 น. ตามเวลาของกรุงโรม 

ซึ่งตรงกับเวลาเที่ยงคืนตามเวลาของประเทศไทย 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะนำทรงภาวนาจากลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน และจะทรงประทานพรแด่โรมและโลก (Urbi et Orbi) พร้อมอวยพรศีลมหาสนิท โดยผู้ที่ร่วมพิธีนี้ผ่านทางการสื่อสารช่องทางต่างๆ จะได้รับพระคุณการุณย์ด้วย 

 

อนึ่ง การประทานพรแด่โรมและโลกจะทำปีละ 2 ครั้งคือวันปัสกาและวันคริสต์มาส ครั้งนี้นับเป็นครั้งพิเศษ

 

#Pray Together

• รับฟังพระวาจา

• นมัสการศีลมหาสนิท

• รับการอวยพรอย่างสง่า Urbi et Orbi 

• การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์

คืนวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020 เวลาเที่ยงคืน

(พร้อมกับสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส ณ จัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร)

“..... เราขอเชิญทุกท่าน ให้มีส่วนร่วมด้วยจิตใจ ผ่านช่องทางสื่อ....” 

ข่าววาติกัน www.vaticannews.va/en

Facebook Live และ Youtube  

“เราตอบการแพร่กระจายของไวรัส ด้วยการแพร่กระจายคำภาวนาไปทั่วโลก”...สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 

ขอขอบคุณ : Pope Report, Surin Suvadinkun,Watcharee Kitsawat

 

*ถ้าท่านใดจะรับพระคุณการุณย์และการอภัยบาปจากสมเด็จพระสันตะปาปาตอนเที่ยงคืนของวันนี้ ต้องดูถ่ายทอดสดเท่านั้นเพราะดูย้อนหลังไม่เข้าข้อกำหนดในการรับพร (สวดบทข้าพเจ้าเชื่อ,ข้าแต่พระบิดา,วันทามารีย์,พระสิริรุ่งโรจน์)

 

ทางลิงค์นี้จะมีถ่ายทอดและบรรยายภาษาไทย

 

https://m.facebook.com/thaicatholicmedia/