วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 20 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

 

 

ไม่ว่าปัญหาของท่านจะหนักปานใด

ก็ยังด้อยกว่าพระอานุภาพของพระเจ้า

จงมอบชีวิตและปัญหาของท่าน

ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

https://youtu.be/Vc_Mo8JE13U

https://youtu.be/uSX_W1F3hMI

น้ำจากพระทัย

https://youtu.be/h13iWX7I_QI

 

 

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

อ่าน :

อพย 17:3-7

รม 5:1-2,5-8

ยน 4:5-15,19ข -26,39ก, 40-42

 

เมื่อหญิงชาวสะมาเรียเชื่อ ในพระเยซูเจ้า

พระองค์สามารถเปลี่ยนแปลง 

ความคิด ชีวิต จิตใจของเธอ

และทำให้เธอเป็นที่ยอมรับ ด้วยการนำคนอื่นๆ

ให้มารู้จัก และรักพระเจ้า

 

ในการทำหน้าที่เป็นผู้นำ เมื่อโมเสส พบกับปัญหา

จากการบ่นของคนที่ไม่อดทน ท่านนำปัญหา

ไปปรึกษากับพระเจ้า และภาวนา ด้วยความเชื่อ

เมื่อนั้นท่านกลับพบ พลังแห่งความหวัง

ที่ช่วยให้ท่านสามารถทำหน้าที่ต่อไป

 

นักบุญเปาโล ตอกย้ำ สิ่งสำคัญ

ที่จะทำให้คริสตชน พบสันติสุขกับพระเจ้านั้น

เร่ิมต้นด้วยความเชื่อ ดำเนินไปด้วยความหวัง

โดยมีความรัก เป็นพลัง

 

หมายเหตุ..

ถ้าเราเชื่อมั่นว่าทำได้..

แม้ต้องย้ายภูเขามาถมทะเล

ในที่สุด เราก็จะทำสำเร็จ จนได้..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 20 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

บทอ่าน อพย 17: 3-7 / รม 5:1-2,5-8 / ยน 4:5-15,19ข-26,39ก,40-42

เราเรียนรู้อะไรบ้างจากหญิงชาวซามาริตัน ที่มาตักน้ำที่บ่อน้ำ และเธอได้พบกับพระเยซูเจ้าที่นั่น เพื่อจะเสริมสร้างพระศาสจักรในอนาคต? เมื่อพระเยซูเจ้าได้ขอน้ำดื่มจากเธอ เธอน่าจะเสนออะไรให้พระองค์? พระเยซูเจ้าทรงมีความไว้วางใจในตัวเธอ มากกว่าที่เธอมีในตัวเอง พระองค์ทรงเห็นว่า เธอจะเป็นคนที่สามารถนำข่าวดีไปประกาศให้แก่เพื่อนๆในสังคมที่เธออยู่ และความไว้วางใจในตัวเธอก็ไม่ทำให้พระองค์ผิดหวัง เมื่อเธอกลับไปบ้านแล้ว เธอได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้นำประชาชนออกมาจากเมือง และเดินมาหาพระองค์ เธอเป็นผู้ประกาศข่าวดีที่ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม

ในปัจจุบันนี้ มีอะไรบ้าง ที่จะนำประชาชนมาพบน้ำทรงชีวิต สำหรับหลายๆคนในปัจจุบันนี้ การไปวัดไม่สามารถตอบสนองความกระหายของพวกเขาได้ เป็นสิ่งที่น่าท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ในบทเทศน์ของพระองค์ในวันพระจิตเสด็จลงมา พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตั้งคำถามว่า “เรามีความกล้าที่จะเปลี่ยนไปเดินบนเส้นทางใหม่ ที่พระเป็นเจ้าได้เสนอเรา” พระศาสนจักรของพระจิตเจ้าจะต้องเตรียมตัวรับเส้นทางใหม่ และทุกคนต้องตัดสินใจในเรื่องนี้

อัธยาศัยไมตรี ที่พระเยซูเจ้าได้แสดงออกในวันนี้ เป็นสิ่งที่เราน่าจะเลียนแบบพระองค์ คือ การต้อนรับขับสู้ ที่พระองค์ได้แสดงต่อหญิงชาวซามาริตัน เนื่องจากพระองค์ไม่มีบ้าน ที่ใช้สำหรับต้อนรับคน แต่พระองค์ก็สามารถแสดงอัธยาศัยไมตรีได้ เมื่อพระองค์ได้ต้อนรับพวกเขาบนพื้นดินของพวกเขานั่นเอง ในการเยี่ยมเยียนพวกเขา พระองค์ได้เข้าไปสัมผัสสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง พระองค์ได้เชื้อเชิญพวกเขา ให้มาต้อนรับพระองค์ ไม่ใช่พระองค์ ที่จะไปต้อนรับพวกเขา พระองค์ยังได้เดินข้ามกำแพงของระเบียบกฎเกณท์ และข้อจำกัดของสังคม เพื่อไปพบกับหญิงซามาริตัน ยังได้เชิญชวนให้เราทำเช่นเดียวกัน พระองค์ได้เคลื่อนย้ายอุปสรรคต่างๆออกไป เพื่อทำให้อาณาจักรของพระเป็นเจ้าเจริญเติบโตขึ้น…ดังนั้น บรรดาผู้ประกาศพระวรสารจะต้องเป็นคนทำให้หัวใจของคนอบอุ่น พร้อมที่จะเดินในคืนมึดมิดพร้อมกับพวกเขา.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)