วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 วันเสาร์หลังวันพุธรับเถ้า

ในความทุกข์ยากทั้งหลาย...

ข้าพเจ้ามั่นใจ...

ในพระหัตถ์ที่พยุงข้าพเจ้าไว้

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020

วันเสาร์หลังวันพุธรับเถ้า

https://youtu.be/Gp7tCQkikPs

https://youtu.be/NAMUOLw3cR0

I Want To Praise You Lord

http://youtu.be/Rzq6pVAC8VU

 

 

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020

วันเสาร์หลังวันพุธรับเถ้า

อ่าน :

อสย 58:9ข-14 

ลก 5:27-32

 

พระเยซูเจ้าทรงให้โอกาสกับทุกคน

และทำให้เห็นว่า คนที่ใคร ๆ มองว่า “เลว” 

ถ้าเขาเปลี่ยนแปลง กลับใจ เขาเปี่ยมด้วย

พลังในการทำสิ่งดีเสมอ

 

เสียงของพระเจ้าผ่านทางประกาศกอิสยาห์

ถ้าคนบาปกลับใจ เลิกชี้หน้า กล่าวหา พูดร้าย 

แล้วแบ่งปัน ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ทนทุกข์

พระเจ้าจะทรงนำเขาให้พบสันติสุขที่แท้จริง มั่นคงตลอดไป

 

หมายเหตุ..

การเปลี่ยนที่ทรงพลัง คือการเปลี่ยน

“ตัวคุณ”  ให้เหมือนกับที่คุณอยากให้โลกเป็น

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 20 หลังวันพุธรับเถ้า

บทอ่าน อสย 58:9ข-14 / ลก 5:27-32

จุดประสงค์ของการเป็นประกาศกของพระเป็นเจ้า คือ การนำพระวาจาของพระเป็นเจ้าไปให้แก่บรรดาผู้รับฟัง เพื่อทำให้พวกเขากลับใจและใช้โทษบาป ประกาศกแท้แตกต่างจากพวกฟาริสี ที่นำเอาพระวาจาของพระเป็นเจ้า มามอบให้แก่ประชาชน แต่มีจุดประสงค์เพื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตของประชาชน แต่ไม่ใช่เพื่อให้พวกเขากลับใจและใช้โทษบาป พวกฟาริสีจึงดูถูกพวกคนบาป พวกคนเก็บภาษี และพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำอธิบายของกฎของโมเสส ในพระวรสารวันนี้ เราจะเห็นทัศนคติที่แท้จริงของพวกฟาริสี ที่ได้ตั้งคำถามต่อพวกสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมท่านทั้งหลายจึงกินและดื่มกับคนเก็บภาษีและคนบาป” คำถามเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่า พวกฟาริสีเป็นประกาศกที่แท้จริงแต่อย่างใด เพราะพวกเขาไม่ต้องการ ที่จะยกสภาพของจิตใจของประชาชน ให้สูงขึ้นแต่อย่างใด กลับกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นคนบาป และเป็นคนละเมิดพระวาจาของพระเป็นเจ้า

นอกจากนี้ พวกฟาริสียังสนใจเฉพาะชื่อเสียงของตนเอง พวกเขาต้องการให้ประชาชนยกย่อง ในการแสดงความศรัทธาที่เสแสร้ง และคำสอนที่บิดเบือนของพวกเขา พระเยซูเจ้าได้ทรงติเตียนพวกเขา ที่อุตส่าห์เดินทางไปในทะเลที่ห่างไกล เพื่อทำให้คนกลับใจ แต่พวกเขากลับทำให้พวกเหล่านี้เป็นเหมือนอสุรกายที่ทำให้ศีลธรรมตกต่ำลงมากกว่าพวกเขาเสียอีก

ทั้งพระเยซูเจ้าและประกาศกอิสยาห์ได้เรียกร้องให้แต่ละคนและหมู่คณะได้กลับใจ ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้ทรงเรียกเลวี คนเก็บภาษี ให้ติดตามพระองค์ เลวีได้เชิญชวนพระเยซูเจ้าไปรับประทานอาหารที่บ้านของตนเป็นการตอบแทน พร้อมกับพวกคนบาปและคนเก็บภาษี และแน่นอนพระเยซูเจ้าได้ตรัสกับพวกเขาถึงเรื่องการกลับใจและการใช้โทษบาป การกลับใจส่วนตัวหรือการเป็นหมู่คณะเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะทุกคนจะรู้สึกว่า เป็นการง่ายที่จะกลับใจ เช่นเดียวกัน พระวรสารเป็นสิ่งที่ดีสำหรับแต่ละคนหรือส่วนรวม เหมือนกับเมล็ดมัสตาร์ด ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้นกทุกตัวสามารถมาทำรังอยู่ได้.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

https://youtu.be/QHy6TbNPYeQ