วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงนักบุญซีริล ฤาษี และ นักบุญเมโทดิโอ พระสังฆราช

 

รักคนที่น่ารัก...ใคร ๆ ก็ทำได้

แต่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เรา "รัก"

แม้กระทั่ง "ศัตรู"

รักเหมือนที่พระเยซูทรงรัก...เรา

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020

ระลึกถึงนักบุญซีริล ฤาษี  และ

นักบุญเมโทดิโอ พระสังฆราช

https://youtu.be/4cK-UcFnV0w

 

https://youtu.be/qDvAjP1mgcI

 

Morning Has Broken

http://youtu.be/wToxfFJAn_s

 

 

 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020

ระลึกถึงนักบุญซีริล ฤาษี และ

นักบุญเมโทดิโอ พระสังฆราช

อ่าน :

1 พกษ 11:29-32 และ 12:19

มก 7:31-37

 

บางทีการที่พระเยซูเจ้าทรงกำชับ คนที่ได้รับการรักษา

ผ่านทางอัศจรรย์ที่พระองค์ทำ มิให้พวกเขา

คุยโว โอ้อวด อาจเป็นไปได้ที่ว่า การที่พวกเขา

ติดตามพระองค์ อาจต้องการเพียงอัศจรรย์

แต่มิได้ ติดตาม เพราะเชื่อ และรักในพระองค์

 

ประชากรอิสราเอล ที่ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า

ติดตาม เชื่อฟังพระองค์ เพียงเพราะ

คาดหวัง ในประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อไม่ได้ดั่งใจ

พร้อมที่จะละทิ้ง ที่สุดอาณาจักรของพวกเขา

ไม่สามารถตั้งอยู่อย่างมั่นคง ต้องแตกแยก

พลัดพราก กระจัดกระจาย 

 

แม้นว่า นักบุญซีริล และนักบุญเมโทดิโอ

จะมาจากครอบครัวชนชั้นสูง หน้าที่การงานที่ดี

แต่อาศัยการเพาะบ่มความเชื่อ พร้อมกับ

คุณธรรมความดี ได้นำท่านทั้งสองให้สละทุกสิ่ง

เพื่อติดตามรับใช้พระเจ้าในฐานะนักบวช 

เป็นธรรมฑูต ท่ามกลางพี่น้องต่างวัฒนธรรม ความเชื่อ

 

หมายเหตุ..

ความหวัง ทำให้ ชีวิตมีเป้าหมาย

แต่ถ้าไม่ระวัง “ความคาดหวัง”

อาจทำลายพลังแห่งความคาดหวัง 

เมื่อไม่ได้ดั่งที่ใจปรารถนา

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 20 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1พกษ 11:29-32 และ 12:19 / มก 7:31-37

มันเป็นเวลาวิกฤติในประวัติศาสตร์ของประชากรอิสราเอล เมื่อพระเป็นเจ้าทรงห้ามมิให้พวกเขาแต่งงานกับคนต่างชาติ แต่กษัตริย์ซาโลมอนผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้นำของประชากรอิสราเอลได้ทำสิ่งนี้ (1พกษ 11:1-2) และนี้คือเหตุผล ที่ทำไมอาณาจักรได้ถูกแบ่งแยกออกไป เพราะการกระทำของพระองค์นั้น เป็นที่สะดุดอย่างร้ายแรง พระเป็นเจ้าผู้ทรงนำประชากรของพระองค์ ให้พ้นจากการเป็นทาส เพื่อมาเป็นประชากรผู้รับเลือกสรรของพระองค์ ได้ถูกแบ่งแยกออกไป ทำให้พระทัยของพระเป็นเจ้า เป็นที่ระทมทุกข์เป็นอย่างยิ่ง การแบ่งแยกของอาณาจักรของประชากรของพระเป็นเจ้า มีลักษณะคล้ายกับการแบ่งแยกในพระศาสนจักร ทำให้พระกายทิพย์ของพระเป็นเจ้า ถูกแบ่งแยกออกไป เหมือนกับประชากรอิสราเอลในอดีต ในช่วง ก.ค.ศ. 900 และพระบิดาเจ้าทรงระทมทุกข์เช่นเดียวกับกรณีของประชากรอิสราเอล

เมื่อพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ทรงเรียกประชุมสังคายนาวาติกันที่ 2 พระองค์มีพระประสงค์ให้สังคายนา เป็นเครื่องมือ ที่จะนำให้บรรดาคริสตชนได้กลับมาคืนดีกัน ผลที่ตามมาก็คือ เอกสารของการทำคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ที่ยอมรับความแตกแยกในพระศาสนจักร “การแตกแยกนั้น ตรงข้ามกับพระประสงค์ของพระเยซูคริสตเจ้า ทำให้เป็นที่สะดุดต่อสายตาของชาวโลก และทำลายการเทศน์สอนพระวรสาร แก่สิ่งสร้างทั้งปวง

สังคายนาได้ยอมรับปัญหาที่ลึกซึ้ง แต่บรรดาพระสังฆราชทุกท่านก็ยังมีความหวัง พวกท่านได้ยอมรับว่า จะมีความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรที่มองเห็นได้ ของพระเป็นเจ้า แม้จะมีความแตกต่างกันก็ตาม จะเป็นพระศาสนจักรสากล ที่จะถูกส่งไปทั่วโลก เพื่อทำให้ชาวโลกได้กลับใจ เชื่อในพระวรสาร ทุกคนจะมองเห็นเครื่องหมายของความหวังและการเปลี่ยนแปลง เราเองมองเห็นการมองในแง่ดีของบรรดาพระสังฆราชมากน้อยเพียงใด? เราจึงควรสวดภาวนาขอให้มีการคืนดีกันใช่หรือไม่?.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)