วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

 

 

บางครั้งเมฆหมอกและความมืด

จะปกคลุมข้าพระองค์ไว้

แต่ข้าพระองค์รู้ว่า พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆ 

ลูกขอบพระคุณพระองค์

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020

สัปดาห์ที่ 5  เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/wAtq4nXWgvk

 

https://youtu.be/FszoXstk618

 

เพราะรักมั่นคง

https://youtu.be/W6kLp-wmjmE

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020

สัปดาห์ที่ 5  เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

1 พกษ 11:4-13

มก 7:24-30

 

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความรักที่หญิงต่างชาติ

ต่างความเชื่อ มีต่อบุตรของตน  

ผ่านทางการภาวนาอ้อนวอนของนางต่อพระเยซู

พระองค์ทรงเมตตา

 

เพราะความดีของดาวิดผู้เป็นบิดา

ทำให้พระเจ้าทรงเมตตาต่ออิสราเอล

แม้ในยุคของกษัตริย์ซาโลมอน

ที่ไม่ซื่อสัตย์ ทำสิ่งชั่วร้ายต่อพระเจ้าก็ตาม

 

หมายเหตุ..

ใจที่เมตตา...นำมาซึ่งความสุข สงบ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 13 กุมภาพันธ์ 20 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1พกษ  11:4-13 / มก 7:24-30

จากบทอ่านในวันนี้ (1พกษ  11:4-13) เราจะเห็นจุดหักเหในชีวิตของกษัตริย์ซาโลมอน พระองค์ได้สละทิ้งความรักต่อพระเป็นเจ้า และไปรักบรรดามเหสีของพระองค์ พระองค์มีปรีชาสุขุม แต่ปรีชาสุขุมจะทำให้เราทำบาปผิดต่อพระเป็นเจ้าไม่ได้ พระองค์ทำให้หัวใจของพระองค์แข็งกระด้างต่อพระเป็นเจ้า กษัตริย์ซาโลมอนไม่ได้รักบรรดามเหสีของพระองค์เท่านั้น แต่ได้หลงรักอย่างไม่ลืมหูลืมตา (1พกษ 11:2) แสดงให้เห็นว่า คนเราไม่สามารถที่จะรักคนสองคนพร้อมๆกัน เพราะเราจะรักคนหนึ่ง และปฏิเสธอีกคนหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้หัวใจของพระองค์ จึงไม่ได้มอบให้กับพระเป็นเจ้า เหมือนกับกษัตริย์ดาวิด พระราชบิดาของพระองค์ ที่ได้ (1พกษ 11:4) 

หัวใจของกษัตริย์ดาวิดมีอะไรเป็นพิเศษ? ในเมื่อพระองค์ คือ คนบาปคนหนึ่ง พระองค์ได้ทำบาปผิดประเวณี ได้เป็นชู้กับภรรยาของคนอื่น และได้ฆ่าสามีของนางด้วย กษัตริย์ดาวิดได้มอบหัวใจให้พระเป็นเจ้า และได้ติดตามพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ แน่นอน กษัตริย์ดาวิดเคยทำบาป เคยหลงผิดไป แต่พระองค์ก็พร้อมที่จะกลับใจมาหาพระเป็นเจ้า ขณะที่กษัตริย์ดาวิดกลับใจมาหาพระเป็นเจ้า กษัตริย์ซาโลมอนกลับทำใจออกห่างจากพระองค์ คนหนึ่งกลับใจ อีกคนหนึ่งกลับใจแข็งกระด้าง “พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัย ในหัวใจที่แตกสลายและเป็นทุกข์” (สดด 51:17) ที่เป็นบทเพลงสดุดีที่กษัตริย์ทรงแต่ง เป็นบทเพลงสดุดีสำหรับทุกคน ที่ต้องการกลับใจ พระเป็นเจ้ายังทรงให้เกียรติแก่กษัตริย์ดาวิด เพราะเมื่อพระองค์ทรงตัดสินกษัตริย์ซาโลมอน พระองค์ได้ตรัสถึงสองครั้งว่า “เพราะเห็นแก่กษัตริย์ดาวิด พระราชบิดาของพระองค์” (1พกษ 11:12) ผลจากบาปของกษัตริย์ซาโลมอน พระเป็นเจ้าจะแบ่งอาณาจักรของพระองค์ และจะทรงมอบให้แก่คนอื่น แต่ “เพราะเห็นแก่กษัตริย์ดาวิด พระราชบิดาของพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงกระทำในสมัยที่กษัตริย์ซาโลมอนยังมีชีวิตอยู่”...จงดูแลหัวใจของท่าน มอบให้แก่พระเป็นเจ้า ติดตามพระองค์ไปจนถึงที่สุด อย่าออมชอม ทุกครั้งที่ทำบาป จงกลับใจ และมาหาพระองค์.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)